ข่าวประชาสัมพันธ์

Rmutt-20150328-0037

มทร.ธัญบุรีปรับพื้นฐานอาชีพปี1หลังพบม.ปลาย-ปวช.ทักษะปฏิบัติน้อย

มทร.ธัญบุรี เผยเด็ก ม.ปลาย-ปวช.ทักษะด้าน ปฏิบัติงาน สายช่างน้อย เตรียมสอนปรับวิชาพื้นฐานวิชาชีพ นักศึกษาปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์-คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม เน้นฝึกปฏิบัติ หลังพบเด็กจบ.มปลาย ระดับ ปวช. ทักษะด้านปฏิบัติน้อย ทำงานช่างไม่เต็มที่

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้สอบถามไปยังภาคอุตสาหกรรม เน้นฝึกปฏิบัติ หลังพบเด็กจบม.ปลาย ระดับ ปวช. ทักษะด้านปฏิบัติน้อย ทำงานช่างไม่เต็มที่

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้สอบถามไปยังภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการว่ามีความต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีความรู้ความสามรรถในเรื่องใดบ้าง พบว่าส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีความรู้ความสามารถในเรื่องใดบ้าง พบว่าส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้ทันที ซึ่งตรงกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ้งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านากลับพบว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเข้ามาศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 จะมีทั้งผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีพื้นฐานทักษะวิชาชีพด้านปฏิบัติน้อยมาก โดยเฉพาะนักศึกษาที่จบจากชั้น ม.6 ส่งผลให้การเรียนรู้ด้านชางทำได้ไม่เต็มที่

ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรี จึงมีนโยบายที่จะให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 2 ทั้งสองคณะนี้ทุกคน ใช้เวลาในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป จะต้องเข้าเรียนในวิชาพื้นฐานวิชาชีพ โดยได้มอบหมายให้ทั้งสองคณะออกแบบรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนและฝึกปฏิบัติ เช่น ช่างเชื่อม ช่างไฟ ช่างกลึง เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือช่าง ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมาก เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 2 ในสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน เพราะจะสามารถนำความรู้พื้นฐานที่ได้เรียนไปต่อยอดในการทำโครงงานได้

โดยการเรียน 4 สัปดาห์แรกนักศึกษาทั้งสองคณะกว่า 1,400 คน จะต้องหมุนเวียนเรียนตามฐานวิชาที่แต่ละสาขาเป็นผู้ออกแบบการเรียนเพื่อฝึกปฏิบัติพื้นฐานเครื่องมือช่างต่างๆ และอีก 4 สัปดาห์ จะเข้าเรียนในพื้นฐานสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อฝึกให้เกิดความชำนาญในเครื่องมือ โดยการเรียนนี้ นักศึกษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และผลการเรียนนี้จะไปปรากฏอยู่ในทรานสคริปต์เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้ผ่านวิชาประสบการณ์พื้นฐานวิชาชีพ

ด้าน ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า นักศึกษาที่เข้าเรียนในคณะ ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 จะไม่มีทักษะด้านฝีมือช่าง ซึ่งการเปิดสนอในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือช่างให้นักศึก โดยได้มอบหมายให้ 10 สาขา วิชาของคณะ จัดทำวิชาพื้นฐานช่าง 2 ฐานความรู้ให้นักศึกษาได้หมุนเวียนเรียน เช่น ความรู้เรื่องช่างไฟฟ้า ความรู้เรื่องช่างยนต์ เป็นต้น ซึ่งจะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี เข้าเรียนในครั้งนี้กว่า 700 คน เป็นการเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด More >

Rmutt-20150328-0038

มทร.ธัญบุรีปรับพื้นฐานอาชีพปี1หลังพบม.ปลาย-ปวช.ทักษะปฏิบัติน้อย

มทร.ธัญบุรี เผยเด็ก ม.ปลาย-ปวช.ทักษะด้าน ปฏิบัติงาน สายช่างน้อย เตรียมสอนปรับวิชาพื้นฐานวิชาชีพ นักศึกษาปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์-คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม เน้นฝึกปฏิบัติ หลังพบเด็กจบ.มปลาย ระดับ ปวช. ทักษะด้านปฏิบัติน้อย ทำงานช่างไม่เต็มที่

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้สอบถามไปยังภาคอุตสาหกรรม เน้นฝึกปฏิบัติ หลังพบเด็กจบม.ปลาย ระดับ ปวช. ทักษะด้านปฏิบัติน้อย ทำงานช่างไม่เต็มที่

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้สอบถามไปยังภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการว่ามีความต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีความรู้ความสามรรถในเรื่องใดบ้าง พบว่าส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีความรู้ความสามารถในเรื่องใดบ้าง พบว่าส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้ทันที ซึ่งตรงกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ้งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านากลับพบว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเข้ามาศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 จะมีทั้งผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีพื้นฐานทักษะวิชาชีพด้านปฏิบัติน้อยมาก โดยเฉพาะนักศึกษาที่จบจากชั้น ม.6 ส่งผลให้การเรียนรู้ด้านชางทำได้ไม่เต็มที่

ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรี จึงมีนโยบายที่จะให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 2 ทั้งสองคณะนี้ทุกคน ใช้เวลาในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป จะต้องเข้าเรียนในวิชาพื้นฐานวิชาชีพ โดยได้มอบหมายให้ทั้งสองคณะออกแบบรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนและฝึกปฏิบัติ เช่น ช่างเชื่อม ช่างไฟ ช่างกลึง เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือช่าง ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมาก เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 2 ในสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน เพราะจะสามารถนำความรู้พื้นฐานที่ได้เรียนไปต่อยอดในการทำโครงงานได้

