รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ Mr.CAO Guoyong นายกสภามหาวิทยาลัย Beijing Jiaotong University ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร Railway Engineering และ Railway Transportation ที่ Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-161008009102