ในชุมชนจะมีอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่คิดเป็น ร้อยละ 80 เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวชาวนาจะแบ่งข้าวออกเป็นสองส่วน คือ จะเก็บข้าวไว้บริโภคเองและอีกส่วนหนึ่งก็จะขายข้าวให้กับโรงสี แต่ในการเก็บข้าวไว้บริโภคนั้นจะต้องมีการนำข้าวเปลือกไปสีที่โรงสี การสีข้าวในแต่ละครั้งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนข้าวไปสีที่โรงสี ค่าบริการสีข้าวที่ต้องจ่ายให้กับโรงสีทำให้ต้องสีข้าวครั้งละเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่เมื่อเก็บข้าวที่สีแล้วไว้นานเกินไปอาจทำให้ข้าวเกิดความเสียหายและอาจจะต้องทิ้งข้าวที่สีไว้ไปในที่สุด

จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว “ไก่” นายฐาปกรณ์ เซ็นเจริญ “บอย” นายดัดสกร ละมัยครบุรี “นิ” นายนิพนธ์ พิกุลน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงได้คิดค้นและการสร้างเครื่องสีข้าวขนาดเล็กโดยใช้พลังงานคนขึ้นมา เพื่อให้เกษตรกรในชุมชน สามารถสีข้าวกล้องไว้บริโภคเอง โดยมี ผศ.ธวัชชัย คำแดง เป็นอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษา

บอย ตัวแทนสมาชิกในกลุ่ม เล่าว่า เครื่องสีข้าวนี้จะออกแบบเพื่อสีข้าวกล้อง และในการสีข้าวแต่ละครั้งจะใช้พลังงานคนมาเป็นต้นกำลังในการทำงาน การสีข้าวไว้บริโภคเองจะช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและสีข้าว เครื่องสีข้าวสามารถสีข้าวในแต่ละครั้งเป็นจำนวนน้อยเพื่อบริโภคในระยะสั้นๆคือ 4-5 วันจะสีข้าวหนึ่งครั้งทำให้ข้าวสารที่เก็บไว้ไม่เกิดความเสียหายและอีกยังทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้

โดยเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก มีขนาด 50×150×150 เซนติเมตร การดำเนินสร้างเครื่องสีข้าวกล้องและการใช้วัสดุในการสร้างเครื่องสีข้าวกล้องจะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายและมีอยู่ในท้องตลาดเพื่อที่จะทำให้เกิดความสะดวกในการจัดหาอะไหล่มาทดแทนเมื่อเกิดการชำรุด วัสดุอุปกรณ์ 1. โครงสร้าง รูปสี่เหลี่ยมโดยใช้เหล็กฉากขนาด 50.8 มม. หนา 3.2 มม. ความสูง 508 มม. ความกว้าง 355.6 มม. ความยาว 584.2 มม. 2. เฟืองต้นกำลังและส่งกำลัง 3. ลูกกลิ้งยางกะเทาะข้าวเปลือก (การบีบเมล็ดข้าว) 4. กระบะใส่ข้าวเปลือก 5. เสื้อชุดกะเทาะข้าวเปลือก 6. ล้อสานพานของเพลาลูกกลิ้งยางกะเทาะข้าวเปลือก 7. ชุดปรับความตึงสายพาน จำเป็นมากเพราะจะทำให้มีแรงเสียดทานเพียงพอ 8. ชุดปรับระยะลูกกลิ้งยางกะเทาะข้าวเปลือก 9. ชุดปรับอัตราการไหลข้าวเปลือกและ Feeder ก่อนสีข้างกล้อง
10. ท่อลำเลียงข้าวกล้องและแกลบ 11. พัดลมดูดและเป่าแกลบ

ขั้นตอนการทำงานเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก(พลังงานคน)ประกอบไปด้วยหลักการทำงาน 3 ขั้นตอน คือ 1 . ขั้นตอนปั่นจักรยานด้วยความเร็วปกติที่คนธรรมดาปั่น 2. ขั้นตอนการสีข้าวโดยใช้ลูกกลิ้งยางกะเทาะข้าวเปลือกสามลูกขบกัน 3. ขั้นตอนการดูดแกลบใช้พัดลมกว้าง 8 นิ้ว และ 8 ใบพัด ในการดูดแกลบ จากการทดลองการทำงานของเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก พบว่าเครื่องสีข้าวกล้องมีอัตราการผลิต 97.22 เปอร์เซ็นต์ โดยที่ปั่นจักรยานด้วยความเร็วปกติ 300 รอบต่อนาที และตั้งระยะห่างของลูกกลิ้งยางกะเทาะข้าวเปลือกไว้ที่ 0.25 ม.ม. เป็นเครื่องสีข้าวกล้องที่เหมาะใช้ในครัวเรือนจริงๆเลย นอกจากจะได้ข้าวกล้องมารับประทานแล้ว ยังเป็นการออกกำลังกายอีกด้วย เจ๋งจริง อาจารย์แอบกระซิบมาว่า ต้นทุนในการผลิตประมาณ 17,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจอยากทราบรายละเอียด เครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก โดยใช้พลังงานคน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ธวัชชัย 081-8262982

In  countryside, 80% of each community are  rice farmers.After  reaping  rice,farmers  always separate the crop into two parts; first is for own-consumption   within  a family, the second is for sale. The first part is necessary to having a peeling process at rice milling factory service which causes  a lot of money each time.In order to save cost ,they need to bring in large quantities rather than small.However,if this is kept  over period of time ,will cause the damage and finally,becomes the waste without any using.