โดยการเรียน 4 สัปดาห์แรกนักศึกษาทั้งสองคณะกว่า 1,400 คน จะต้องหมุนเวียนเรียนตามฐานวิชาที่แต่ละสาขาเป็นผู้ออกแบบการเรียนเพื่อฝึกปฏิบัติพื้นฐานเครื่องมือช่างต่างๆ และอีก 4 สัปดาห์ จะเข้าเรียนในพื้นฐานสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อฝึกให้เกิดความชำนาญในเครื่องมือ โดยการเรียนนี้ นักศึกษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และผลการเรียนนี้จะไปปรากฏอยู่ในทรานสคริปต์เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้ผ่านวิชาประสบการณ์พื้นฐานวิชาชีพ

ด้าน ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า นักศึกษาที่เข้าเรียนในคณะ ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 จะไม่มีทักษะด้านฝีมือช่าง ซึ่งการเปิดสนอในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือช่างให้นักศึก โดยได้มอบหมายให้ 10 สาขา วิชาของคณะ จัดทำวิชาพื้นฐานช่าง 2 ฐานความรู้ให้นักศึกษาได้หมุนเวียนเรียน เช่น ความรู้เรื่องช่างไฟฟ้า ความรู้เรื่องช่างยนต์ เป็นต้น ซึ่งจะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี เข้าเรียนในครั้งนี้กว่า 700 คน เป็นการเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

C-150504036040

C-150504014006

Rmutt-20150328-0040

เติมความรู้ช่างเด็กวิศวะ-คุรุศาสตร์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากที่มหาวิทยาลัยได้สอบถามภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการว่าต้องการบัณฑิตในเรื่องใดบ้าง ซึ่งปรากฏว่าส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วทำงานได้ทันที ซึ่งตรงกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากลับพบว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเข้ามาศึกษาต่อปีที่ 1 มีทั้งผู้ที่จบ ม.6 และ ปวช. มีพื้นฐานทักษะวิชาชีพด้านปฏิบัติน้อยมาก โดยเฉพาะ ม.6 ส่งผลให้การเรียนรู้ด้านช่างทำได้ไม่เต็มที่ มทร.ธัญบุรี จึงมีนโยบายให้นักศึกษาปี 1 ที่กำลังจะขึ้นปี 2 ทั้งสองคณะนี้ทุกคน ใช้ช่วงปิดภาคฤดูร้อนจะต้องเข้าเรียนพื้นฐานวิชาชีพ และฝึกปฏิบัติ เช่น ช่างเชื่อม ช่างไฟ ช่างกลึง เป็นต้น สำหรับการเรียนนี้นักศึกษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และผลการเรียนนี้จะปรากฏอยู่ในทรานสคริปต์. More >

Rmutt-20150328-0041

คอลัมน์ Green idea: แปลงเศษไม้เป็นแจกันรักษ์โลก

pattagarn@thanonline.com

จากความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ยังมีเกิดขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การคิดพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงยังเป็นสิ่งที่ควรพัฒนา กลุ่มนักศึกษารุ่นใหม่ “จินต์จุฑา เผื่อนประไพ” นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นอีกหนึ่งเด็กรุ่นใหม่ ที่สร้างสรรค์ความโดดเด่น จากความคิดสร้างสรรค์ สินค้ารักษ์โลก ในรูปแบบ “ชุดแจกันจากเศษไม้แปรรูป” ขึ้นมา

“ชุดแจกันจากเศษไม้แปรรูป” คือ ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) ที่สร้างสรรค์ขึ้น จากความต้องการตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง สำหรับคนที่หลงใหลในการแต่งบ้าน และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“จินต์จุฑา” เล่าว่า โรงงานหลายๆ แห่งใช้วัสดุไม้เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตชิ้นงาน เช่น งานเฟอร์นิเจอร์ โรงงานทำบูธ ทำฉาก และงานโครงสร้างต่าง ๆ ซึ่งจะมีเศษไม้ที่เหลือใช้จากการใช้งานเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดทิ้งโดยการเผาหรือฝัง ซึ่งไร้ประโยชน์และก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ความคิดในการนำเศษไม้มาใช้จึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะไม้แปรรูปที่มีเนื้อแข็งปานกลาง เนื้อไม้มีสีเข้ม ค่อนไปทางสีแดง มีความแข็งแรงทนทาน เช่น ไม้ตะเคียน ไม้ชิงชัน ไม้เต็ง ไม้มะม่วง

เธอเลือกคละชนิดคละสี มาออกแบบและพัฒนาเป็นชุดแจกัน เป็นการสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์กับเศษไม้เหล่านั้น โดยได้แรงบันดาลใจในการสร้างเป็นแจกัน จากความเป็นเหลี่ยมมุมและพื้นผิวจากรูปทรงของก้อนหินต่าง ๆ ซึ่งมีความสวยงามในตัวเองตามธรรมชาติอยู่แล้ว โดยการออกแบบจะนำลักษณะของก้อนหินที่มีทั้งกลมๆ แป้นๆ หรือเป็นเหลี่ยม แล้วนำมาดัดแปลงใส่จินตนาการเข้าไป สร้างดีไซน์ให้แปลกแตกต่าง โดยคำนึงถึงความจำเป็นในประโยชน์ใช้สอย ตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์

