ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (TLO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ในการเข้าสู่ตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำหรับกรุงเทพฯ และภาคกลางฝั่งตะวันออก มาพัฒนาต่อยอดให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม โดยการนำความหลากหลายทางชีวภาพ เอกลักษณ์ ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มาพัฒนาและต่อยอดสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมในโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ประกอบด้วยการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ การสนับสนุนเงินทุนการพัฒนานวัตกรรม และเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครในการสมัครไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ มีภูมิลำเนา หรือสถานที่ทำงาน อยู่ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ทีมละไม่เกิน 2 คน โดยมีแนวคิดต้นแบบนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 เว็บไซต์ www.tlo.rmutt.ac.th โทร.0 2549 4032 มือถือ 08 1199 4705 (กิตติพงษ์) และสามารถส่งใบสมัครมาที่ โทรสาร 0 2549 4033 อีเมล์ tlo_rmut@hotmail.com

 

มาฆบูชา นศ.วิศวฯ มทร.ธัญบุรี นำความรู้ ทำนุบำรุงพุทธศาสนา

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมทำบุญใหญ่ต้อนรับวันมาฆบูชา โดยนำนักศึกษาไปช่วยพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศพุทธศาสนิกชนและจัดทำใบอนุโมทนาบัตรในโครงการพัฒนาวัดตามวิถีพุทธ

นายสิทธิ รักถนอม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันการเข้าวัดของนักศึกษาลดน้อยลง และหลายคนไม่มีโอกาสได้ทำบุญ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมาช่วยพัฒนางานของวัด ตามแนวคิด“พุทธอาสา-ผู้ทำบุญโดยไม่ต้องใช้เงิน” อันเป็นแนวทางในการพัฒนาเยาวชนของหลวงพ่อปัญญานันทมุนี วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ดังปณิธานของท่านที่ว่า “ชีวิตพัฒนาได้ ถ้าให้โอกาส” นายสิทธิได้นำนักศึกษาภาควิชาวิศวฯคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปช่วยพัฒนาระบบสารสนเทศของวัดบางปลากด คลอง 14 จ.นครนายก โดยคิดค้นโปรแกรมระบบสารสนเทศพุทธศาสนิกชนและจัดทำใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ทางวัดในพิธีวางศิลาฤกษ์และทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และได้ช่วยกันพัฒนาวัดในทุกด้านด้วยการใช้แรงกายและสติปัญญา เน้นการเสียสละและมีส่วนร่วม ตามหลัก บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัยฯ ต้องพัฒนาควบคู่กันไปในสังคมไทย

“ชัย” นายสิทธิชัย ลี้สธนกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เล่าว่าดีใจและภูมิใจมากที่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาพัฒนางานทำนุบำรุงและเผยแผ่พระศาสนา ช่วยให้วัดมีระบบจัดการสารสนเทศที่ง่ายและสะดวก เช่น การกรอกประวัติของพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดต่อสื่อสารระหว่างบ้านและวัด ทั้งในเรื่องกิจกรรมและหลักธรรมคำสอน นอกจากนี้ การไปทำงานที่วัดทำให้ได้รับความรู้และคติธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมจากพระครูสังฆรักษ์สงบ ธมฺมสนฺติโก (เจ้าอาวาสวัดบางปลากด) ที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี นับว่าเป็นการทำบุญใหญ่ต้อนรับวันมาฆบูชาในปีนี้ “บุญคือความสุขความสงบที่ได้จากการเข้าวัด ไม่อาจเล่าหรือบอกได้เป็นคำพูด หากแต่เป็นเรื่องที่ต้องทดลองทำและสัมผัสเอง จึงจะเข้าใจและรับรู้ได้”

เช่นเดียวกับ “ทศ” นายทศพล สาโพนทัน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เล่าว่า ส่วนตัวไม่ค่อยได้เข้าวัด จะไปวัดในช่วงของเทศกาลสำคัญเท่านั้น ชอบบรรยากาศในวัด มีต้นไม้เยอะ ร่มรื่น เข้าไปในวัดรู้สึกผ่อนคลาย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ สอนในเรื่องของการใช้ชีวิตนักศึกษา ไว้ 4 อย่าง คือ 1. อย่าเบื่อเรียน 2. อย่าเป็นเซียนใช้จ่าย 3. อย่าลุ่มหลงอบาย และ4. อย่ามักง่ายเรื่องรัก เรื่องที่พระอาจารย์สอนเป็นเรื่องจริงสะท้อนให้เห็นภาพ “ถ้ามีเวลาว่างอยากให้เพื่อนๆ ลองเข้าวัด เพราะวัดสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตได้…คิดดี ทำดี พูดดี ซึ่งทุกวันคิดดีอย่างเดียวไม่ได้ ต้องทำดีด้วย”

