คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเปิดรับสมัคร 3 สาขา คือ การจัดการ การบัญชี และการตลาด

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ตั้งแต่วันนี้ – 3 ธันวาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติมที่ได้โครงการปริญญาเอก อาคาร 1 ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถ.รังสิต – นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.0-2549-4819 หรือ 08-1795-2191 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.facebook.com/rmutt.klong6

อลงกรณ์  รัตตะเวทิน
นักประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี
โทร. 02 549 4994