From this problem,Mr.Thapakorn Cen-Jarean (Kai), Mr.Dusakorn Lamaikornburi  (Boy),and  Mr.Nipol Pikul (Ni),Three students(2nd-year in continuing bachelor programme),Rajamangala University of Technology Thanyaburi,The faculty of Technical Education,The Department of Industrial Education,invented a small brown rice milling machine by using human power for  farmers’community   by having Assistant Professor Thawatchai Kumdang as an advisor.

As a representative, “Boy” explained that this machine was designed for milling brown rice by using human power .It is believed that this will help Thai farmers to cut costs in transportations and rice milling service fees.However,there is a limit in milling process due to it is designed for home economics only(4-5 days of consumption), not in a large quantity.Besides, they can manage by themselves.

This machine size is 50*150*150 cms.In terms of production, we tried to use materials which can be found everywhere because it is convenient to repair its parts when becomes out of order as followings;

1.Ractangle steel shape sizes 50.8 mm.

2.Toothed wheels transmission

3.Feed Rollers

4.Backet contains raw rice

5.Peeling  machine

6.Convey belt for feed rollers

7.Convey belt  adjustment ,this is important to support the proper friction

8.Feed roller adjustment

9.Flowing rice system  and feeder adjustments ,before milling brown rice

10.Conveyer pipe for brown rice and its peels

Working process;                                                                            

  1. One person bike a bicycle as normal speed ,the power will link to the operating system automatically.
  2. Milling process uses three feed rollers crush to each other
  3. Eight fans to take peels out ,which size 8 inches of each.

From the operating testing,found that production rate is at 97.22% by spinning at normal speed 300 rounds per minute and set the distance between  brown rice and feed rollers is at 0.25 mm.This is suitable for home economics ,apart from  gaining rice ,also helps people doing their exercise. “Absolutely Great!!” ,The advisor recommended, and the production cost is 17,000 Baht approximately. For more information please contact Assist.Prof.Thawatchai  .Tel.081-826-2982.

 

Translated by Rujaporn Wongsa
IMG_0001IMG_0004IMG_0006IMG_0011IMG_0014IMG_0016IMG_0018IMG_0040IMG_0042IMG_0043


คอลัมน์ ECO Design: เครื่องสีข้าวพลังงานคน

ตุ๊กกี้

เพื่อเป็นการ ประหยัดให้เกษตรกรที่ต้องสีข้าวรับเประทานเอง เพื่อจะได้ไม่ต้องไปจ้างโรงสีให้เสียเงินเพิ่มเลยเป็นแนวคิดให้นักศึกษาชั้น ปีที่ 2 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคล (มทร.) ธัญบุรี กลุ่มหนึ่ง

ไก่-ฐาปกรณ์ เซ็นเจริญบอย-ดัดสกร ละมัยครบุรีและ นิ-นิพนธ์ พิกุลน้อยสร้างเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก โดยใช้พลังงานคนขึ้นมา เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนสามารถสีข้าวกล้องไว้บริโภคเอง โดยมี ผศ.ธวัชชัยคำแดงเป็นอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาบอย ตัวแทนสมาชิกในกลุ่ม เล่าว่า เครื่องสีข้าวนี้จะออกแบบเพื่อสีข้าวกล้อง และในการสีข้าวแต่ละครั้งจะใช้พลังงานคนมาเป็นต้นกำลังในการทำงาน การสีข้าวไว้บริโภคเองจะช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและสีข้าว เครื่องสีข้าวสามารถสีข้าวในแต่ละครั้งเป็นจำนวนน้อยเพื่อบริโภคในระยะสั้นๆ คือ 4-5 วันจะสีข้าวหนึ่งครั้ง ทำให้ข้าวสารที่เก็บไว้ไม่เกิดความเสียหาย อีกทั้งยังทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้

ขั้นตอนการทำงาน เครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก (พลังงานคน)ประกอบไปด้วยหลักการทำงาน 3 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นตอนปั่นจักรยานด้วยความเร็วปกติที่คนธรรมดาปั่น 2.ขั้นตอนการสีข้าวโดยใช้ลูกกลิ้งยางกะเทาะข้าวเปลือกสามลูกขบกัน 3.ขั้นตอนการดูดแกลบใช้พัดลมกว้าง 8 นิ้ว และ 8 ใบพัด ในการดูดแกลบ

จาก การทดลองการทำงานของเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็ก พบว่าเครื่องสีข้าวกล้องมีอัตราการผลิต 97.22% โดยที่ปั่นจักรยานด้วยความเร็วปกติ 300 รอบต่อนาที และตั้งระยะห่างของลูกกลิ้งยางกะเทาะข้าวเปลือกไว้ที่ 0.25 มม. เป็นเครื่องสีข้าวกล้องที่เหมาะใช้ในครัวเรือน นอกจากจะได้ข้าวกล้องมารับประทานแล้ว ยังเป็นการออกกำลังกายอีกด้วย

สำหรับ ผู้ที่สนใจอยากทราบรายละเอียด เครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็กพลังงานคน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ธวัชชัย คำแดง 08-1826-2982

มทร.ธัญบุรี ผลิตเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็กใช้พลังงานคน

คนไทยคนเก่ง: เด็กธัญบุรี ประดิษฐ์ “เครื่องสีข้าวกล้องพลังคน”