สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

รถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันไดน

รถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันได นวัตกรรมช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้น-ลงบันได

“รถเข็นไฟฟ้าขึ้นบันได” ผลงานบุคลากรจาก 3 สถาบันร่วมวิจัยคิดค้น นำโดย ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ มณีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ พ.อ.ผศ.นพ.อารมย์ ขุนภาษี ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู พ.ต.นพ.ธง พงษ์หาญยุทธ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมด้วย พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผนึกกำลังคิดค้นร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประดิษฐ์คิดค้นร่วมกับแพทย์และพยาบาล โดยใช้ชื่อว่า “PMK: Electric Power Wheelchair Upstairs” More >

นักวิจัย วิศว. มทร.ธัญบุ

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ประดิษฐ์เครื่องต้นแบบคัดแยกสีเนื้อสับปะรด ด้วยการประมวลผลภาพ

ผลงานล่าสุด ของ 2 นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล และ ผศ.ศิริชัย แดงเอม เครื่องต้นแบบคัดแยกสีของเนื้อสับปะรดสำหรับอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง ด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ แยกระดับสีความสุกของเนื้อสับปะรด ใช้ในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง สิ่งประดิษฐ์จากนักวิจัยไทย ประสิทธิภาพเยี่ยมการันตีด้วย เหรียญทอง (ITEX Gold MEDAL) จาก Malaysian Invention and Design Society ในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “27th International Invention & Innovation Exhibition” (ITEX’16) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จัดขึ้นโดย Malaysian Invention and Design Society (MINDS) ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในงานมีนักวิจัย และนักประดิษฐ์จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาทั่วโลกส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงผลงานมากกว่า 1,000 ผลงาน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ จากนานาประเทศ เข้าร่วมกว่า 22 ประเทศ More >

นศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออก

นศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยห่อผลไม้ในที่สูง‏

“อุปกรณ์ช่วยห่อผลไม้ในที่สูง” ผลงานสุดเจ๋งช่วยเกษตรชาวสวนของ นายชัยชุมพล จำรูญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี น้ำหนักเบา สามารถห่อได้ห้าห่อต่อการใช้งานหนึ่งครั้ง เพื่อลดระยะเวลาและเพิ่มความ สะดวกสบายในการใช้งาน ให้ดีกว่าอุปกรณ์รูปแบบเดิม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเกษตรไทย

เจ้าของผลงาน เล่าว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมส่งออกผลผลิตทางการเกษตร มากมายแต่ปัญหาที่มีในปัจจุบันคือแมลง-ศัตรูพืชและภัยธรรมชาติที่ทำให้ผล ผลิตนั้นเกิดความเสียหาย More >

นายณัฐพล อินทรบุตร นายธีรพันธ์ เงินตั๋น นายพิชิตพล สุวัฒนางกูร

วิศวกรรมไฟฟ้า ออกแบบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ต้นแบบ ต้นทุนต่ำ สร้างชิ้นงานเร็ว

นายณัฐพล อินทรบุตร นายธีรพันธ์ เงินตั๋น นายพิชิตพล สุวัฒนางกูร

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ รางวัลระดับดีเด่น จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2559 (RMUTT Young Talent Innovation 2016) ผลงานของนายณัฐพล อินทรบุตร นายธีรพันธ์ เงินตั๋น และนายพิชิตพล สุวัฒนางกูร นักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้นทุนในการผลิตต่ำ สามารถสร้างชิ้นงานขึ้นได้รวดเร็ว และอุปกรณ์จับยึดต่างๆ สามารถออกแบบได้ โดยมี ผศ.ดร.สุรินทร์ แหงมงาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำกับนักศึกษา

