“นาฏดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ซาบซึ้งในพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบามราชินีนาถ ที่พระองค์ให้ความสำคัญกับโขน ซึ่งโขน คือนาฏกรรมศิลปะของหลวง ซึ่งเป็นการแสดงของไทย ที่เก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งได้รวมเอาศิลปะหลายๆแขนงเข้าไว้ด้วยกัน โดยท่าเต้นเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ที่สำคัญ ทั้งนี้ตัวละครมีทั้งแบบสวมมงกุฎบนศีรษะ สวมหัวจําลอง หรือที่เรียกว่า หัวโขน โดยการแสดงเป็นเรื่องราว มีทั้งบทภาคเจรจา และขับร้อง ดนตรีปี่พาทย์บรรเลงตามทำนอง ” คำบอกเล่าของ อาจารย์มาโนช บุญทองเล็ก หัวหน้าและอาจารย์ประจำสาขานาฏศิลป์ไทย ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี More >