“มด” นางสาวพุทธชาติ มั่งชู นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เล่าว่า ไม่เคยเข้าไปทำความสะอาดวัด ไม่เคยล้างห้องน้ำ ส่วนใหญ่จะเข้าวัดไปทำบุญ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ตนเองมีโอกาสได้ทำหน้าที่ชาวพุทธ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ “วัดเป็นสถานที่ทำบุญ คนส่วนใหญ่จะเข้าไปทำบุญ ส่วนน้อยที่จะเข้าไปช่วยทางวัดทำความสะอาดวัด บางคนอาจมองว่าไม่สบายใจให้เข้าวัด แต่ส่วนตัวไม่ได้คิดแบบนั้น อาจจะเป็นในเรื่องของเวลา แต่อย่างน้อยถ้าไม่มีเวลาในวันพระ ในเทศกาลสำคัญอยากให้เข้าวัดไปทำบุญ”

23 ชีวิตในการทำกิจกรรม แบ่งหน้าที่กันพัฒนาระบบโปรแกรม พัฒนาวัด ยก แบก หาม ปัด กวาด เช็ด ถู ทำได้ทุกอย่าง ด้วยสมองและสองมือของวัยรุ่นไทย ในยุคที่สังคมวุ่นวาย พวกเขาก็ไม่วุ่นวาย เพราะได้เข้าวัด พัฒนาจิต หากไม่ส่งเสริมให้ได้คิด จิต(เขา)จะพัฒนาได้อย่างไร?

More >

rmutt_news-0003

เครื่องแยกเนื้อตาลสุก ลดการใช้แรงงาน

วิธีการแยกเนื้อตาลสุกเพื่อจำหน่ายในปัจจุบัน คือการนำเต้าตาลสุกมาแยกเนื้อที่ติดอยู่ในเส้นใยของตาล โดยใช้ตะกร้าหรือช้อนในการขยี้หรือขูดเพื่อแยกเนื้อตาลสุกออกมา จากนั้นนำเนื้อตาลที่ได้ไปแปรรูปหรือจำหน่าย โดยขั้นตอนดังกล่าวยังใช้แรงงานคนเป็นหลัก ทำให้เสียเวลาและแรงงานในการแยกเนื้อตาลสุก ดังนั้น 2 ฝาแฝดนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “บอย” นายศุภณัฐ และ “บิ๊ก” นายสุกฤษฎิ์ สร้อยแม้น ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกเนื้อตาลสุกขึ้นมา เพื่อลดเวลาและแรงงานในการแยกเนื้อตาลสุก และช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนของปะเทศไทยให้มีความเข้มแข็งต่อไป โดยมี ผศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ และ ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร เป็นที่ปรึกษาผลงานชิ้นนี้

2 ฝาแฝดเจ้าของไอเดีย เล่าว่า จากการศึกษาข้อมูลขนาดของพันธุ์ตาลที่จำหน่ายในท้องตลาด มุมของแรงเสียดทานภายในลูกตาลปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในการแยกเนื้อตาลสุกในการแปรรูปและจำหน่าย ได้นำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ โดยโครงสร้างเครื่อง ประกอบด้วย ชุดแยกเนื้อตาล ซึ่งชุดแยกเนื้อตาลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มิลลิเมตร ช่องป้อนลูกตาล ช่องทางออกเนื้อตาลสุกและลูกตาลและระบบส่งกำลัง โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้าเป็นต้นกำลัง

หลักการทำงานของเครื่องเริ่มจากผู้ทำงานป้อนลูกตาลสุกเข้าในช่องป้อนลูกตาลทางช่องหน้าของเครื่องและเติมน้ำสะอาดเข้าไปในเครื่อง หลังจากนั้นลูกตาลสุกจะเข้าสู่ชุดแยกเนื้อตาล เนื้อตาลสุกที่ผ่านการแยกเนื้อตาลจะถูกลำเลียงลงทางช่องหน้าของเครื่อง จาก ผลการทดสอบพบว่าเครื่องต้นแบบสามารถทำงานได้ดีที่ความเร็วรอบที่ใช้ขับเคลื่อนชุดแยกเนื้อตาล 280 รอบต่อนาที มีเปอร์เซ็นต์การแยกเนื้อตาลสุก 96.8% มีความสามารถในการทำงาน 37.9 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 0.72 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และจากการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพบว่าเมื่อใช้เครื่องต้นแบบทำงาน 1,440 ชั่วโมงต่อปี มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของเครื่อง 3 บาทต่อกิโลกรัม ระยะเวลาคืนทุน 40 วัน และการใช้งานที่จุดคุ้มทุน 32 ชั่วโมงต่อปี

เป็นนวัตกรรมภูมิปัญญาเด็กไทย ที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อลดการใช้แรงงานคน เกษตรกร หรือผู้ประกอบการท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ “บอย” นายศุภณัฐ โทร.08-3754-6684 และ “บิ๊ก” นายสุกฤษฎิ์ โทร.08-7890-9749 More >

rmutt_news-0007

คอลัมน์ การศึกษาสู่เศรษฐกิจ: ‘ธัญบุรี’ผุด…เครื่องผ่าหมากเวิร์กกว่าแรงงานคน6เท่า!!