นายพิชิตพล สุวัฒนางกูร ตัวแทนเจ้าของผลงาน เล่าว่า ในกระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม ได้มีการพัฒนากรรมวิธีในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้พลาสติกเป็นวัสดุในการผลิต เช่น อุตสาหกรรมการขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วยพลาสติก การหล่อขึ้นรูปพลาสติก เป็นต้น ซึ่งแต่ละกระบวนการนั้นมีความซับซ้อน ยุ่งยาก และใช้เครื่องจักรที่ลงทุนสูง ชิ้นส่วนที่ผลิตได้นั้นมีราคาและต้นทุนในการผลิตสูง ดังนั้นอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้ ได้มีการคิดค้นใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งใช้กับชิ้นงานขนาดเล็ก มีความคงทน แข็งแรง มากกว่ากรรมวิธีการผลิตแบบเก่า แต่ต้นทุนในการผลิตเครื่องพิมพ์ 3 มิติ มีราคาสูง ในกลุ่มจึงได้ทำการออกแบบเครื่องพิมพ์ 3 มิติต้นแบบ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องต้นทุนในการผลิตของเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่มีราคาแพงในท้องตลาด More >

ดร. สุภา จุฬคุปต์

สร้างชื่อ นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้าเหรียญทอง เวทีนานาชาติ

ดร. สุภา จุฬคุปต์

ผลงานการพัฒนาอุปกรณ์การถักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน ของดร. สุภา จุฬคุปต์ นักวิจัยและอาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สร้างชื่อคว้า 2 รางวัล เหรียญทอง (ITEX Gold MEDAL) จาก Malaysian Invention and Design Society และรางวัลพิเศษ (Special Award) จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) จากเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “27th International Invention & Innovation Exhibition” (ITEX’16) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จัดขึ้นโดย Malaysian Invention and Design Society (MINDS) ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในงานมีนักวิจัย และนักประดิษฐ์จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาทั่วโลกส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงผลงานมากกว่า 1,000 ผลงาน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ จากนานาประเทศ เข้าร่วมกว่า 22 ประเทศ More >

โปรดักดีไซน์เนอร์ เลือ

โปรดักดีไซน์เนอร์ เลือดใหม่ มทร.ธัญบุรี ปล่อยของ โชว์ไอเดีย ‘เครื่องประดับเกล็ดปลา’

ชุดเครื่องประดับที่ดีไซน์ร่วมสมัย สีสันสะดุดตา มีรายละเอียดและคาแรกเตอร์ที่น่าสนใจ ทั้งยังนำเอา ‘เกล็ดปลา’ มาเป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ ผสมผสานกับทองเหลืองได้อย่างลงตัว เกิดเป็นผลงานศิลปะแฮนด์เมดที่แปลกใหม่และมีมูลค่า

ผลงานของ นางสาวสุทิสา มั่งสิน สาวมาดแกร่งจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

สุทิสา เล่าว่า จุดเริ่มต้นของไอเดียเกิดขึ้นจากความต้องการสร้างผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านศิลปกรรมศาสตร์บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามสาขาที่ตนเรียน จึงมองหาสิ่งรอบๆ ตัว เห็นว่าเกล็ดปลาน่าสนใจและเหมาะกับการนำมาใช้เป็นวัสดุหลักในการออกแบบพัฒนาเครื่องประดับ เพราะเกล็ดปลาถือเป็นของเหลือทิ้งจากการนำเนื้อปลาไปบริโภค และในปัจจุบันเกล็ดปลาถูกนำมาใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อยมาก จากการศึกษาข้อมูลหลายแหล่ง พบว่า เกล็ดปลามีคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัว มีความแวววาวน้ำหนักเบา ยืดหยุ่นดัดงอได้ และสามารถย้อมสีได้ จึงเลือกนำมาทำเครื่องประดับ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้หลงใหลในแฟชั่น ทั้งยังช่วยส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดจำนวนเกล็ดปลาที่ถูกทิ้งเป็นขยะ เพราะถ้าเก็บหรือทิ้งไว้ในสภาพสดจะส่งกลิ่นเหม็นเน่า ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการพึ่งพาวัสดุนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อนำมาประกอบตกแต่งเครื่องประดับ More >

