ข่าวประชาสัมพันธ์

rmutt-06

คอลัมน์ ด้วยสมองและสองมือ: รถเข็นคนพิการ..แถมสุขา!

“รถเข็นคนพิการไฮเทค แบบมีโถส้วม” เป็นผลงานที่บุคลากรจากสามวิชาชีพร่วมกันคิดค้น นั่นคือ วิศวกร แพทย์และพยาบาล นำโดยดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมด้วย ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและ พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ระบุว่าเนื่องจากโรงพยาบาลมีทหารที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง อาจจะบาดเจ็บระดับหน้าอกหรือระดับเอวลงไป บางรายเวลาขับถ่ายยังมีความรู้สึกหลงเหลืออยู่ จึงได้ปรึกษากับทางทีมงานว่า จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการลักษณะนี้อย่างไร เพราะผู้ป่วยบางรายต้องการขับถ่ายบนรถเข็นและสามารถขับเคลื่อนหรือนำพาตัวเองไปยังจุดหมายปลายทางได้ ซึ่งทางทีมงานได้ปรับปรุงพัฒนารถเข็นมาหลายรูปแบบ จึงอยากจะให้พัฒนารถเข็นประเภทนี้บ้าง และต้องการให้เหมะสมกับการ ใช้งานได้จริง More >

rmutt-01

คอลัมน์ HAPPY MODEL: ยกระดับประเทศไทย สู่ “เมืองหลวงอารยสถาปัตย์แห่ง AEC”

ไม่ใช่แค่ต้องการให้ประเทศไทย เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็น “สังคมอารยสถาปัตย์” แต่ภายในงาน กิจกรรมติวเข้มทูตอารยสถาปัตย์ ประจำปี 2557 ที่ภาคีหลายภาคส่วนนำโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้จัดไปอย่างเข้มข้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้น ยังมีอีกประเด็นสำคัญ ที่เป็นความมุ่งหมายของผู้ร่วมทำ คือการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้เป็น “เมืองหลวงอารยสถาปัตย์แห่ง AEC” ใน 10 ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เรื่องดังกล่าวมาจากบทความของ กฤษนะ ละไล ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ ที่เล่าเรื่องจากวงเสวนาว่าด้วยการรวมพลังขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่ความเป็นเมืองมหาอำนาจทางด้านอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน ที่จัดขึ้นในวันเดียวกันกับกิจกรรมติวเข้มทูตอารยสถาปัตย์ โดยมีตัวแทนองค์กรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมไปถึงเครือข่ายผู้พิการประเภทต่างๆ เข้าร่วมวงวิพากษ์ พร้อมเสนอแนะแนวทางประเทศไทย สู่การเป็นเมืองหลวง อารยสถาปัตย์แห่ง AEC More >

มทร.ธัญบุรี ถกอุดมศึกษาแก้ปัญหาวิกฤตบัณฑิตไทย

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2557  ในหัวข้อ“วิกฤตบัณฑิตไทย…ความท้าทาย โอกาสและแนวทางการพัฒนา”ฉลองครบรอบ 40 ปีมทร. โดยมีการเชิญตัวแทนมหาวิทยาลัยภาคกลางจำนวน 86 แห่ง ซึ่งจะมีอาจารย์จำนวน 300 คน และนักศึกษา 700 คนเข้าร่วมงาน ในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ทั้งนี้ ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง ตรวจแถวการผลิตบัณฑิตไทย โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร การบรรยายพิเศษ เรื่อง ติดตามการผลิตบัณฑิตไทย แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของการ

ศึกษาไทย ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นทำให้ทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานได้รับข้อมูลจากหลายฝ่ายที่จะสะท้อนกลับมาที่มหาวิทยาลัยให้ปรับปรุงแก้ไขการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองสังคม สถานประกอบการและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมถึงมหาวิทยาลัยจะปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างไร
เพื่อรองรับ GEN Y และ GEN Z ให้เป็นคนดีและคนเก่ง สนองตอบสังคมและภาคอุตสาหกรรม
อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า วิกฤตบัณฑิตไทยขณะนี้คือจะทำอย่างไรให้บัณฑิตมีสมรรถนะที่ตรง