วิธีการผลิต ใช้เทคนิคการผลิตด้วยวิธีการกลึงไม้ให้เป็นรูปทรงพื้นฐาน แล้วนำมาขัดแต่ง ตัด ให้เกิดรูปทรงใหม่ตามที่ต้องการ และใช้เทคนิคการจัดโทนสีอย่างกลมกลืน มีความประณีต และเน้นรูปลักษณ์ที่มีความร่วมสมัย การออกแบบแจกันนี้ มีด้วยกันทั้งหมด 3 แบบ แบบแรกเป็นแจกันชุด ซึ่งมีความพิเศษ คือสามารถต่อกัน หรือถอดมาโชว์แบบแยกชิ้นเดี่ยวๆ ได้ แบบที่ 2 เป็นแจกันคู่ และแบบที่ 3 เป็นแจกันเดี่ยวทรงเตี้ย

งานชุดนี้ เป็นผลงานคอลเลกชันแรกของ “จินต์จุฑา” เธอยังมีความกระตือรืนร้นในการค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ นิตยสาร และการศึกษาดูงานต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการด้านจัดและจำหนายดอกไม้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตงานไม้ และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดดอกไม้ และมีความตั้งใจที่เป็นนักปฏิบัติที่มุ่งสู่ตลาดอาชีพทางด้านศิลปะและจะสร้างสรรค์ และเธอจะผลิตผลงานใหม่ออกมาเรื่อยๆ ซึ่งส่วนหนึ่งคือตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภค และช่วยลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม More >

Rmutt-20150328-0044

คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: ‘ธัญบุรี’รับน.ศ.กว่าพันคน

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลในระบบแอดมิสชั่นส์ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1,195 คน อาทิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 55 คน (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 5 คน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5 คน เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 5 คน ฯลฯ จำหน่ายระเบียบการรับสมัครวันที่ 6-17 พฤษภาคม ที่ศูนย์ทั้ง 17 ศูนย์ สนใจสมัครผ่าน www.cuas.or.th ตั้งแต่วันที่ 10-17 พฤษภาคม More >

Rmutt-20150328-0048

มทร.ธัญบุรีร่วมรับแอดมิชชั่น 1,195 คน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมอธิบการบดีแห่งประเทศไทยคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กำหนดให้มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในถานบันการศึกษาอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิชชั่นประจำปีการศึกษา 2558 โดยปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมรับสมัครนักศึกษาในระบบแอดมิชชั่นร่วม 87 แห่งจำนวน 802คณะ/สาขาวิชา จำนวน 118,528 คนนั้น ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี รับนักศึกษาได้ทั้งหมด 1,195 คนได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 55 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 80 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 240 คน คณะบริการธุรกิจ 410 คน คณะศิลปศาสตร์ 60 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 45 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 60 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 175 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 คน และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 50 คน เริ่มจำหน่ายระเบียบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-17 พ.ค. นี้ ที่ศูนย์ทั้ง 17 ศูนย์ ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ สอท. www.cuas.or.th วันที่ 10-17 พ.ค. 2558 More >

Rmutt-20150328-0046

ภาพข่าว: พลังโซลาร์

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และรับมอบโซลาร์รูฟ จาก กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการ บ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

More >

Rmutt-20150328-0052

มทร.ธัญบุรีสั่ง2คณะปูพื้นฐานวิชาช่างเน้นทักษะปฏิบัติ-ตอบโจทย์ตลาดเล็งบัณฑิตรู้งาน

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต้องการบัณฑิตที่สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา แต่จากการสำรวจในช่วงที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษาคณะวิศวกรรม ศาสตร์และคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมที่เข้ามาศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 มีพื้นฐานทักษะวิชาชีพด้านปฏิบัติที่แตกต่างกัน เพราะมาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาปีที่ 6

ดังนั้น มทร.ธัญบุรีจึงกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เตรียมขึ้นชั้นปีที่ 2 ของทั้งสองคณะดังกล่าว ใช้เวลาในช่วงปิดภาคฤดูร้อน เข้าเรียนในวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ตั้งแต่ปลายเดือนพ.ค.เป็นต้นไป โดยมอบหมายให้ทั้งสองคณะออกแบบรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนและฝึกปฏิบัติ เช่น ช่างเชื่อม ช่างไฟ ช่างกลึง เป็นต้น ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากเมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 2 ในสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน สามารถนำความรู้พื้นฐานไปต่อยอดได้

“ในช่วง 4 สัปดาห์แรก นักศึกษากลุ่มนี้ประมาณ 1,400 คน ต้องหมุนเวียนเรียนตามฐานวิชาที่แต่ละสาขาเป็นผู้ออกแบบการเรียน เพื่อฝึกปฏิบัติพื้นฐานเครื่องมือช่างต่างๆ จากนั้นใน 4 สัปดาห์หลัง จึงเริ่มเรียนพื้นฐานสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อฝึกให้เกิดความชำนาญในเครื่องมือ โดยการเรียนพิเศษนี้ นักศึกษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และผลการเรียนจะไปปรากฏอยู่ในทรานสคริปต์เมื่อสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ มีนโยบายจะดำเนินการลักษณะเดียวกันนี้ทุกปีสำหรับเด็กปี 1 เพื่อเติมเต็มในส่วนที่นักศึกษายังขาด” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

ด้าน ผศ.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ 10 สาขาวิชาของคณะ จัดทำวิชาพื้นฐานช่าง 2 ฐานความรู้ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี ได้หมุนเวียนเรียน เช่น ความรู้เรื่องช่างไฟฟ้า ความรู้เรื่องช่างยนต์ เป็นต้น More >