B-160417018076_001

ประกวดหนังสั้นความคมชัดสูง 4K

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559
บมจ.ไทยคม นำโดย นายธีระยุทธ บุญโชติ รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค (แถวนั่ง ที่ 3 จากซ้าย) นายศุภชัย จรรยาสวัสดิ์ผู้จัดการประจำภูมิภาคฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์หน่วยงานโซลูชั่นประมวลผลภาพกลุ่มงานขายสินค้าโซลูชั่น บริษัท พานาโซ-นิค ซิสเต็ม โซลูชั่นส์ เอเชียแปซิฟิคจำกัด (แถวนั่ง ที่ 4 จากซ้าย) และนายประพนธ์ ศิริสมบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กันตนา โพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (แถวนั่ง ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นความคมชัดสูงระดับ 4K-UHD ชุด “Beautiful THAILAND” ระดับอุดมศึกษาให้แก่ทีม Dream film Production จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์รับรางวัลเงินสด มูลค่า 50,000 บาท พร้อมกล้องพานาโซนิค 4K รุ่น Lumix G DMCGH4 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม Duplication จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและทีม 331 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีม Cerberus จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และทีม Mini Projectจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริษัท กันตนา โพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ทั้งนี้ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นความคมชัดสูงระดับ 4K-UHDในระดับอุดมศึกษาดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีระดับความคมชัดสูง 4K-UHD ในการถ่ายทำภาพยนตร์ รวมถึงเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมโทรทัศน์และภาพยนตร์ของประเทศ ผ่านการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่ได้รับการตอบรับจาก ผู้บริโภคอย่างสูงและถูกใช้ในการถ่ายทอดและผลิตรายการอย่างต่อเนื่องในระดับภูมิภาคและระดับโลก

More >

อาจารย์สถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี พัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุผสมเยื่อกระดาษ

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ได้ให้ความสำคัญกับวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้นมาทดแทนวัสดุก่อสร้างเดิม เช่น แผ่นไม้อัด แผ่นไม้ปาร์ติเคิล นักวิจัยต่างศึกษาและพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืนจากแหล่งวัตถุดิบจากธรรมชาติที่สามารถผลิตทดแทนได้ในเวลาที่รวดเร็ว โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้เส้นใยธรรมชาติเป็นวัสดุผสม

จากศักยภาพของเส้นใยนี้เองที่ทำให้ อาจารย์ วชิระ แสงรัศมี อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำเยื่อกระดาษเหลือใช้ที่มีอยู่จำนวนมากในทุกพื้นที่ ทดแทนเส้นใยจากพืชผลทางการเกษตรที่มีขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่จะได้เส้นใยที่พร้อมใช้งาน ส่วนประกอบของกระดาษมากกว่าร้อยละ 90 เป็นเยื่อ/เส้นใยจากต้นไม้และพืช ที่สามารถปลูกทดแทนได้ปริมาณมากในเวลาที่รวดเร็ว

อ.วชิระเปิดเผยว่าโครงการนี้เป็นการนำเส้นใยที่เหลือใช้มาเป็นส่วนผสมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เยื่อกระดาษเหลือใช้ผสมกับปูนซีเมนต์ ยิบซัม ทราย และน้ำ ผลิตเฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่ง โดยค้นหาสมบัติทางกายภาพ ทางกลและประสิทธิภาพในการผลิตวัสดุผสมเยื่อกระดาษในปริมาณต่างๆและการใช้ตาข่ายพลาสติกเสริมการรับแรง

จากการศึกษาพบว่า การใช้เยื่อกระดาษเป็นวัสดุผสมส่งผลให้วัสดุมีศักยภาพที่ดีขึ้น กล่าวคือ การเพิ่มปริมาณกระดาษจะทำให้ค่าความหนาแน่นต่ำลง(มวลเบา) วัสดุสามารถตัด เจาะ ยึด และตกแต่งได้ง่ายขึ้น การใช้ตาข่ายพลาสติกเสริมในวัสดุทำให้สามารถรับแรงดัดได้เพิ่มขึ้น เมื่อทดลองผลิตเก้าอี้สาหรับเด็กที่เสริมแกนกลางด้วยขวดน้ำพลาสติก สามารถช่วยลดปริมาณวัสดุ ลดน้ำหนักและเพิ่มการรับแรงอัดได้ประสิทธิภาพและสมรรถนะตามต้องการ แผ่นตกแต่งเสริมด้วยตาข่ายพลาสติกมีสมบัติของวัสดุเทียบเท่าไม้เนื้ออ่อนและไม้อัด การประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ทดแทนไม้อัดทำได้ผลดีและมีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ สมบัติในการพองตัวเมื่อแช่น้ำมีค่าต่ำกว่าไม้อัดทั่วไปในท้องตลาด สามารถนำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งในบ้านเรือนอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของ โต๊ะ เก้าอี้ ของเล่นต่างๆ นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการส่งเสริมและพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้อย่างสบาย

มณีรัตน์ ปัญญพงษ์

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

ชักโครกน้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้าไอเดียประหยัดน้ำจาก มทร.ธัญบุรี

ทราบกันไหมว่า เมื่อเปรียบเทียบการใช้น้ำของชักโครกกับเครื่องซักผ้า ปริมาณการใช้น้ำของเครื่องซักผ้าสิ้นเปลืองการใช้น้ำมากกว่าชักโครกอยู่ประมาณ 20-40 เท่า ขึ้นอยู่กับปริมาตรความจุของเครื่องซักผ้า เช่นครอบครัวหนึ่งมีสมาชิก 3-5 คน ซักผ้ารวมกันตอนเช้าวันละครั้งด้วยเครื่องซักผ้าขนาดถังความจุ 9กิโลกรัมใช้น้ำ 70 ลิตร การซักผ้าของเครื่องผ้า 1ครั้งจะใช้น้ำสำหรับการซัก 1 รอบ สำหรับการล้าง 2 รอบ รวมเป็น 3 รอบใช้น้ำเท่ากับ 210 ลิตร ในขณะที่การกดชักโครก 1 ครั้งใช้น้ำ 5-6 ลิตร ดังนั้นหากนำน้ำจากเครื่องซักผ้ามาใช้ในการชักโครกจะสามารถใช้ได้ถึง 35 ครั้งซึ่งหากสมาชิกในบ้านจำนวน 5 คน จะสามารถใช้ชักโครกได้คนละ 7 ครั้งต่อวัน แล้วยังพบว่าเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมและยังเหลือน้ำไว้ใช้สอยสำหรับวันต่อไปที่ไม่ได้ซักผ้าหรือนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆได้อีก

ด้วยจุดประสงค์ในการอนุรักษ์น้ำ นายเผด็จ รัตนะจินดา นายศรัณย์ ชุ่มกลัด นักศึกษา นายประชุม คำพุฒและว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์ สุวีโร อาจารย์ที่ปรึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้คิดค้นระบบนำน้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้ามาใช้ใหม่ในโถสุขภัณฑ์เพื่ออนุรักษ์น้ำขึ้น

เจ้าของผลงานเปิดเผยถึงขั้นตอนการทำงานของระบบว่า เริ่มจากนำน้ำที่เหลือจากเครื่องซักผ้ามาเก็บไว้ในถังเก็บและทำการบำบัดสารเคมี จากนั้นทำการกรองให้สะอาด ทำการฆ่าเชื้อ ดับกลิ่น ในขั้นตอนนี้มีทั้งระบบใช้น้ำบำบัดแล้วจากเครื่องซักผ้าร่วมกับระบบใช้น้ำสะอาดจากภายนอกในกรณีที่น้ำเก็บไว้ไม่เพียงพอ แล้วปล่อยลงสู่โถสุขภัณฑ์ ซึ่งในทุกขั้นตอนจะมีวาล์วน้ำสำหรับปิด-เปิด กำหนดปริมาณน้ำได้ตามต้องการ

