รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ มีความประสงค์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ในตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอก-ปริญญาโท จำนวน 66 อัตรา อาจารย์วุฒิปริญญาเอก จำนวน 58 อัตรา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 อัตรา ได้แก่ สาขาวิชาเครื่องกล,วิศวกรรมโครงสร้าง,วิศวกรรมอุตสาหกรรม/การบริหารงานวิศวกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง, Information Technology/Computer Science/Information/Computer Engineer คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 อัตรา สาขาวิชาประมงหรือวิทยาศาสตร์ทางทะเล, เทคโนโลยีภูมิทัศน์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3 อัตรา สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ, คหกรรมศาสตร์ หรือสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม,การศึกษาปฐมวัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 8 อัตรา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(การพิมพ์)เทคโนโลยีการพิมพ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง , เทคโนโลยีมัลติมีเดียทางคอมพิวเตอร์/สารสนเทศ การออกแบบผลิตสื่อมัลติมีเดีย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง , สื่อสารมวลชน สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร์, วิทยุและโทรทัศน์, /การพิมพ์/การถ่ายภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

คณะบริหารธุรกิจ 10 อัตรา สาขาวิชา การจัดการ หรือการจัดการทั่วไป , บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ,บริหารธุรกิจทุกสาขา,บริหารธุรกิจในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน,บัญชี (บัญชีการเงิน/บัญชีต้นทุน/บัญชีบริหาร/บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม/ระบบสารสนเทศทางบัญชี), วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/ระบบสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/สารสนเทศศาสตร์/วิศวกรรมซอฟต์แวร์/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 อัตรา สาขาวิชาคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, สถิติ/สถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง,วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง,วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง,เคมีอนินทรีย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง,ฟิลิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง,จุลชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เน้นทางด้านอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/วิศวกรรมซอฟต์แวร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6 อัตรา สังกัดภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาทฤษฎีศิลปะ/จิตรกรรม/ศิลปะภาพพิมพ์/ประติมากรรม/ทัศนศิลป์หรือทางด้านทัศนศิลป์ สังกัดภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์/ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมการศึกษา สังกัดวิชานาฎดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา/ดุริยางคศิลป์ตะวันตก/มานุษยดุริยางควิทยา/ดนตรีวิทยา/ดนตรีปฏิบัติหรือสาขาวิชาทางด้านดนตรีสากล สังกัดภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านนาฏศิลป์ไทย,การออกแบบแฟชั่น/ศิลปะสิ่งทอ/ภัสตราภรณ์/การออกแบบลวดลายงานพิมพ์ งานย้อม,ออกแบบภายใน/สถาปัตยกรรมภายในทางด้านที่เกี่ยวกับการออกแบบ หรือการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในอาคาร

คณะศิลปศาสตร์ 6 อัตรา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์/ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,การจัดการท่องเที่ยว/การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 6 อัตรา สาขาวิชาด้านเภสัช,กายภาพบำบัด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง,กายวิภาคศาสตร์หรือสรีรวิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง,วิทยาศาสตร์การแพทย์,ชีวเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง,ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาโทจำนวน 8 อัตรา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา สังกัดสาขาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง,สังกัดสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม,สังกัดสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ www.rmutt.ac.th หรือ กองบริหารงานบุคคล www.ped.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 27 พ.ค.53 หรือรับใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2549-4918 

RMUTT  requires Ph.D. and Master Degree as University Lecturers        

Assoc.Prof.Numyoot Songthanapitak ,the president of Rajamangala University of Technology Thanyaburi(RMUTT) revealed that RMUTT has currently opening positions university lecturers both from Ph.D. and Master graduates in the total of 66 positions,by requiring  58 positions of Ph.D. Degree as the followings;
1.The faculty of Technical Education ,5 positions.
-Machinery
-Structure Engineering
-Industrial engineering
-Engineering Management or related
-Information Technology /Computer Science/Information/Computer Engineering
2.The faculty of Agricultural Technology ,2 positions
-Fishery or Fishery Science
-Science Technology or related
3.The faculty of Home Economics ,3 positions
-Fashion and Textiles
-Home Economics or Textiles and Clothing
-Early Childhood Education
4.The faculty of Mass Communication Technology,8 positions
-Science in Printing
-Printing Technology or related
-Computer Multimedia Technology/Information Technology
-Multimedia Production or related
-Mass Communication or related field in filming production
-Radio and Television
-Printing
-Photography or related
5.The faculty of Business Administration ,10 positions
-General Management
-International Business Management
-Business Management in all fields
-Accounting or Finance management (Financial Accounts, Cost Account, Account Management, Accounting for Planning and Controlling , Information Technology for accounting)
-Computer Science
-Computer Education
-Information Technology System/Management
-Information Education
-Software Engineering or related
6.The faculty of Science Technology ,11 positions
-Mathematics
-Applied Mathematics or related
-Statistics /Applied Statistics or related
-Computer Education or related
-Information Technology  or related
-Inorganic Chemistry or related
-Physics or related
-Microbiology
-Biotechnology or related in food science
7.The faculty of Engineering ,1 position
-Computer Engineering /Information Technology Engineering /Software Engineering /Computer education/Electronics Engineering
8.The faculty of Fine and Applied Arts,6 positions
8.1 The department of Visual Art

-The theory of Art
-Painting
-Printmaking
-Visual Art or related
8.2The department of Art and Design Foundation and Technology
-Product Design
-Industrial Product Design or related in Industrial Education
8.3The department of Thai Music and Dramatic Arts
-Music Education
-Western Dramatic Music
-Ethnomusicology
-Applied Music or Western Music
8.4The department of Thai Classical Dances
-Fashion Design
-Art for Textiles
-Textiles Design
-Printing Design
-Interior Design or related
9.The faculty of Liberal Arts ,6 positions
-English
-Teaching English
-Linguistics  Education
-Applied Linguistics or related in English ,Thai ,Tourism, Tourism Industry Management, Tourism Creativity Management or related
10.Thai Traditional Medicine College,6 positions
-Pharmacy
-Physical Therapy or related
-Anatomy and Physiology or related
-Medical Sciences
-Biochemistry or related
-Health Sciences
-Nursing

 

 
Requiring University Lecturers  ,Degree in Master Level in the total of 8 positions;
11.The faculty of Architecture,7 positions
-Architecture or related in Architecture Technology Field
12.The faculty of Engineering ,1 positon
The department of Electronic  Engineering and Telecommunications
-Information Technology Engineering

Those who are interested in applications ,can download the application form  through www.rmutt.ac.th ,The department of Human Resource at  www.ped.rmutt.ac.th from now until 27th May,2010 ,or at the Office of Human Resource  ,4th Floor, The Glorification  48th Years Anniversary Building (Cha-Leam-Pra-Kiet  48 Pra-Chan-Sa).For more information  contact Tel.0-2549-4918.

Translated By Rujaporn Wongsa