สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ Solidarity between Human & Nature

รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรีเปิดเผยว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ Solidarity between Human & Nature ในวันที่ 9 กันยายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยภายในงานมีกิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้และระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ของ JICA โดยเป็นการบรรยายและเสวนาในหัวข้อ การรีไซเคิลกระดาษในญี่ปุ่น การสาธิตวิธีการห่อสิ่งของจากญี่ปุ่น การประกวดงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ การประมูลสินค้ามือสองประเภทเสื้อผ้า เครื่องประดับ และของตกแต่งบ้าน การแสดงดนตรีในสวน และการประกวดดนตรีโฟล์คซองประเภทอคูสติค นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้ามือสองและอาหารที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2549 – 3636 หรือที่ www.rmutt.ac.th More >