Rmutt-20150328-0055

มทร.เดินหน้าเติมเต็มความรู้ช่าง

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากที่มหาวิทยาลัยได้ทำการสอบถามไปยังภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการว่ามีความต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีความรู้ความสามารถในเรื่องใดบ้าง ซึ่งปรากฏว่าส่วนใหญ่ต้องการบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้ทันที ซึ่งตรงกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากลับพบว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งเข้ามาศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 จะมีทั้งผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งจะมีพื้นฐานทักษะวิชาชีพด้านปฏิบัติน้อยมาก โดยเฉพาะนักศึกษาที่จบจากชั้น ม.6 ส่งผลให้การเรียนรู้ด้านช่างทำได้ไม่เต็มที่

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ดังนั้น มทร.ธัญบุรี จึงมีนโยบายที่จะให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 2 ทั้งสองคณะนี้ทุกคน ใช้เวลาในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค.เป็นต้นไป จะต้องเข้าเรียนในวิชาพื้นฐานวิชาชีพ โดยได้มอบหมายให้ทั้งสองคณะออกแบบรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนและฝึกปฏิบัติ เช่น ช่างเชื่อม ช่างไฟ ช่างกลึง เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือช่าง ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมาก เมื่อขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 2 ในสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน เพราะจะสามารถนำความรู้พื้นฐานที่ได้เรียนไปต่อยอดในการทำโครงงานได้ โดยการเรียน 4 สัปดาห์แรกนักศึกษาทั้งสองคณะกว่า 1,400 คน จะต้องหมุนเวียนเรียนตามฐานวิชาที่แต่ละสาขาเป็นผู้ออกแบบการเรียน เพื่อฝึกปฏิบัติพื้นฐานเครื่องมือช่างต่างๆ และอีก 4 สัปดาห์ จะเข้าเรียนในพื้นฐานสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน เพื่อฝึกให้เกิดความชำนาญในเครื่องมือ

“สำหรับการเรียนนี้ นักศึกษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และผลการเรียนนี้จะไปปรากฏอยู่ในทรานสคริปต์เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้ผ่านวิชาประสบการณ์พื้นฐานวิชาชีพ ทั้งนี้ผมมีนโยบายที่จะเปิดเรียนวิชานี้ในทุกปี สำหรับเด็กปี 1 เพื่อให้เติมเต็มในส่วนที่นักศึกษายังขาด ให้รู้พื้นฐานเพื่อต่อยอดเรียนในวิชาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่จะสำเร็จการศึกษาที่จะไปฝึกสอนควร จะรู้พื้นฐานช่างในทุกแขนง เพื่อเป็นพ่อพิมพ์ที่ดีต่อไป” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

ด้าน ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า นักศึกษาที่เข้าเรียนในคณะฯ ทีสำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 จะไม่มีทักษะด้านฝีมือช่าง ซึ่งการเปิดสอนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือช่างให้กับนักศึกษา โดยได้มอบหมายให้ 10 สาขาวิชาของคณะ จัดทำวิชาพื้นฐานช่าง 2 ฐานความรู้ ให้นักศึกษาได้หมุนเวียนเรียน เช่น ความรู้เรื่องช่างไฟฟ้า ความรู้เรื่องช่างยนต์ เป็นต้น ซึ่งจะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี เข้าเรียนในครั้งนี้กว่า 700 คน เป็นการเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด More >

Rmutt-20150328-0056

ไทยผ่าถั่วปากอ้า

นายมานพ แย้มแฟง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประดิษฐ์เครื่องผ่าถั่วปากอ้าได้ถึง 10 กก.ต่อชั่วโมง ขณะที่จีนเขายังใช้มีดกับแรงคน บางทีก็ไม่ถูกอนามัย แถมยังต้นทุนสูง

เครื่องผ่าถั่วปากอ้าทำงานผ่านกลไกง่ายๆ ใช้เพียงแค่มอเตอร์เพื่อหมุนสายพานลำเลียงเมล็ดถั่วเข้าสู่ด้านในเครื่อง ก่อนจะบีบให้เมล็ดหันข้างเข้าหาใบมีดคัตเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ ซึ่งทำให้ถั่วที่ผ่าได้มีความสวยงาม เสมอกึ่งกลาง และสามารถผ่าได้มากถึง 7-10 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ลดปัญหาอุบัติเหตุจากการโดนมีดบาด และสามารถควบคุมความสะอาดตามสุขอนามัยได้ง่าย

ถั่วปากอ้าเป็นถั่วที่มีลักษณะแปลกกว่าถั่วชนิดอื่น เนื่องจากเมล็ดมีขนาดไม่มาตรฐาน มีรูปร่างที่ไม่สมมาตร อีกทั้งยังต้องคัดก่อนจะบรรจุถั่วลงในเครื่องผ่า การจะพัฒนาให้เครื่องทำทุกอย่างด้วยตัวเองแบบไม่ต้องผ่านมือคนจึงเป็นโจทย์พัฒนาต่อไป More >

Rmutt-20150328-0058

คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา: ‘ธัญบุรี’ประยุกต์แพทย์แผนไทยสู่’บัวสปา’

edusiamrath@gmail.com

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)เปิดตัว “บัวสปา” แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาพร้อมให้บริการความงามแบบไทยอย่างครบวงจร

