นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  มอบโล่เพื่อแสดงความขอบคุณแก่  นายนิพนธ์  สุรพงษ์รักเจริญ  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 และได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง

RMUTT acknowledgement to Senate of University

Mr. Sunthorn Arunanondchai, a president of University Council of Rajamangala University of Technology Thanyaburi, RMUTT, gives a trophy to thank for Mr. Nipon Suraponegrukchareon who was appointed by royal command to Senate of RMUTT from July 9th, 2007.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha