ตั้งคลัสเตอร์-นำร่อง5เรื่องเน้นรับใช้สังคม

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะประธานเครือข่ายวิจัยประชาชื่น เปิดเผยผลการประชุมเครือข่ายเมื่อเร็วๆ นี้ ว่าเครือข่ายวิจัยประชาชื่นซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยในย่าน ประชาชื่นและใกล้เคียงจำนวน 11 สถาบัน เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้เห็นชอบที่จะทำการวิจัยร่วมกันในลักษณะ

คลัสเตอร์ (Cluster) คือมีมหาวิทยาลัยหนึ่งเป็นแม่ข่าย และมีมหาวิทยาลัยอื่นๆ ร่วมเป็นทีมวิจัย เพื่อเป็นการรวมพลังทำงานวิจัยให้เกิดประโยชน์กับสังคม โดยในระยะแรกจะมีงานวิจัยหลัก 5 เรื่อง คือ เรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจพอเพียง ผู้สูงอายุ และเรื่องพลังงานทดแทน

ศ.ดร.ไพฑูรย์ กล่าวว่า งานวิจัยเรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นจะมีมหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์เป็นแม่ข่ายหลัก เพราะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อยู่แล้ว โดยมีมหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นทีมวิจัยคือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่วนงานวิจัยเรื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นแม่ข่ายเพราะมหาวิทยาลัยกรุงเทพเน้นการเป็น มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ และมีทีมวิจัยคือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ นคร และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สำหรับงานวิจัยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นแม่ข่าย มีทีมวิจัยคือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ส่วนงานวิจัยเรื่องผู้สูงอายุ มีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นแม่ข่าย มีทีมวิจัยคือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และวิทยาลัยราชพฤกษ์ และกลุ่มสุดท้ายคืองานวิจัยเรื่องพลังงานทดแทน มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นแม่ข่าย มีทีมวิจัยคือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และวิทยาลัยราชพฤกษ์

“ใน การร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มวิจัยหรือคลัสเตอร์นี้นอกจากจะร่วมกันวางแผนพัฒนา โครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนแล้ว ยังร่วมกันดำเนินการวิจัย จัดประชุมร่วมกันและเผยแพร่ผลงานวิจัยพร้อมกันไป การทำงานในลักษณะนี้นอกจากจะร่วมมือกันทำงานแล้ว ยังจะส่งเสริมคุณภาพของงานวิจัยให้รับใช้สังคมได้มากขึ้นอีกส่วนหนึ่ง ด้วย”ศ.ดร.ไพฑูรย์ กล่าว

Eleven universities nearby the Prachachuen zone have agreed on collaborative researches to empower the community.

On behalf of the president of the Research Center of Prachachuen Network, Professor Dr. Paitoon Sinlarat, the vice president of Dhurakij Pundit University (DPU.), said “recently, we had agreed at a conference with other 10 universities, in Prachachuen road and the others nearby, to work together on researches in order to help increase the community’s quality. In the agreement, there will be one university acting as the hub and the others will behave as the cluster. By the beginning, our group will have only focused on five topics; these are about the ASEAN Community Educational Preparation, the Sufficiency Economy, the Creative Industries, the Elders and the Renewable Energy.”

Continually, Prof. Dr. Paitoo reported “according to the above topics, eleven universities are assigned to perform the tasks as the bellow detail;

Firstly, in terms of the preparation to the ASEAN Community, DPU will be acting as the center and two universities; these are Sukhothai Thammathirat Open University (STOU.) and Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT.), work as research team members.

Secondly, Bangkok University (BU.) will perform as the leader researching on the Creative Industries because it is their specialized field. In this topic, DPU., RMUTT, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi (RMUTS.), Rajamangala University of Technology Phra Nakhon (RMUTP.) and Panyapiwat Institute of Management (PIM.) will be its research team.”

Thirdly, STOU (working as the center) and Phranakhon Rajabhat University (PRU.) (acting as a team member) will work on Sufficiency Economy.

Fourthly, STOU. (working as the center) together with DPU. and Ratchaphrueck College (RC.) will work on the Elders topic.                         

Finally, about the renewable energy, RMUTT. Will acts as the center of its hub and DPU., RMUTS., RMUTP., PRU. and RC. will act as its research team members”

“Working together is not only done on research topics, but also we will help each other to set the strategies and plans including publishing the results and conducting conference for whom is involved. This kind of work collaboration can increase the efficiency of the results affecting positively toward the community whereas they can benefit from.” Dr. Paitoon closed the conversation.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha