ผู้พิการทางสายตาลองใช้ “แว่นนำทาง” ที่นักวิจัยจาก วพม. มทร.ธัญบุรี และ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ ร่วมคิดค้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดิน ซึ่งพบว่าได้ผลดี.