“อาจารย์จุฑารัตน์ สังข์ขวัญ”หัวหน้าบัวสปาวิทยาลัยแพทย์แผนไทย กล่าวว่าวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เปิดสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา ในการเรียนการสอนสาขาสุขภาพความงามและสปาเป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์หลายแขนงร่วมกันได้แก่ ศาสตร์การแพทย์ทางเลือก โภชนาการและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารการนวดไทยและสปา พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา (การออกกำลังกาย) การแพทย์แผนไทย สมุนไพร การสาธารณสุข ชีววิทยาเคมี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเทคโนโลยีความงาม การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

“เรามุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม ในการนำไปบูรณาการกับการทำงานในสายอาชีพของตนเอง โดยยึดหลักการเป็นนักศึกษานักปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ “บัวสปา” จึงเป็นสถานบริการสุขภาพความงามและเป็นที่ฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาไปในตัว”

สำหรับ”บัวสปา”เปิดให้บริการทั้งกระบวนการล้างสารพิษ บรรเทาอาการปวดหัวไมเกรน ลดริ้วรอย การดีท็อกซ์ผิวโดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนใหญ่มาจากการค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์ทั้งสิ้น อาทิ สครับรวงข้าวราชมงคล และ Oil Classic นวดน้ำมันรีดเส้นจากสมุนไพรไทยแท้ และประคบสมุนไพรจากภูมิปัญญาดั้งเดิม เป็นต้น More >

Rmutt-20150328-0060

รายงานพิเศษ: ‘เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปินสิรินธร’เฉลิมพระเกียรติ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7

ชลธิชา ศรีอุบล กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

ในโอกาสอันเป็นศุภมงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา2 เมษายน 2558 9 มทร.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมใจเทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปิน ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน ที่ผ่านมาในฐานะเป็นข้าแผ่นดิน และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 มทร.ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกัน โดยกิจกรรมคือการพร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคล ขอให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สถิตเป็นขวัญและกำลังใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาลและขอถวายสัตย์ปฏิญาณจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และร่วมแรงร่วมใจในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

โครงการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวเป็นการมุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีไทย เป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดำเนินพระองค์เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์สืบสาน ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 “เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปินสิรินธร”เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงใส่พระราชหฤทัยในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นที่ประจักษ์จนได้รับการถวายราชสมัญญาว่าองค์อุปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า กิจกรรม”เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปินสิรินธร” เป็นโครงการ9 ราชมงคลร่วมเทิดพระเกียรติที่จัดต่อเนื่องกันมา เพื่อเน้นย้ำความร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเฉลิมฉลอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ มทร.ธัญบุรี,มทร. อีสาน, มทร.พระนคร, มทร.สุวรรณภูมิ,มทร.ศรีวิชัย, มทร.กรุงเทพ, มทร.ล้านนา,มทร.รัตนโกสินทร์ และ มทร.ตะวันออกร่วมกันจัดการแสดงนิทรรศการกิจกรรม”9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย”ด้วยตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนความภาคภูมิใจในความเป็นไทยซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงศึกษาเรียนรู้ในวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างแตกฉานลึกซึ้ง ทรงปฏิบัติได้ด้วยความชำนาญและทรงดำรงพระราชจริยวัตรตามวัฒนธรรมประเพณีไทยที่งดงามนำมาซึ่งความปลื้มปีติภาคภูมิใจของราษฎร ซึ่งคนไทยทั้งประเทศโชคดีเหลือเกินที่มีแก้วรัตนะอันประเสริฐเป็นที่เทิดทูนเป็นสิริมงคล ทรงเป็นมิ่งขวัญประชาชนชาติบ้านเมืองที่ทั่วโลกต่างชื่นชมโสมนัสไปพร้อมๆกับคนไทย

“ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 มทร. พระองค์ท่านเสด็จฯมาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษาทั้ง 9 มทร.รวมไปถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอีกมากมายที่มีต่อมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาททางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ได้ดำเนินโครงการ 60 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีการบริการให้ความรู้ทางวิชาการและสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนใกล้เคียง โครงการค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติราชมงคลเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยพสกนิกรทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ทรงพระเมตตานำการศึกษาเข้าไปสร้างเยาวชน สร้างคนให้มีความเท่าเทียม พระราชทานความช่วยเหลือ สร้างอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ ซ่อมแซมอาคารเรียน” อธิการบดีมทร.ธัญบุรีกล่าว

นายจักรกฤษณ์ คงทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายกองค์การนักศึกษามทร.ธัญบุรี เล่าว่า สำหรับปีนี้ทางมทร. ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพในการ จัดงาน”9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7″ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง “เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปินสิรินธร” ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองบางส่วนได้ร่วมกิจกรรม เช่น ถวายสังฆทานถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทำให้นักศึกษาได้ซึมซับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม อีกหนึ่งกิจกรรมคือการจัดแสดงนิทรรศการ 9 ราชมงคลเทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปินสิรินธร ตนเองเป็นอีกหนึ่งคนที่รักสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีโอกาสรับเสด็จพระองค์ท่านตอนที่เสด็จฯมาพระราชทานปริญญาบัตร ในฐานะของนายกองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และจะปฏิบัติตนเป็นผู้นำนักศึกษาที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้องๆ เพื่อนๆและเยาวชนทั่วไป และตั้งใจเรียน ที่ผ่านมาภาคภูมิใจที่ได้ทำงานสนองพระมหากรุณาธิคุณคือ ได้มีโอกาสร่วมสร้างค่ายกับชาวค่ายชมรม อาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ มทร.ธัญบุรี

