สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2559 โดยระดับปริญญาโท เปิดรับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) และปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ หลักสูตรนานาชาติ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th หรือสอบถามโทร.02-5493697 02-5494520 และ 02-5494505

อลงกรณ์ รัตตะเวทิน
นักประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี
โทร. 02 549 4994