หมาก นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมาย ด้วยสรรพคุณที่หลากหลาย ใช้เป็นยาสมานแผล เป็นยาถ่ายพยาธิในสัตว์ ใช้ขบเคี้ยวเพื่อรักษาเหงือกและฟันให้คงทน ในทางอุตสาหกรรมเมล็ดหมากนำมาสกัดจะได้ไขมัน เมือก ยาง และสารอัลคาลอยด์ ชื่อ Arecoline มีแทนนิน (Tannin) สูง จึงสามารถใช้ในทางอุตสาหกรรมและยารักษาโรคได้หลายชนิด การผ่าผลหมากในปัจจุบัน ยังต้องใช้แรงงานคน ซึ่งต้องใช้เวลาและแรงงานคนจำนวนมาก และต้องมีความชำนาญในการผ่าผลหมาก แต่อาจเกิดความเมื่อยล้า ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุและประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ดังนั้น จึงมีแนวความคิดที่จะนำเครื่องจักรมาประยุกต์ใช้ จึงออกแบบและสร้างเครื่องผ่าผลหมากให้มีลักษณะเล็กเหมาะกับการนำไปใช้ในระดับครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม

คณะคิดค้นและประดิษฐ์เครื่องต้นแบบ ประกอบด้วย อาจารย์มานพ แย้มแฟง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์จักรวาล บุญหวาน อาจารย์วรินธร ยิ้มย่อง นายทินกร สุยอย นายธีรพงษ์ เนินพุทธ และ นายเอกพงษ์ ภู่สากลนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ซึ่งการันตีด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2556

อาจารย์มานพ เล่าว่า เครื่องผ่าผลหมากสดเครื่องต้นแบบ ประกอบด้วย ชุดผ่าผลหมาก ระบบลำเลียง ระบบส่งกำลัง โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้าเป็นต้นกำลัง หลักการทำงาน ไม่ต้องคัดขนาดใส่ลงกะพ้อ จากนั้น ระบบลำเลียง จะลำเลียงผลหมากไปยังชุดผ่าผลหมาก ผลหมากจะถูกผ่าตรงกลาง เป็นสองซีกตามแนวยาวของผลลงสู่ทางออก จากการทดสอบเครื่องต้นแบบ เปรียบเทียบกับแรงงานคน แรงงานคนสามารถผ่าผลหมากได้ 780 ผล/ชั่วโมง เครื่องสามารถผ่าได้ 4,920 ผล/ชั่วโมง การผ่าด้วยเครื่องจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแรงงานคน 6 เท่า

จุดเด่นเครื่องผ่าผลหมากสดสามารถผ่าผลหมากได้ตรงกลางตามแนวยาว และผ่าผลหมากได้ทุกขนาดโดยไม่ต้องมีการคัดขนาด ระบบการลำเลียงผลหมากไม่ติดขัดโดยไม่ต้องใช้ระบบการสั่นสะเทือน ระบบการทำงานไม่ซับซ้อน เกษตรกรสามารถใช้เครื่องและบำรุงรักษาได้ ขนาดเครื่องไม่ใหญ่สามารถเคลื่อนย้ายและทำงานได้สะดวก

เครื่องผ่าผลหมากสด เป็นเครื่องต้นแบบที่คิดค้นขึ้น โดยไม่มีวางจำหน่าย เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์มานพ โทร.08-6663-4562 More >

rmutt_news-0005

คอลัมน์ ฉลาดทันกาล: สุดยอดเครื่องผ่าผลหมาก

อุทิตา รัตนภักดี

การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิ ภาพ ไม่จำกัดแค่เพียงต้องท่องจำให้ได้แม่นยำเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ความรู้เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาได้อีกด้วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความสนใจและปลูกฝังให้นักศึกษาสนใจนำความรู้ที่ได้รับในห้อง เรียนมาสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะ การนำผล “หมาก” มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมาย

ด้วยสรรพคุณที่หลากหลาย ใช้เป็นยาสมานแผล เป็นยาถ่ายพยาธิในสัตว์ ใช้ขบเคี้ยวเพื่อรักษาเหงือก และฟันให้คงทน แต่ในทางอุตสาหกรรมเมล็ดหมากสามารถนำมาสกัด ซึ่งจะทำให้ได้ไขมัน เมือก ยาง และสารอัลคาลอยด์ ที่เรียกว่า “Arecoline” มีแทนนิน (Tannin) สูง ใช้ในทางอุตสาหกรรมและยารักษาโรคได้หลายชนิด ที่ผ่านมาการผ่าผลหมากในปัจจุบันยังคงต้องใช้แรงงานคนในการผ่าอยู่ ต้องใช้เวลาและแรงงานคนจำนวนมาก ซึ่งจะต้องมีความชำนาญในการผ่าผลหมาก แต่อาจเกิดความเมื่อยล้าจากการทำงานได้จนทำให้ประสิทธิ ภาพในการทำงานลดลงได้

ดังนั้นนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้ร่วมกันคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องผ่าหมากสด” ต้นแบบ ขึ้น โดยนวัตกรรมดังกล่าวการันตีด้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2556 มาแล้ว

นายเอกพงษ์ ภู่สากล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อธิบายว่า พวกเรามีแนวคิดที่จะนำเครื่องจักรมาประยุกต์ใช้ จึงได้ทำการออกแบบและสร้างเครื่องผ่าผลหมากให้มีลักษณะเล็กเหมาะกับการนำไปใช้ในระดับครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเครื่องผ่าผลหมากสดเครื่องต้นแบบ จะประกอบด้วย ชุดผ่าผลหมาก ระบบลำเลียง ระบบส่งกำลัง โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้าเป็นต้นกำลัง หลักการทำงานของเครื่องนำผลหมากที่ไม่ต้องคัดขนาดใส่ลงกะพ้อ จากนั้นระบบลำเลียงที่ออกแบบจะลำเลียงผลหมากไปยังชุดผ่าผลหมากจะถูกผ่าตรงกลางเป็นสองซีกตามแนวยาวของผลลงสู่ทางออก

จากการทดสอบเครื่องต้นแบบเปรียบเทียบกับแรงงานคน แรงงานคนสามารถผ่าผลหมากได้ 780 ผลต่อชั่วโมง เครื่องสามารถผ่าผลหมากได้ 4,920 ผลต่อชั่วโมง การผ่าด้วยเครื่องจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการผ่าด้วยแรงงานคน 6 เท่า โดยเครื่องดังกล่าวมีจุดเด่นที่สามารถผ่าผล หมากได้ตรงกลางตามแนวยาว และผ่าได้ทุกขนาดโดยไม่ต้องมีการคัดขนาด ระบบการลำเลียงผลหมากไม่ติดขัดโดยไม่ต้องใช้ระบบการสั่นสะเทือนระบบการทำงานไม่ซับซ้อน เกษตรกรสามารถใช้เครื่องและบำรุงรักษาได้ ขนาดเครื่องไม่ใหญ่สามารถเคลื่อนย้ายและทำงานได้สะดวก ใช้คนคุมเครื่อง 1 คน ขณะเครื่องทำงาน เพื่อนำมาทดแทนแรงงานคนสามารถลดระยะเวลาการผ่าผลหมากให้สั้นลง และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน

นับว่าเป็นอีกหนึ่งแนวความคิดที่สามารถต่อยอดให้ใช้งานและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ได้แสดงศักยภาพให้เห็นแล้วว่า หลักการผสมผสานความคิดและการเรียนในห้องเรียน สามารถนำมาประยุกต์สร้างผลงานนวัตกรรมรูปแบบใหม่ให้เกิดเป็นแนวทางของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เป็นอย่างดี.

More >

C-140211036073

แนะสร้างแหล่งเรียนรู้ศิลปะช่วยจรรโลงจิตใจเยาวชน

ผศ.ธนา เหมวงษา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนภาควิชาทัศนศิลป์ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีและภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ ให้มีความทันสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางด้านศิลปกรรมมากขึ้น บูรณาการการเรียนการสอนเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ นำสื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถใช้ทั้งมือ และสื่อเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงาน สอดคล้องกับปณิธานของคณะ ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะภาควิชาทัศนศิลป์ซึ่งสอนวิชาจิตรกรรมประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะไทยที่นักศึกษาต้องเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานด้วยสองมือ และการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีให้ผลงานมีคุณค่ามากขึ้น

“ตอนนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจเรียนด้านศิลปกรรมศาสตร์มากพอสมควร แต่ส่วนใหญ่มักจะเรียนศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี ส่วนด้านจิตรกรรม ประติมากรรมมีเด็กสนใจเรียนน้อย ซึ่งสาเหตุที่เด็กไม่ค่อยเลือก เพราะบางคนไม่รู้ว่าเรียนแล้วจะไปทำอาชีพอะไร นอกจากมองว่ามาวาดรูปขาย หรือผู้ปกครองยังติดภาพเด็กเรียนศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรมว่ามีรายได้ต่ำสู้ส่งลูกไปเรียนแพทย์ วิศวกร ไม่ได้ ทั้งที่เมื่อเรียนจบสาขาเหล่านี้สามารถไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกอาชีพ ยิ่งในปัจจุบันคนสนใจเรื่องความสวยงามผสมผสานกับความสะดวกสบายแล้ว นักศึกษาที่เรียนสายนี้จะมีช่องทางในการทำงานมากขึ้น อยากฝากพ่อแม่ผู้ปกครอง และเด็กเยาวชนที่สนใจชอบ ถนัดด้านศิลปะขอให้มาเลือกเรียนวิชาเหล่านี้ เพราะไม่ใช่เพียงจะสร้างรายได้ ยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยให้คงอยู่ผ่านผลงานของคุณเอง” คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กล่าว