“โต๊ด” นายสุพัฒน์ พันธุ์ไพโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สถาบันเทคโนโลยีการบิน นายกองค์การนักศึกษา มทร.ตะวันออกเล่าว่า สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ท่านได้พระราชทานเครื่องดนตรีไทยแก่ มทร.ตะวันออก โดยทางมหาวิทยาลัยได้นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ซึ่งการทรงดนตรีไทยเป็นพระปรีชาของพระองค์ท่าน ทรงอนุรักษ์ดนตรีไทยไม่ให้หายไปจากประชาชนชาวไทย จากที่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนัก ด้วยความเป็นห่วงพสกนิกรของพระองค์ท่าน ตนเองจึงยึดตัวอย่างในด้านความเพียรพยายามของพระองค์ท่าน จากการสังเกตพระองค์ท่านจะมีสมุดจดบันทึกและกล้องบันทึกภาพติดตัวไปตามสถานที่ต่างๆ ที่พระองค์ทรงเสด็จไป แสดงให้เห็นถึงพระองค์ท่านทรงพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา ตนเองนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

ทางด้านนายกองค์การนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ นายณัฐพงษ์ พรหมหา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเล่าว่า มทร.กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติดำเนินการในปีมหามงคลนี้ มทร.สุวรรณภูมิร่วมใจจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านนิทรรศการที่พร้อมใจกันจัดขึ้นร่วมเฉลิมพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภูมิใจที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัย แห่งนี้ เมื่อสำเร็จการศึกษาได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์พระองค์ท่าน เป็นเกียรติกับตนเองและครอบครัว อย่างหาที่สุดไม่ได้ ซึ่งพระองค์ท่านทรงเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรทุกปี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอเป็นข้ารองฝ่าพระบาทพระองค์ตลอดไป ในฐานะผู้นำนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ จะประพฤติตนเป็นคนดีและช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไป

ผู้บริหารคณาจารย์บุคลากร นักศึกษาทั้ง 9 มทร. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี “เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปินสิรินธร” 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9 มทร. More >

Binder1_Page_1

ภาพข่าว: ช่วยเนปาล

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมรณรงค์รับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล เมื่อเร็วๆ นี้ More >

Rmutt-20150328-0062

คอลัมน์ Green idea: แปลงเศษไม้เป็นแจกันรักษ์โลก

pattagarn@thanonline.com

จากความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ยังมีเกิดขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การคิดพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงยังเป็นสิ่งที่ควรพัฒนา กลุ่มนักศึกษารุ่นใหม่ “จินต์จุฑา เผื่อนประไพ” นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นอีกหนึ่งเด็กรุ่นใหม่ ที่สร้างสรรค์ความโดดเด่น จากความคิดสร้างสรรค์ สินค้ารักษ์โลก ในรูปแบบ “ชุดแจกันจากเศษไม้แปรรูป” ขึ้นมา

“ชุดแจกันจากเศษไม้แปรรูป” คือ ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) ที่สร้างสรรค์ขึ้น จากความต้องการตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง สำหรับคนที่หลงใหลในการแต่งบ้าน และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“จินต์จุฑา” เล่าว่า โรงงานหลายๆ แห่งใช้วัสดุไม้เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตชิ้นงาน เช่น งานเฟอร์นิเจอร์ โรงงานทำบูธ ทำฉาก และงานโครงสร้างต่าง ๆ ซึ่งจะมีเศษไม้ที่เหลือใช้จากการใช้งานเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดทิ้งโดยการเผาหรือฝัง ซึ่งไร้ประโยชน์และก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ความคิดในการนำเศษไม้มาใช้จึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะไม้แปรรูปที่มีเนื้อแข็งปานกลาง เนื้อไม้มีสีเข้ม ค่อนไปทางสีแดง มีความแข็งแรงทนทาน เช่น ไม้ตะเคียน ไม้ชิงชัน ไม้เต็ง ไม้มะม่วง

เธอเลือกคละชนิดคละสี มาออกแบบและพัฒนาเป็นชุดแจกัน เป็นการสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์กับเศษไม้เหล่านั้น โดยได้แรงบันดาลใจในการสร้างเป็นแจกัน จากความเป็นเหลี่ยมมุมและพื้นผิวจากรูปทรงของก้อนหินต่าง ๆ ซึ่งมีความสวยงามในตัวเองตามธรรมชาติอยู่แล้ว โดยการออกแบบจะนำลักษณะของก้อนหินที่มีทั้งกลมๆ แป้นๆ หรือเป็นเหลี่ยม แล้วนำมาดัดแปลงใส่จินตนาการเข้าไป สร้างดีไซน์ให้แปลกแตกต่าง โดยคำนึงถึงความจำเป็นในประโยชน์ใช้สอย ตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์

วิธีการผลิต ใช้เทคนิคการผลิตด้วยวิธีการกลึงไม้ให้เป็นรูปทรงพื้นฐาน แล้วนำมาขัดแต่ง ตัด ให้เกิดรูปทรงใหม่ตามที่ต้องการ และใช้เทคนิคการจัดโทนสีอย่างกลมกลืน มีความประณีต และเน้นรูปลักษณ์ที่มีความร่วมสมัย การออกแบบแจกันนี้ มีด้วยกันทั้งหมด 3 แบบ แบบแรกเป็นแจกันชุด ซึ่งมีความพิเศษ คือสามารถต่อกัน หรือถอดมาโชว์แบบแยกชิ้นเดี่ยวๆ ได้ แบบที่ 2 เป็นแจกันคู่ และแบบที่ 3 เป็นแจกันเดี่ยวทรงเตี้ย

