รายการ บ้านเลขที่ ๕๕ ทาง Health plus channel สัมภาษณ์ นางสาวจารุณี  ชาญชัยพิทักษ์สิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกี่ยวกับผลงาน “ก้านเห็ดหอมแผ่น”