นอกจากนั้น อยากฝากรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่าง กระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ หรือสร้างพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างในต่างประเทศเพิ่ม เพื่อให้เด็กสนใจ มีแหล่งเรียนรู้ และเกิดแรงบันดาลใจในการอยากเรียนสาขาด้านศิลปะมากขึ้น ขณะเดียวกันตอนนี้ต้องยอมรับว่าสภาพของสังคมมีแต่ความวุ่นวาย รุนแรง ซึ่งหากไม่มีแหล่ง หรือการเรียนรู้ที่ช่วยจิตใจ เด็กอาจมีความคิดมีจิตใจรุนแรงไปตามสภาพสังคมที่เกิดขึ้นและการเรียนรู้ด้านศิลปะมีความจำเป็นต่อการพัฒนาสมองและจิตใจของเด็ก โดยเฉพาะด้านจิตใจ การเรียนศิลปะ หรือมีพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะ ให้เด็กได้เข้าไปดู ศึกษาค้นคว้า จะช่วยจรรโลงจิตใจของพวกเขา ให้เป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์รู้จักเหตุและผล มีสมาธิ ใจเย็น มีความเป็นระเบียบ และละเอียดอ่อน More >

rmutt_news_Page_08

คอลัมน์ รอบกรุง

13-15 ก.พ. Teen Pointer Valentine’s Day 2014 งานจำหน่ายของขวัญวาเลนไทน์แนวไอเดียจากสมาชิก Teens Pointer แฟชั่นโชว์ชุดคู่รักคอนเซปต์ In love with Duo ผลงานการออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากเวทีการประกวด Future Park Young Designer ณ ลานกิจกรรม Feel Fit ชั้น 3 ฟิวเจอร์พาร์ค More >

rmutt_news_Page_05

ภาพข่าว: รอบรั้วแคมปัส: เดินการกุศล

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์” และร่วมเดินการกุศล รายได้ทั้งหมดทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี More >

rmutt_news_Page_06

ภาพข่าว: สังคม: ทูลเกล้าฯ

วิชา จุ้ยชุม กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด พร้อมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมรับเสด็จและทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดอาคารเรียนศูนย์การเรียนรู้ ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย จังหวัดตาก More >

rmutt_news_Page_09

นศ.มทร.ธัญบุรี รับทุนเรียนฟิลิปปินส์

นักศึกษาไทย 4 คน ประกอบด้วย “แอร์” น.ส.อทิตยา เจนจบเขต “อัสมา” น.ส.พิมพ์ชนก บินกอรี “อิ๊ง” น.ส.ชลิตา สุขประสงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ และ “อาร์ม” นายรัฐพล ภัยขยาด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ บินไกลแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ De La Salle University Das Marinas (DLSU-D) ประเทศฟิลิปปินส์

แอร์ เล่าว่า โครงการดังกล่าวน่าสนใจ สามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนที่คณะได้ โดยที่ประเทศฟิลิปปินส์มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ไม่เป็นปัญหาต่อการเรียน และยังได้พัฒนานาในเรื่องของภาษาอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ “ภาษาตากาล๊อก” เป็นภาษาถิ่นที่ใช้ในการดำเนินชีวิตในประเทศฟิลิปปินส์ ลงเรียนที่ De La Salle University Das Marinas (DLSU-D) 2 รายวิชา และมีโอกาสฝึกงานเป็นเวลา 80 ชั่วโมง ที่ Marketing office เป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้การสื่อสาร ภาษาอังกฤษสำเนียงตากาล๊อก นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้ อายุน้อยกว่าตนเอง 2 ปี เพราะว่า Hight School มีแค่ Grade 10

อิ๊ง เล่าว่า ชอบเรียนภาษาอังกฤษและจะให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมาก ซึ่งปี 58 ประเทศไทยจะเข้าร่วมประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกัน ได้พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ทำกิจกรรมกับเพื่อนในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้นำวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ที่ได้เรียนรู้มา คือการกินแบบ “Buddle fight” การกินแบบใช้มือกินข้าวที่วางบนใบตอง โดยเชื่อว่าเป็นการกินเพื่อให้เข้าถึงธรรมชาติ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสไปเที่ยวภูเขาไฟ “Taal” ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่นั้น

อัสมา เล่าว่า ประทับใจเมื่อไปถึงที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่ร่มรื่น ได้รับการต้อนรับจากอาจารย์ โดยอาจารย์ที่ DLSU-D ได้จัดคอร์สเรียนภาษาตากาล๊อกเบื้องต้นให้ จนสามารถใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้ โดยห้องเรียนของตนเองมีเพื่อนจากญี่ปุ่น เกาหลี และไนจีเรีย ร่วมชั้นเรียนด้วย ทุกวันหยุดจะมีทูตนักศึกษาจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ การปรับตัวที่ประเทศฟิลิปปินส์ไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก เพราะว่าอากาศเหมือนเมืองไทย ช่วงวันหยุดชาวฟิลิปปินส์จะเที่ยว สังเกตเห็นว่าประชากรของประเทศนี้ชอบเที่ยว ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีในการปรับตัวที่ต่างประเทศครั้งแรก