ต่อความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งคาดหวังให้บัณฑิตทำงานได้ มีวุฒิภาวะทางสังคม และรักองค์กร และที่วิกฤตไปกว่านั้นก็คือการขาด Soft skill โดยต้องเร่งพัฒนาทั้งเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ สู้งาน ตรงต่อเวลา ทำงานร่วมกับคนที่หลากหลายต่างวัฒนธรรมได้
“อยากให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีแนวทางปฏิรูปหลักสูตร ควรมีการจัดหลักสูตรที่เอื้อต่อภาวะปัจจุบันที่พบว่ามีนักศึกษาบางกลุ่มที่ต้องออกไปทำงาน มหาวิทยาลัยในกรอบของ สกอ.ควรมีการขยายให้มีการเรียน 6-8 ปี หรือ 2 เท่าของหลักสูตร ซึ่งหากขณะนี้นักศึกษาเรียน 2 ปี แต่ต้องออกไปทำงาน จะต้องร่วมกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้ 2 ปีที่เรียนไม่สูญเปล่า มหาวิทยาลัยสามารถออกประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้กับนักศึกษาได้ และให้สามารถกลับเข้าเรียนต่อได้ ไม่ให้ขาดไปจากระบบการศึกษา โดยอาจแบ่งเวลาเรียนวันเสาร์- อาทิตย์ เก็บหน่วยกิตเป็นรายวิชา เพื่อให้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งจุดนี้เป็นโจทย์ในการพัฒนาหลักสูตร” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว.

 

Binder1_Page_16

นิสิตจุฬาฯ คว้า 3 รางวัลใหญ่ สหกรุ๊ป แบงค็อก ยังก์ ดีไซเนอร์ อวอร์ด

สร้างความหนักใจให้กับบรรดาคณะกรรมการไม่น้อย เพราะ ผลงานการออกแบบของยังก์ ดีไซเนอร์ ในปีนี้ ล้วนมีความโดดเด่น ยากแก่การตัดสิน สำหรับเวที สหกรุ๊ป แบงค็อก ยังก์ ดีไซเนอร์ อวอร์ด 2014 ภายใต้แนวคิด “Street of Art” ซึ่งรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ได้แก่ ธัชกร แก้วมีกฤชญเดช และ จิตตา จันทร์รัศมีวิไล นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของผลงาน ETERNAL SUNSHINE ที่โดนใจกรรมการ สามารถกวาดถึง 3 รางวัล แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยคณะผู้บริหารเครือสหพัฒน์ได้ให้เกียรติมามอบรางวัล ในรอบตัดสิน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ธัชกร แก้วมีกฤชญเดช และ จิตตา จันทร์รัศมีวิไลเจ้าของผลงานการออกแบบ ETERNAL SUNSHINE หรือ แสงแดดที่ไม่มีวันหมด รับรางวัลวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม รับเงินสด 100,000 บาท พร้อมทริปเดินทางไปเยี่ยมชมบุนกะคอลเลจ ที่ประเทศญี่ปุ่น เผยถึงแนวคิดการออกแบบว่า สื่อถึงศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นโบราณที่แม้จะผ่านกาลเวลามาเท่าไร ก็ยังคงอยู่ในยุคปัจจุบัน เราใช้คอนเซ็ปต์เหล่านี้ มาดีไซน์ทั้งในเรื่องของตัวชุดที่นำต้นแบบจากชุดกิโมโน แต่ปรับให้มีแพทเทิร์นที่ร่วมสมัยมากขึ้น บวกกับ ลายพิมพ์แนวหมึกวาดที่เล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตลงบนเสื้อผ้า แต่งเสริมด้วยดีเทลพิเศษซึ่งทำให้ตัวชุดนั้นมีมิติมากขึ้น อย่างการใช้ไหมพรมทำเป็นเส้นผมของลายพิมพ์ผู้หญิง หรือการนำเกล็ดปลาจริงๆ มาปักลงภาพปลาบนตัวเสื้อ พอประกาศผลประกวด รู้สึกดีใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหา’ลัยและตัวเอง การได้รางวัลทำให้คนได้รู้จักเรามากขึ้น

นอกจากคว้ารางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมแล้ว ผลงานของทั้งคู่ยังสามารถคว้าอีกสองรางวัลพิเศษ คือ รางวัลดีเด่นประเภทชุดสุภาพสตรี รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ และรางวัล The Best Make up Award รับเงินรางวัล 15,000 บาท และคอร์สเรียนแฟชั่นดีไซน์จากสถาบันบุนกะแฟชั่นอะคาเดมี่ที่ประเทศไทย และโอกาสร่วมงานด้านแฟชั่นกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ ซึ่งทั้งสองคนบอกว่า

“ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้ถึง 3 รางวัล มันทำให้รู้สึกหายเหนื่อย เพราะเราทุ่มเทมาตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ต้องขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อนๆ และอาจารย์ที่มหา’ลัย รวมถึงคณะกรรมการทุกคนที่คอยให้คำแนะนำที่ดีตลอดเวลา การแข่งขันใน เวทีนี้ ทำให้เราโตขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวิธีการคิดในเรื่องการออกแบบ หรือว่าการใช้ชีวิตในการทำชุด เรารู้ว่าจะต้องแบ่งเวลายังไง ได้รู้จักได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้วัสดุใหม่ๆ ได้สัมผัสความรู้สึกของการทำเสื้อผ้าเป็นคอลเลคชั่นว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร รวมถึงเรื่องการขึ้นโชว์บนเวทีในระดับมืออาชีพ ที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อน โครงการนี้ทำให้เรารู้สึกเหมือนเข้ามาหาประสบการณ์มากกว่า ได้เจอเพื่อนใหม่ ที่ช่วยกันแชร์ประสบการณ์ให้แก่กัน ทำให้รู้สึกอบอุ่นและเป็นครอบครัว เพราะทุกคนช่วยเหลือกัน”

ส่วนรางวัลอื่นๆ ประกอบด้วย รางวัลดีเด่น ประเภทชุดสุภาพบุรุษ รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ ชาญณรงค์ กายจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 4 ผลงาน Simple but not Simpler, รางวัลดีเด่น ประเภทชุดเด็ก 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ ณัฐวุฒิ ศิริเลิศ และ ดาวิน ราชแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 1 กับผลงาน BLACK BEHIND, รางวัลพิเศษ The Best Sewing Award รับโล่และจักรเย็บผ้า Elna 1 เครื่อง มูลค่า 14,5000 บาท ได้แก่ ณับเขต ขุนคง และ ธนาคม สุวรรณพิทักษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2 กับผลงาน THE IMAGINABLE

รางวัลชมเชยรับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย พงศภัค สมัครัฐกิจ, วสันต์ ขำเขียว จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2 ผลงาน The Movement of Mucha, สิรวิชญ์ ทองสีดำ, บัญชา หลีกพาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 3 ผลงาน Knight in Floral Armor, สิรภพ สุนทรกิจ, ผุสชา ฉันทนาวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2 ผลงาน Cut and Paste และ ภราดร เกตุรัตน์, ณัฐรวี ตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 4 ผลงาน THE WAY OF PERFECTION

More >

Binder1_Page_11

ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เฝ้าฯทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา More >

Binder1_Page_05

ภาพข่าว: ข่าวสังคมธุรกิจและภาครัฐ: เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ (ที่ 3 จากซ้ายป อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 RMUTT Global Business and Economics Conference (TBEC) เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อนำความรู้และแนวคิดสู่การสร้างสังคมพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองได้ โดยมี รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ(ที่ 2 จากซ้าย) และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด ณ หอปะรชุมชั้น 9 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี More >

Binder1_Page_03

คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: มทร.ธัญบุรียกคุณภาพอจ.

