“ราชมงคล” เป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งปัจจุบันยกสถานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ตั้งกระจายอยู่ 9 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ในฐานะลูกราชมงคล ต่างพร้อมใจกันถวายความอาลัยแด่ “พ่อของแผ่นดิน”

โดยนักศึกษาทุกชั้นปีจากภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม มทร.ธัญบุรี กว่า 50 ชีวิต ได้ร่วมกันวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 9 บนผนังอาคารตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์ ขนาดความยาว8 เมตร 30 เซนติเมตร ความสูง 2 เมตร70  เซนติเมตร และอีกหนึ่งภาพขนาดความยาว 3 เมตร 60 เซนติเมตร ความสูง2 เมตร 40 เซนติเมตร นำไปตั้งไว้ ณ บริเวณหน้าคณะศิลปกรรมฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

“พอรู้ข่าวการสวรรคต ผมรู้สึกมืดหม่นมาก”
อาทินันท์ สุวรรณไตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จิตรกรรม มทร.ธัญบุรี กล่าวถึงความรู้สึกแรก “ในหลวง คือที่สุดในดวงใจรู้สึกว่าชีวิตโชคดีที่ได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยในรัชกาล ที่ 9  พระองค์ท่านใช้ชีวิตเรียบง่าย บนความพอเพียง มีน้ำใจต่อพสกนิกรของพระองค์ท่าน ผมจะน้อมนำเรื่องของความมีน้ำใจ มาใช้ในการใช้ชีวิตให้มากจะตั้งใจเรียน เป็นคนดีของประเทศ”

ด้าน “วนมน ทับเที่ยง” นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กล่าวถึงในหลวงว่า ทรงมีความผูกพันกับคนไทยมานาน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งชาติ และการที่ได้เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานนี้ รู้สึกซาบซึ้งใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ตนจะตั้งใจเรียน และจะนำคำสอนของพระองค์มาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของความพอเพียง
เช่นเดียวกับ”ไทวิวัฒน์ ปัจอังคาร”นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ที่ได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านผลงานวาดภาพพระ บรมสาทิสลักษณ์สำหรับตนเองแล้ว หากมีโอกาสหรือมีที่อื่นใดเกี่ยวกับงานศิลปะ โดยเฉพาะงานจิตรกรรม ก็ยินดีเข้าไปช่วย และจะยึดถือแบบอย่างของพระองค์ท่าน ในเรื่องการทำงานและการดำรงชีวิต มาเป็นแรงบันดาลใจต่อไป

– มทร.ล้านนา แปรอักษรเลขเก้าในหัวใจ
ชาว มทร.ล้านนา กว่า 3,000 ชีวิตร่วมใจกันแปรอักษรเป็นรูปหัวใจภายในเป็นตัวเลขเก้า โดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี นำกล่าวคำถวายความอาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีและจะน้อมนำเอาพระ บรมราโชวาทมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต
– มทร.ศรีวิชัย…ขอเดินตามรอยพ่อหลวง
“นลพ รรณ ชลาสินธุ์”นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอมกล่าวว่า

“ท่านเป็นต้นแบบของการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง มีความเรียบง่าย ทรงห่วงใยประชาชนอย่างแท้จริง”
สำหรับ “นลพรรณ” มีความตั้งมั่นว่าจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดตาม “คำสอนของพ่อ” ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่อย่างสุดความสามารถ โดยอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จักขวนขวายความรู้อยู่เสมอเพื่อประโยชน์ของตนเอง โดยให้หนังสือเปรียบเสมือนออมสิน ที่คอยเติมเต็มความรู้ให้ไม่ขาดและหมั่นเติมลงไปเสมอ ทำหน้าที่โดยพูดจริงทำจริงเพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อถือให้กับตัวเอง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้อื่น
…”ในฐานะเยาวชนของชาติ รู้สึกตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”
“วรินทร เพชรเรือนทอง”นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
เปิดใจถึงข่าวการสวรรคต นำมาซึ่งความเสียใจ เศร้าใจเป็นอย่างมาก แต่ลึกๆแล้วก็เริ่มมีแรงกระตุ้น เพราะคิดว่าเหมือนชีวิตต้องขับเคลื่อนดำเนินต่อไป และต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ถึงเวลาแล้วที่เราต้องสืบสานตามพระราชดำริของพระองค์ท่าน เรื่องทางการเกษตร

“พระองค์ ท่านเป็นพระบิดาแห่งการเกษตร เปรียบเสมือนแรงบันดาลใจที่ทำให้เลือกเรียนคณะเกษตรศาสตร์ และที่สำคัญคือการได้ร่ำเรียนที่นี่…ราชมงคล…มหาวิทยาลัย อันเป็นมงคลแห่งพระราชา”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-161024021018