อาร์ม เล่าว่า ที่ DLSU-D จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาใช้ถุงพลาสติก ส่วนใหญ่จะใช้ถุงผ้า รวมถึงในเซเว่นฯ ยังใช้ถุงกระดาษ ที่เลือกไปประเทศฟิลิปปินส์เพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการควบคู่กับภาษาตากาล๊อก ประชาชนส่วนใหญ่เหมือนคนไทย ทั้งหน้าตา ผิวพรรณ ส่วนสูง และการดำเนินชีวิต การใช้ชีวิตในต่างสถานที่ไม่ว่าจะในประเทศหรือนอกประเทศ ทุกอย่างล้วนเป็นประสบการณ์ให้กับชีวิต โดยเฉพาะประสบการณ์ในแง่ลบ ที่จะต้องนำมาปรับใช้และจดจำไปตลอดชีวิต และที่สำคัญประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีให้กับตนเองในอนาคต เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

“ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และต้องขอบคุณทุนของ สกอ. เปิดโอกาสได้เรียนรู้ชีวิตยังต่างประเทศ” ทั้ง 4 กล่าวทิ้งท้าย สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนและมีประสบการณ์ในต่างประเทศ ส่งเสริมการถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด และใช้การศึกษาเป็นตัวนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์และการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน More >

rmutt_news_Page_11

คอลัมน์ นิวส์อัพเดท: ‘Teen Pointer Valentine’s Day 2014′

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ชวนคู่เลิฟวัยทีนมาเติมความหวาน ฉลองซีซั่นแห่งความรัก ในงาน “Teen Poin ter Valentine’s Day 2014″ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความรัก จาก”วง 38 Years ago” พร้อมช็อปของขวัญไอเดียแด่คนพิเศษ… จากสมาชิกวัยทีน! “Teens Poin ter”ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 57 ณลานกิจกรรม Feel Fit ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ภายในงานพบกับการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดคู่รักในคอนเซปต์”In love with Duo”ผลงานการออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังอาทิมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีดีกรีผ่านเวทีการประกวด Future Park Young Desig ner…สุดเซอร์ไพรส์! กับสื่อแทนใจ หลากไอเดีย จากน้องๆ วัยทีน สมาชิก Teens Pointer ที่สร้างสรรค์ของขวัญสุดเก๋…แด่คนพิเศษของคุณเพิ่มบรรยากาศวันแห่งความรักกันด้วยบทเพลงหวานๆ ชวนซึ้งจากศิลปิน สุดชิค! “วง 38 Years ago” และกิจกรรมอีกมากมายให้คู่เลิฟได้สนุกสนานอิ่มเอมตลอดทั้งงาน More >

rmutt_news_Page_12

คอลัมน์ กอสซิพริมรั้ว

นี่ก็ความสามารถโดดเด่นไม่แพ้กัน แม้จะคว้ามาได้เพียงเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬายิงธนู ASEAN PARA GAMES 2014 ครั้งที่ 7 ณ ประเทศเมียนมาร์ แต่ “เธียร ทองลอย” นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนนักกีฬายิงธนูคนพิการทีมชาติไทย ก็สามารถโชว์ผลงานได้อย่างประทับใจคนไทยทั้งประเทศ ที่สำคัญนอกจากใช้เวลาซ้อมหนักทั้งเช้าและเย็นทุกวัน และยามว่างเว้นจาการเรียน “เธียร” ยังใช้เวลาบางส่วนไปเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือสังคมด้วย แม้จะพิการแต่ใจเกินร้อยขนาดนี้ ใครที่คิดท้อถอยในชีวิตได้โปรดดูไว้เป็นตัวอย่างกันซะจะได้รู้สึกฟินขึ้นบ้าง More >

rmutt_news_Page_14

เครื่องแยกเนื้อตาลสุกประหยัดเวลา-แรงงาน

ปัจจุบันการแยกเนื้อตาลสุกเพื่อนำไปจำหน่ายนั้นจะใช้วิธีนำตาลสุกมาแยกเนื้อที่ติดอยู่ในเส้นใยของตาล โดยใช้ตะกร้าหรือช้อนในการขยี้หรือขูดเพื่อแยกเนื้อตาลสุกออกมา จากนั้นนำเนื้อตาลที่ได้ไปแปรรูปหรือจำหน่าย โดยขั้นตอนดังกล่าวยังใช้แรงงานคนเป็นหลัก ทำให้เสียเวลาและแรงงานในการแยกเนื้อตาลสุก

ดังนั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วยนายศุภณัฐ สร้อยแม้น และนายสุกฤษฎิ์ สร้อยแม้น ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกเนื้อตาลสุกขึ้นมา เพื่อลดเวลาและแรงงานในการแยกเนื้อตาลสุก และช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งต่อไป โดยมี ผศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ และ ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร เป็นที่ปรึกษาผลงานชิ้นนี้

เจ้าของไอเดียเล่าว่า จากการศึกษาข้อมูลขนาดของพันธุ์ตาลที่จำหน่ายในท้องตลาด มุมของแรงเสียดทานภายในลูกตาล ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในการแยกเนื้อตาลสุกในการแปรรูปและจำหน่าย ได้นำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ

โครงสร้างเครื่องประกอบด้วย ชุดแยกเนื้อตาล ซึ่งชุดแยกเนื้อตาลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450 มิลลิเมตร ช่องป้อนลูกตาล ช่องทางออกเนื้อตาลสุกและลูกตาล และระบบส่งกำลัง โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้าเป็นต้นกำลัง

หลักการทำงานของเครื่องเริ่มจากผู้ทำงานป้อนลูกตาลสุกเข้าในช่องป้อนลูกตาลทางช่องหน้าของเครื่องและเติมน้ำสะอาดเข้าไปในเครื่อง หลังจากนั้นลูกตาลสุกจะเข้าสู่ชุดแยกเนื้อตาล เนื้อตาลสุกที่ผ่านการแยกเนื้อตาลจะถูกลำเลียงลงทางช่องหน้าของเครื่อง

ผลการทดสอบพบว่า เครื่องต้นแบบสามารถทำงานได้ดีที่ความเร็วรอบที่ใช้ขับเคลื่อนชุดแยกเนื้อตาล 280 รอบต่อนาที มีเปอร์เซ็นต์การแยกเนื้อตาลสุก 96.8% มีความสามารถในการทำงาน 37.9 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 0.72 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

จากการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพบว่า เมื่อใช้เครื่องต้นแบบทำงาน 1,440 ชั่วโมงต่อปี มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของเครื่อง 3 บาทต่อกิโลกรัม ระยะเวลาคืนทุน 40 วัน และการใช้งานที่จุดคุ้มทุน 32 ชั่วโมงต่อปี

นับเป็นนวัตกรรมภูมิปัญญาเด็กไทยที่สามารถนำมาปรับใช้ เพื่อลดการใช้แรงงานคน เกษตรกรหรือผู้ประกอบการท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 08-3754-6684 และ 08-7890-9749. More >

rmutt_news_Page_16

ภาพข่าว: มุมที่ 5 เปิดสัปดาห์กับโอรองซ์: รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์” และร่วมเดินการกุศล รายได้ทั้งหมดทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี More >

rmutt_news_Page_15

ภาพข่าว: เดินการกุศล

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ร่วมพิธีเปิดงานเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์” และร่วมเดินการกุศล รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเร็วๆ นี้ More >

rmutt_news_Page_17

ปรับหลักสูตรศิลปกรรม

นายธนา เหมวงษา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่าคณะศิลปกรรมฯ ได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนภาควิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี และนาฏดุริยางคศิลป์ ให้ทันสมัยและเท่าทันความรู้ด้านศิลปกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ผ่านการบูรณาการการเรียนการสอนที่เน้นทฤษฎีและปฏิบัติ นำสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถใช้ทั้งมือและสื่อเทคโนโลยีในการสร้าง สรรค์ผลงาน โดยเฉพาะภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะไทย ที่นักศึกษาต้องเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานด้วยสองมือ โดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มผลงาน

นายธนากล่าวว่า แต่ยอมรับว่าภาควิชาจิตรกรรม ประติมากรรม เด็กสนใจน้อย เพราะกังวลว่าจบไปแล้วไม่รู้จะไปประกอบอาชีพอะไร นอกจากมาวาดรูปขาย หรือผู้ปกครองยังติดภาพเด็กเรียนศิลปะว่ามี รายได้ต่ำ แต่จริงๆ แล้วสาขาเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกอาชีพ ยิ่งในปัจจุบันคนสนใจเรื่องความสวยงามผสมผสานกับความสะดวกสบายแล้ว นักศึกษาที่เรียนสายนี้จะมีช่องทางในการทำงานมากขึ้น

“อยากให้รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ สร้างพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม เพิ่มพื้นที่ให้เด็กที่สนใจมีแหล่งเรียนรู้ และเกิดแรงบันดาลใจอยากเรียนด้านศิลปะมากขึ้น” More >

rmutt_news-0001

ภาพข่าว: เบียดแย่ง

ภาคภูมิ ภูมิวิริยะ (ซ้าย) ผู้เล่น มทร.ธัญบุรี พยายามพาลูกเข้าไปทำคะแนนคู่ทีม มทร.กรุงเทพ ก่อนจบเกมฝ่ายแรกเอาชนะไปด้วยคะแนน 61-50 คะแนน ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศบาสเกตบอลราชมงคลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ก.พ.ที่ผ่านมา More >

rmutt_news-0002

4 นศ.มทร.ธัญบุรี รับทุนบินฟิลิปปินส์

4 นักศึกษาประกอบด้วย “แอร์” นางสาวอทิตยา เจนจบเขต “อัสมา” นางสาวพมพ์ชนก บินกอรี “อิ๊ง” นางสาวชลิตา สุขประสงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ และ “อาร์ม” นัยรัฐพล ภัยขยาด นักศึกษาขั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ บินไกลแลกเปลี่ยน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและแาเซียนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ De La Salle Univwesity Das Marinas (DLSU-D) 2 รายวิชา และมีดอกาสฝึกงานเป็นเวลา 80 ชั่วโมง ที่ Marketing office เป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษสำเนียงจากาล็อก นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้อายุน้อยกว่าตนเอง 2 ปี เพราะว่า Hight School มีแค่ Grade 10

