“บ้านของเฮามีแต่ผู้ทันสมัยทางเทคโนโลยี โทรศัพท์กะมี ค่าโทรคือหลายแท้น้อ เฮาคือบ่ค่อยได้โทร อินเทอร์เน็ตก็ใช้ เว็บซ้าจนซิหลับ โฆษณาตั๋วกันว่าไว ขนาดยายยังมีมือถือ วันหมดโทรกะบ่ได้ เต็มเงินให้แม่แด้ลูกเอ๊ย อยากทันสมัยต้องอย่าให้ไผมาเอาเปรียบ มีปัญหาจากการใช้บริการโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเฮามีสิทธิเรียกร้องผู้ให้ บริการได้ ด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม” More >