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า มีนโยบาย One Research OneText ผลักดันให้อาจารย์ทุกคนต้องมีผลงานวิจัย หรือทำตำราเป็นของตัวเองอย่างน้อยคนละ 1 ผลงาน เพื่อให้อาจารย์พัฒนาตนเองไปสู่ผลงานด้านวิชาการ โดยจัดตั้งกองทุนวิจัยนำรายได้ของมหาวิทยาลัย 5% สนับสนุนให้อาจารย์นำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ ต่างประเทศ พัฒนางานวิจัย โดยจะออกทุนงานวิจัยให้ก่อน 1 ปี เน้นให้อาจารย์นำงานวิจัยจากสถานประกอบการเข้ามาทำวิจัย ปัจจุบัน มทร.ธัญบุรี มีงานวิจัยจากภายนอกปีละ 80-90 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายเพิ่มเป็นปีละ 200 ล้านบาท ภายใน 3 ปี คาดว่าจะพิมพ์ตำราเรียนได้ 600 เรื่อง More >

Binder1_Page_02

มทร.เห็นด้วยรับตรงพร้อมกัน แนะพิจารณาค่าน้ำหนักคะแนน

จากกรณีที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เห็นชอบในหลักการให้ปีการศึกษา 2559 มีการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบรับตรงให้ใช้วิธีการสอบโดยการใช้ข้อสอบสามัญร่วมกัน และให้มีการจัดสอบพร้อมกันเพียงครั้งเดียวนั้น รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคล (มทร.) ล้านนา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. กล่าวว่า ตนยืนยันมาโดยตลอดว่าอยากให้มีการจัดสอบในระบบรับตรงพร้อมกัน แต่การจะใช้ข้อสอบเดียวกันนั้นควรจะมีการพิจารณาให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม ดังนั้นหาก ทปอ.จะมีการหารือและให้อธิการบดี มทร.เข้าไปพูดคุยในรายละเอียดด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี เพราะ มทร.รับเด็กที่หลากหลายกลุ่มเข้ามาเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กสายปฏิบัติที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนั้นค่าน้ำหนักต้องพิจารณาให้เหมาะสมด้วย

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า เห็นด้วยที่จะให้มีการดำเนินการจัดสอบพร้อมกัน แต่อาจจะมีการแยกสอบเป็น กลุ่มๆ คือ กลุ่มแอดมิสชั่นส์ และกลุ่มวิชาชีพ แต่ให้สอบวัน เวลาเดียวกัน เพื่อป้องกันปัญหาเด็กวิ่งสอบ ซึ่งในส่วนของข้อสอบเห็นด้วยที่แต่ละกลุ่มจะมีการแยกเฉพาะกลุ่มความถนัดทั่วไป หรือ GAT ให้นักศึกษาสามารถสอบและนำคะแนนที่ดีที่สุดมายื่นสมัคร ส่วนความถนัดวิชาชีพหรือวิชาการเฉพาะ หรือ PAT ตนยังไม่ทราบว่าเนื้อหาข้อสอบ ที่มาของข้อสอบ น้ำหนักวิชาความถนัด ของกลุ่มวิชาชีพจะคิดกันออกมาเป็นอย่างไร เพราะการสอบแอดมิสชั่นส์ทั่วไปใช้หลักเกณฑ์วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และพื้นฐาน แต่ในสายวิชาชีพ เช่นกลุ่มราชมงคลอาจจะให้ความสำคัญที่มากน้อยแตกต่างกันออกไป เพราะหัวใจหลักของกลุ่มนี้เน้นการปฏิบัติในการเรียนการสอน ดังนั้นจึงอยากให้มีการพิจารณาเรื่องค่าน้ำหนักคะแนนวิชาหลักในแต่ละกลุ่มคณะ และกลุ่มสาขาวิชาชีพให้ชัดเจน. More >