อิ๊งเล่าว่า ชอบเรียนภาษาอังกฤษ และจะให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมาก ซึ่งปี 58 ประเทศไทยจะเข้าร่วม ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันได้พัฒนาด้านภาษาแงกฤษทำกิจกรรมกับเพื่อนในมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังได้นำวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ที่ได้เรียนรู้มา คือการกินแบบ “Bussle fight” การกินแบบใช้มือกินข้าวที่วางบนใบตอง โดยเชื่อว่าเป็นการกินเพื่อให้เข้าถึงธรรมชาตินอกจากนี้ยังได้มีโอกาสไปเที่ยวภูเขาไฟ “Taal” ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่นั่น

อัสมาเล่าว่า ประทับใจเมื่อไปถึงที่มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่ร่มรื่น ได้รับการต้อนรับจากอาจารย์ โดยอาจารย์ที่ DLAU-D ได้จัดคอร์สเรียนภาษาตากาล็อกเบื้องด้นให้ จนสามารถใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้ โดย ห้องเรียนของตนเองมีเพื่อนจากญี่ปุ่น เกาหลี และไนจีเรีย ร่วมชั้นเรียนด้วย ทุกวันหยุดจะมีทูตนักศึกษาจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ การปรับตัวที่ประเทศฟิลิปปินส์ ไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก เพราะว่าอากาศเหมือนเมืองไทย ช่วงวันหยุด ช่วงวันหยุดชาวฟิลิปปินส์จะเที่ยว สังเกตเห็นว่าประชากรของประเทศนี้ชอบเที่ยว ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีในการปรับตัวที่ต่างประเทศครั้งแรก

อาร์มกล่าวว่า ที่ DLSU-D จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาใช้ถึงพลาสติก ส่วนใหญ่จะใช้ถุงผ้า ร่วมถึงในเซเว่นยังใช้ถุงกระกาษ ที่เลือกไปประเทศฟิลิปปินส์ เพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการควบคู่กับภาษาตากาล็อก ประชาชนส่วนใหญ่เหมือนคนไทย ทั้งหน้าตา ผิวพรรณ ส่วนสูง และการดำเนินชีวิต การใช้ชีวิตในต่างสถานที่ไม่ว่าจะในประเทศหรือนอกประเทศ ทุกอย่างล้วนเป็นประสบการณ์ให้กับชีวิต โดยเฉพาะประสบการณ์ในแง่ลบที่จะต้องนำมาปรับใช้และจดจำไปตลอดชีวิต และที่สำคัญประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีให้กับตนเองในอนาคต เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

“ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย ที่ได้คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และต้องขอบคุณทุนของ สกอ. เปิดโอกาสได้เรียนรู้ชีวิตยังต่างประเทศ” ทั้งสี่กล่าวทิ้งท้าย สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยให้พร้อมเข้าสุ่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนและมีประสบการณ์ในต่างประเทศ ส่งเสริมการถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด และใช้การศึกษาเป้นตัวนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์และการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน

More >

rmutt_news-0006

ภาพข่าว: ย่องก๊วน: การกุศล

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล ที่สนามเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟคอร์ส จ.ปทุมธานี More >

rmutt_news-0004

คอลัมน์ ช่องทางทำกิน: “ปลาตะเพียนทอง”ประดิษฐ์อาหารทำเงิน

บดินทร์ ศักดาเยี่ยงยงค์ : เรื่อง / สุนิสา ธนพันธสกุล : ภาพ

‘ปลาตะเพียนทอง” เป็นชื่อปลาที่หลายคนรู้จัก แต่วันนี้ที่ ทีม ‘ช่องทางทำกิน” จะนำเสนอ ไม่ใช่พันธุ์ปลา และไม่ใช่ปลาตะเพียนสานที่ทำจากวัสดุต่าง ๆ แต่เป็นเมนู “อาหารว่าง” ทานเล่น เรียกน้ำย่อย เป็นอาหารชาววัง ที่ทาง ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม อาจารย์สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยสูตร ซึ่ง เราหยิบยกนำมาเสนอให้ลองพิจารณานำไปต่อยอดทำขายสร้าง รายได้กัน…

ผศ.พงษ์ศักดิ์ ให้ข้อมูลว่า อาหารว่างที่เรียกว่า “ปลาตะเพียนทอง” เป็นอาหารว่างไทยโบราณ เป็นอาหารชาววังที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งปัจจุบันเป็นเมนูอาหารชนิดหนึ่งที่น่าจะหารับประทานที่ไหนไม่ได้ ไม่เคยเห็นใครทำกัน ซึ่งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไม่ให้สูญหายไป จึงพยายามรื้อฟื้นวิธีการทำ เพื่อให้คนที่สนใจลองนำไปต่อยอดทำขายเป็นอาชีพ More >