รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ CAO Guoyong นายกสภามหาวิทยาลัย Beijing Jiaotong University ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตร Railway Engineering และRailway Transportation ที่Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน

C-161013021026