Binder1_Page_14

คอลัมน์ นวัตกรรม สร้างโอกาส: แผ่นผนัง-พื้นฉนวน ระบบ SIPsเสริมฉนวนใยแก้ว

ปัจจุบันการก่อสร้างบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่ยังเป็นระบบเดิม คือ โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและก่ออิฐฉาบปูน ระยะเวลาในการก่อสร้างจึงค่อนข้างมาก เนื่องจากมีข้อจำกัดของวัสดุ เช่น คอนกรีตต้องรอให้การพัฒนากำลังเกือบ 100% (ประมาณ 28 วัน) การก่ออิฐก็ไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จได้ในครั้งเดียว ขณะที่ช่างฝีมือหายากและค่าแรงแพงมาก จึงจำเป็นต้องหาวิธีการก่อสร้างแบบใหม่เพื่อเป็นทางเลือก และหนึ่งในทางเลือกที่คุ้มค่าราคาไม่แพงและมีความแข็งแรง ปลอดภัย คือ แผ่นผนังและแผ่นฉนวนโครงสร้างที่เสริมด้วยวัสดุเสริมแรงคอมโพสิตเส้นใยแก้ว (Structural insulated wall panels and slabs strengthened by Glass fiber reinforced poly mer) ผลงาน ดร.หมิง จิ๋ง นักวิจัยสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี More >

Binder1_Page_18

คอลัมน์ idea: โรงไฟฟ้า 3 พลังสะอาด

บุษกร ภู่แส

ลุ้นโอกาสเกิด “โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด” ผสมผสานทั้งสายลม แสงแดดและชีวมวล รวมกำลังการผลิต 1 เมกกะวัตต์ บนพื้นที่ 15 ไร่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี องค์ประกอบหนึ่งของศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด ซึ่งคาดหวังให้เป็นพิมพ์เขียวของธุรกิจในยุคแห่งการคืนความสุขให้กับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สนับสนุน 90 ล้านบาทสำหรับการเดินเครื่องเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ส่วนมหาวิทยาลัยดูแลค่าบริหารจัดการปีละ 10 ล้านบาท จะเริ่มก่อสร้างอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้ คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี เมื่อสำเร็จก็จะเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าผสาน 3 พลังงานทดแทนแห่งแรกของประเทศไทย More >

Binder1_Page_21

คอลัมน์ ชุมทางครู

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีสาขาเคมี ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจขอ และยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ถึง 15 ก.ค. โทร.0-2549-4145… More >

Binder1_Page_22

ภาพข่าว: ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาต่างๆ ณ เดอะไพน์รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี More >

Binder1_Page_23

มทร.ธัญบุรีแก้วิกฤติบัณฑิตไทยถกปัญหาผลิตบัณฑิตรองรับสังคม

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึงวิกฤติบัณฑิตไทย…ความท้าทาย โอกาสและแนวทางการพัฒนา ที่ได้เชิญตัวแทนมหาวิทยาลัยภาคกลางจำนวน 86 แห่ง อาจารย์จำนวน 300 คน และนักศึกษา 700 คน เข้าร่วมงาน ในวันที่ 25 กรกฎาคม นี้ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ว่า ภายในงานจะมีการเสวนา เรื่อง ตรวจแถวการผลิตบัณฑิตไทย โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็นวิทยากร และการบรรยายพิเศษ เรื่อง ติดตามการผลิตบัณฑิตไทย แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของการศึกษาไทย ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งการจัดงาน ในครั้งนี้ จะทำให้ทุกมหาวิทยาลัยที่เข้า ร่วมงานได้รับข้อมูลจากหลายฝ่ายที่จะสะท้อน กลับมาที่มหาวิทยาลัยให้ปรับปรุงแก้ไขการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองสังคม สถานประกอบการและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมถึงมหาวิทยาลัยจะปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อรองรับ GEN Y และ GEN Z ให้เป็นคนดีและคนเก่ง สนองตอบสังคมและภาคอุตสาหกรรม

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อว่า วิกฤติบัณฑิตไทยขณะนี้คือจะทำอย่างไรให้บัณฑิตมีสมรรถนะที่ตรงต่อความต้องการ ของสถานประกอบการ ซึ่งคาดหวังให้บัณฑิต ทำงานได้ มีวุฒิภาวะทางสังคม และรักองค์กร และที่วิกฤติไปกว่านั้นก็คือการขาด Soft skill โดยต้องเร่งพัฒนาทั้งเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ สู้งาน ตรงต่อเวลา ทำงานร่วมกับคนที่หลากหลายต่างวัฒนธรรมได้ ทั้งนี้อยากให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีแนวทางปฏิรูปหลักสูตร ควรมีการจัดหลักสูตรที่เอื้อ ต่อภาวะปัจจุบันที่พบว่ามีนักศึกษาบางกลุ่มที่ต้องออกไปทำงาน มหาวิทยาลัยในกรอบของ สกอ.ควรมีการขยายให้มีการเรียน 6-8 ปี หรือ 2 เท่าของหลักสูตร ซึ่งหากขณะนี้นักศึกษาเรียน 2 ปี แต่ต้องออกไปทำงาน จะต้องร่วมกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้ 2 ปีที่เรียนไม่สูญเปล่า มหาวิทยาลัยสามารถออกประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้กับนักศึกษาได้ และให้สามารถกลับเข้าเรียนต่อได้ ไม่ให้ขาดไปจากระบบการศึกษา โดยอาจแบ่งเวลาเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เก็บหน่วยกิตเป็นรายวิชา เพื่อให้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งจุดนี้เป็นโจทย์ในการพัฒนาหลักสูตร More >

Binder1_Page_24

ดีไซเนอร์คนเก่ง

เดี๋ยวนี้มีเวทีสานฝันให้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่มากมาย เป็นโอกาสดีของหนุ่มสาว ได้มีพื้นที่ปล่อยของมากขึ้น

‘สหกรุ๊ป แบงค็อก ยัง ดีไซเนอร์ อวอร์ด’ ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่มีดีไซเนอร์รุ่นใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก โดยปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 มีธีมการประกวด คือ “Street of Art” และได้ตัวผู้ชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา

สำหรับ “ทีมชนะเลิศยอดเยี่ยม” ได้แก่ ธัชกร แก้วมีกฤชญเดช และ จิตตา จันทร์รัศมีวิไล นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของผลงาน ETERNAL SUNSHINE โดนใจกรรมการ กวาดไปทั้งหมด 3 รางวัล

“ชื่อผลงานแปลว่าแสงแดดที่ไม่มีวันหมด สื่อถึงศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นโบราณที่ยังคงอยู่ในยุคปัจจุบัน เรานำต้นแบบจากชุดกิโมโนมาปรับให้มีแพทเทิร์นที่ร่วมสมัยมากขึ้น บวกกับลายพิมพ์แนวหมึกวาดเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตลงบนเสื้อผ้า เสริมด้วยดีเทลพิเศษเพิ่มมิติ อย่างการใช้ไหมพรมทำเป็นเส้นผมของลายพิมพ์ผู้หญิง หรือการนำเกล็ดปลาจริงๆ มาปักลงภาพปลาบนตัวเสื้อ” สองสาวเจ้าของรางวัล ชนะเลิศช่วยกันอธิบาย

สามรางวัลที่สองสาวคว้าไปครอง ได้แก่ รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม เงินสด 100,000 บาท พร้อมทริปเดินทางไปเยี่ยมชมบุนกะคอลเลจที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ที่นั่ง, รางวัลดีเด่นประเภทชุดสุภาพสตรี 30,000 บาท พร้อมโล่, รางวัลพิเศษ The Best Make up Award 15,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลอีกหลากหลายเพื่อการันตีความสามารถของนักออกแบบรุ่นใหม่ โดยทุกทีมจะได้รับคอร์สเรียนแฟชั่นดีไซน์จากสถาบันบุนกะแฟชั่นอะคาเดมี ประเทศไทย รวมถึงได้ร่วมงานด้านแฟชั่นในระดับอาชีพกับบริษัทในเครือสหพัฒน์

รางวัลดีเด่น ประเภทชุดสุภาพบุรุษ ได้แก่ ชาญณรงค์ กายจริต จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 4 ในผลงาน Simple but not Simpler, รางวัลดีเด่น ประเภทชุดเด็ก ได้แก่ ณัฐวุฒิ ศิริเลิศ และ ดาวิน ราชแผน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 1 ในผลงาน BLACK BEHIND และ รางวัลพิเศษ The Best Sewing Award เป็นของ ณัฐเขต ขุนคง และ ธนาคม สุวรรณพิทักษ์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2 ในผลงาน THE IMAGINABLE More >