ในส่วนของน้ำจากเครื่องซักผ้า เมื่อผ่านกระบวนการบำบัดด้วยการกรองและฆ่าเชื้อ น้ำจึงสะอาดพอที่จะไม่รู้สึกรังเกียจเมื่อนำมาหมุนเวียนใช้เป็นน้ำสำหรับกดชักโครก ทำให้ลดการใช้น้ำชักโครกและอาจเปรียบได้ว่าไม่มีการใช้น้ำหรับชักโครกเลยก็เป็นได้ จึงประหยัดน้ำได้ถึง ร้อยละ 50 จุดมุ่งหมายอีกประการหนึ่งคือ การมุ่งเน้นที่จะประดิษฐ์นวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างเครื่องซักผ้ากับสุขภัณฑ์ส้วมชักโครกให้ใช้งานได้เหมือนกับเครื่องซักผ้าและส้วมชักโครกทั่วไป สามารถติดตั้งสะดวก มีวิธีการทำงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก ชุมชน หรือผู้อยู่อาศัยสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเอง หรือสามารถจัดเป็นชุดอุปกรณ์สำเร็จรูปสำหรับจำหน่ายเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลายทั้งในชุมชนและภาคอุตสาหกรรม

 

มณีรัตน์ ปัญญพงษ์

กองประชาสัมพันธ์ราชมงคลธัญบุรี

 

“ตาเหยี่ยว”เครื่องบินเล็ก สำรวจและสอดแนมฝีมือนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

ในสถานการณ์บางสถานการณ์ เช่นภัยพิบัติร้ายแรง มนุษย์ก็ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองเพราะความไม่สะดวกหรือสภาพของพื้นที่ไม่เอื้ออำนวย ด้วยความจำเป็นนี้ มนุษย์จึงคิดค้นเครื่องมือให้สามารถปฏิบัติงานแทนได้ ที่พบบ่อยคือการใช้ เครื่องบินเล็ก หรือ อากาศยานไร้นักบิน ซึ่งโดยส่วนมากประเทศไทยจะนำเข้ามาจากต่างประเทศ และบางครั้งขีดความสามารถก็ยังไม่ได้ตรงกับความต้องการใช้งานชนิดนั้นๆนัก ที่สำคัญคือราคานำเข้าค่อนข้างแพงถ้าหากอยากได้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง

ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ นายพีรสิทธิ์ บุตตะกะ,นายอนุวัฒน์ อยู่สำราญ และนายคมกริช อุดมพุทธา นักศึกษาจากภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมกัน ประดิษฐ์ เครื่องบินเล็ก หรือ อากาศยานไร้นักบิน ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อภารกิจด้านการสำรวจพื้นดินและสอดแนม โดยตั้งชื่อว่า “ตาเหยี่ยว” ขึ้น More >

แผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน (From Industrial Waste to Home Construction Material)

หลังจากกระบวนการบีบเอาน้ำมันจากการรีดน้ำมันปาล์มออกจนหมดแล้วจะเหลือ เส้นใยปาล์มน้ำมัน โดยคุณสมบัติของเส้นใยปาล์มน้ำมันคือ เหนียว ทน จึงนิยมนำไปทำโซฟา และเป็นที่ทราบดีว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อผลิตน้ำมันปาล์ม ที่เหลือคือเส้นใยที่มีเป็นจำนวนมาก

ด้วยแนวคิดที่ต้องการเพิ่มมูลค่า และใช้วัสดุที่เหลือจากกรรมวิธีการผลิตน้ำมันปาล์ม จึงทำให้นายกิตติชาติ โหมาศวิน อาจารย์นักวิจัยจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หันมาวิจัยและใช้เส้นใยปาล์มน้ำมันมาอัดแผ่นเป็นฉนวนดูดซับเสียงขึ้นโดยอัดขึ้นรูปเส้นใยปาล์มน้ำมันให้เป็นแผ่นด้วยกรรมวิธีการอัดร้อน กำหนดช่วงความหนาแน่นระหว่าง 200-400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ความหนา 12.5 และ 20 มม.อุณหภูมิในการอัด 150 °C แรงที่ใช้ในการอัดอยู่ระหว่าง 25-30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เวลาในการอัด 8 นาที ใช้กาว pMDI ร้อยละ 5 -7 ทดสอบการดูดซับเสียงในกล่องทดสอบ More >