งานชุดนี้ เป็นผลงานคอลเลกชันแรกของ “จินต์จุฑา” เธอยังมีความกระตือรืนร้นในการค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ นิตยสาร และการศึกษาดูงานต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการด้านจัดและจำหนายดอกไม้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตงานไม้ และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดดอกไม้ และมีความตั้งใจที่เป็นนักปฏิบัติที่มุ่งสู่ตลาดอาชีพทางด้านศิลปะและจะสร้างสรรค์ และเธอจะผลิตผลงานใหม่ออกมาเรื่อยๆ ซึ่งส่วนหนึ่งคือตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภค และช่วยลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม More >

Rmutt-20150328-0064

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: ศิลปะเชิดชูพลเมืองดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เชิญเข้าร่วมนิทรรศการ “ศิลปะเชิดชูพลเมืองดี” (An Art Exhibition to honour good citizens) ปี 2558 ผลงานของนายไกรสร ประเสริฐ อาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะศิลปะกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แนวคิดนำเรื่องราวพลเมืองดี เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นจนไม่คิดถึงชีวิตตนเอง แม้กระทั่งต้องเสียชีวิตลงมาถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปกรรมเพื่อยกย่องพลเมืองดี ให้ประชาชนรุ่นหนลังได้ระลึกถึง และตระหนักถึงการทำความดีต่อสังคม ทั้งนี้ ปีนี้ นำเรื่องราว นายประมวน สุวรรณโรจน์ พนังงาน ขับรถพลเมืองดี ที่ขับรถบรรทุกหกล้อ หยุดจอดช่วยรถกระบะซึ่งจอดเสียข้างทาง แต่ถูกชนท้ายจนเป็นเหตุให้นายประมวลต้องเสียชีวิตลง จัดแสดงบริเวณ ถนนธัญบุรี-วังน้อย (ข้างดูโฮม คลอง 7) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ถึง 30 พ.ค. 2558 เปิดให้เข้าชมทุกวัน สอบถามโทร.08-4123-2557 More >

Rmutt-20150328-0070

คอลัมน์ ข่าวไทยไกลบ้าน

เบนนี่

bennypong5@gmail.com

สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เครือข่ายชุมชนไทยในซานฟรานซิสโก และสมาคมไทยอเมริกันและพันธมิตรเอเชียแห่งซานดิเอโก จัดอบรมนวดไทยซานฟรานซิสโกวันที่ 15-17 มิ.ย. และซานดิเอโก 19-21 มิ.ย. เวลา 09.00-17.00 น. ไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามอิสรีย์ 323-9629574 ต่อ 227… More >

มทร.ธัญบุรี รับแอดมิชชั่น’58 จำนวน 1,195 คน‏

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คณะกรรมการการอุดมศึกษา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2558 โดยปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมแอดมิชชั่น รับนักศึกษาได้ 118,528 คน มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 87 แห่ง จำนวน 802 คณะ/สาขาวิชา โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รับนักศึกษาได้ทั้งหมด 1195 คน ได้แก่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 55 คน (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 5 คน ,เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5 คน ,เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 5 คน อุตสาหกรรมการผลิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 คน ,วิศวกรรมไฟฟ้า 5 คน วิศวกรรมเครื่องกล 5 คน ,วิศวกรรมอุตสาหการ 5 คน ,อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 5 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 คน ,คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 คน

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 80 คน สาขาวิชาการผลิตพืช 10 คน ,สัตวศาสตร์ 10 คน,ประมง 10 คน วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 10 คน,วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 10 คน ,เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 10 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 240 คน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 130 คน ,วิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ 10 คน ,วิศวกรรมสิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม 10 คน ,วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-เคมีและสีสิ่งทอ 10 คน ,วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ-พอลิเมอร์และเส้นใย 20 คน ,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย 10 คน ,วิศวกรรมวัสดุ-พลาสติก 10 คน ,วิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์ 10 คน ,วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 10 คน ,วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ 10 คน วิศวกรรมอาหาร 10 คน

 

คณะบริหารธุรกิจ 410 คน สาขาวิชาการตลาด 40 คน ,การจัดการ-การจัดการทั่วไป 10 คน,การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 10 คน ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50 คน,การเงิน 60 คน ,การบริหารธุจกิจระหว่างประเทศ 60 คน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 80 คน ,เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 35 คน เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 15 คน ,การตลาด Marketing (หลักสูตรนานาชาติ) 10 คน ,การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศไทย International Business Administration (หลักสูตรนานาชาติ) 20 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจ Business English (หลักสูตรนานาชาติ) 20 คน

 

คณะศิลปศาสตร์ 60 คน สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบภาษาฝรั่งเศล ,เยอรมัน,จีน,ญี่ปุ่น 20 คน ,การโรงแรม เลือกสอบภาษาฝรั่งเศล,เยอรมัน,จีน,ญี่ปุ่น 20 คน ,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เลือกสอบภาษาฝรั่งเศล,เยอรมัน,จีน,ญี่ปุ่น 20 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 45 คน สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 10 คน อาหารและโภชนาการ 10 คน ,เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 10 คน อุตสาหกรรมงานอาหาร 10 คน การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 5 คน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 60 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 10 คน ,เทคโนโลยีการพิมพ์ 10 คน ,เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 10 คน ,เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 10 คน ,เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 10 คน ,เทคโนโลยีสื่อดิจัล 10 คน