สื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี อบรมหลักสูตรผู้ประกาศ ‘ระดับสูง’

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ‘ระดับสูง’ ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-4500 ในวันและเวลาราชการ

Binder1_Page_2

แนะพิจารณาค่าน้ำหนักคะแนนPATให้ชัด-เหมาะสม

จากกรณีที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)เห็นชอบในหลักการให้ปีการศึกษา 2559 ปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบรับตรงให้ใช้วิธีการสอบโดยการใช้ข้อสอบสามัญร่วมกันและจัดสอบพร้อมกันเพียงครั้งเดียวนั้น

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคล (มทร.) ล้านนา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร.กล่าวว่า ตนยืนยันมาโดยตลอดว่า อยากให้จัดสอบในระบบรับตรงพร้อมกันแต่การจะใช้ข้อสอบเดียวกันนั้นควรพิจารณาให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม ดังนั้น หาก ทปอ. จะหารือและให้อธิการดี มทร.เข้าไปพูดคุยในรายละเอียดด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะ มทร.รับเด็กที่หลากหลายกลุ่มเข้ามาเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กสายปฏิบัติที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ดังนั้นค่าน้ำหนักต้องพิจารณาให้เหมาะสมด้วย

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า เห็นด้วยที่จะจัดสอบพร้อมกัน แต่อาจแยกสอบเป็นกลุ่มๆคือ กลุ่มแอดมิชชั่น และกลุ่มวิชาชีพ ให้สอบวันเวลาเดียวกัน เพื่อป้องกันเด็กวิ่งสอบ ซึ่งในส่วนของข้อสอบเห็นด้วยที่แต่ละกลุ่มจะแยกเฉพาะกลุ่มความถนัด ทั่วไป GAT ให้นักศึกษาสามารถสอบและนำคะแนนที่ดีที่สุดมายื่นสมัคร ส่วนความถนัดวิชาชีพหรือวิชาการเฉพาะหรือ PAT ตนยังไม่ทราบว่าเนื้อหาข้อสอบ ที่มาของข้อสอบ น้ำหนักวิชาความถนัด ของกลุ่มวิชาชีพจะคิดกันออกเป็นอย่างไร จึงอยากให้พิจารณาค่าน้ำหนักคะแนนวิชาหลักในแต่ละกลุ่มคณะ และกุล่มสาขาวิชาชีพให้ชัดเจน. More >

Binder1_Page_1

ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหารและผู้แทนนักศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา More >

Binder1_Page_3

ต้นแบบศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาดครบวงจร

สนช. จับมือ มทร.ธัญบุรี เปิดตัวต้นแบบ “ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด” แบบครบวงจร หนุนนักลงทุนระดับชุมชน หวังดันไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานสะอาดในอาเซียน

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสนช. เปิดเผยว่า สนช. กำหนดให้อุตสาหกรรมพลัง งานสะอาดเป็นโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดไปแล้ว จำนวน 83 โครงการ มูลค่าการสนับสนุน78.09 ล้านบาท ล่าสุด สนช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ มทร.ธัญบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด พร้อมเปิดตัวโครงการนำร่อง “ศูนย์นวัตกรรมพลังงานสะอาด” แบบครบวงจร สำหรับผู้สนใจลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดระดับชุมชน More >

มทร.ธัญบุรี อบรมแกนนำ นศ.รักและเห็นคุณค่าในตัวเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการนำความสามารถความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปใช้พัฒนาตนเอง และสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่แก่เพื่อนนักศึกษาด้วยกันได้ เวลา 3 คืน 2 วัน ดำเนินไปด้วยการบรรยายพิเศษและกิจกรรมากมาย เช่น หัวข้อผู้นำนักศึกษา แนวทางสู่ผู้นำในสถานประกอบการ ,เปิดใจรับความรู้สึกที่ดีพฤติกรรมนุษย์ การรู้จักตนเองและผู้อื่น More >

บริหารธุรกิจ มทร. ธัญบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ – 21 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-549-3269 ในเวลาราชการ