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 175 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 20 คน ,ชีววิทยา 20 คน ,สถิติ 40 คน เคมี 20 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 คน ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 คน ,ฟิสิกส์ประยุกต์ 25 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 คน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 10 คน สถาปัตยกรรมภายใน 10 คน และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 50 คน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 15 คน สุขภาพความงามสปา 35 คน เริ่มจำหน่ายระเบียบการรับสมัครตั้งวันที่ 6 – 17 พฤษภาคม 2558 ที่ศูนย์ทั้ง 17 ศูนย์ ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ สอท. www.cuas.or.th ตั้งแต่วันที่ 10 -17 พฤษภาคม 2558

Rmutt-20150328-0096

ภาพประดับสัตว์หิมพานต์ งานทำมือ นักศึกษา

ภาพประดับสัตว์หิมพานต์ เทคนิคประดับกระจก ตกแต่งผนัง งานทำมือของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาหัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เกิดจากแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ผลงานความตั้งใจของ “ป๋องเบียร์” น.ส.อคิราห์มณี ภูยางดี

“ป๋องเบียร์” บอกว่า ภาพประดับสัตว์หิมพานต์ เทคนิคประดับกระจก ตกแต่งผนัง โดยใช้ไฟเบอร์กลาสซึ่งเป็นวัสดุในปัจจุบันที่มีความคงทนและสะดวกในการเคลื่อนย้าย มาใช้เป็นวัสดุหลักในการสร้างชิ้นงาน เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในยุคสมัยใหม่ที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้านแต่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของน้ำหนักของวัสดุรูปแบบเดิม และประดับตกแต่งเพิ่มเติมด้วย กระจก พลอย เลื่อมและคริสตัลเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงาน นอกจากนี้ยังเป็น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ภาพประดับสัตว์หิมพานต์ เทคนิคประดับจก ตกแต่งผนัง ที่ออกแบบมีทั้งหมด 3 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นจะมีลักษณะเฉพาะที่เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์นำโชคมาพัฒนา คือ ภาพประดับลวดลายหงส์ จำนวน 1 ชิ้น ขนาด 27 X 25 นิ้ว ,ภาพประดับลวดลายพญานาค จำนวน 1 ชิ้น ขนาด 29 X 23 นิ้ว ,ภาพประดับลวดลายราชสีห์ จำนวน 1 ชิ้น ขนาด 24 X 20 นิ้ว More >

Rmutt-20150328-0094

‘ลานธรรมสายใยความรู้สู่ชุมชน’มทร.ธัญบุรีบรรยาย-ปฏิบัติธรรม

โครงการลานธรรมสายใยความรู้สู่ชุมชน จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ใช้ระยะเวลา 2 วัน กับจำนวนคนเข้าร่วมโครงการ 160 คนต่อวัน เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้รู้ว่าชาวพุทธยังมีธรรมะในจิตใจ

ผศ.นพรัตน์ พิเภก หัวหน้าสาขามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ประธานโครงการลานธรรมสายใยความรู้สู่ชุมชน บอกเล่าว่า ทางคณะกรรมการสาขาวิชาเล็งเห็นว่า ธรรมะในปัจจุบัน ถูกละลายการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี เพื่อช่วยให้คนเห็นถึงการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี ทางสาขาวิชาจึง ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยได้นิมนต์พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวัฑฒโก, พระสิทธิศักดิ์ รตนญาโณ, พระอรงเดช เขมจิตโต สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง มาบรรยายธรรมในหัวข้อจิตที่ฝึกดีแล้วย่อม นำสุขมาให้ เพื่อเป็นการฝึกสติ การเดินจงกรม นั่งสมาธิ และมารยาทชาวพุทธ More >

เสียงและความฝัน สู่โลกนิทาน สื่อเสียงเพื่อน้อง มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง จำนวน 30 คน โดยมีดร.วิภาวี วีระวงศ์ และ ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา เป็นที่ปรึกษา จัดโครงการสื่อเสียงเพื่อน้อง Sound For Young “เสียงและความฝัน สู่โลกนิทาน” รับสมัครเด็กอายุ 5 – 7 ขวบ จำนวน 35 คน ฝึกให้น้องๆ เป็นนักเล่านิทานผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง เสริมสร้างการจำ การแสดงออกและส่งเสริมนิสัยในการรักการอ่าน

ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เล่าว่า Sound For Young “เสียงและความฝัน สู่โลกนิทาน” เด็กที่มีอายุ 5 – 7 ขวบ จำนวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกให้น้องๆ เป็นนักเล่านิทานผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง จัดทำการบันทึกเสียงของน้องๆ ลงซีดี และมอบให้กับน้องที่มาร่วมโครงการ รวมทั้งนำไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อไป นอกจากนี้น้อง ๆ จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการการันตีถึงความสามารถ ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมของน้องๆให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างการจำ การแสดงออกและส่งเสริมนิสัยในการรักการอ่าน นอกจากนี้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน การเรียนรู้ทฤษฎีและการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง (Radio Production) เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษา และมีทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง มีความเข้าใจในกระบวนการ และสามารถผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงได้ ตลอดจนสามารถประเมินผลรายการที่นำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงได้ เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้ที่ตนมีอยู่มาถ่ายทอดให้กับผู้อื่น และเป็นการทบทวนความรู้เพื่อความเชี่ยวชาญมากขึ้น More >