มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดสร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และกราบไหว้เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ของชาวพุทธ รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกคนใน (มทร.) ธัญบุรี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้สร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ขนาด หน้าตัก ๔๕ นิ้ว ด้วยเนื้อนวโลหะ ออกแบบโดย รศ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยมีแนวคิดในการออกแบบจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันแห่งการศึกษา จึงได้มุ่งเน้นในเรื่องของสติ สมาธิ ปัญญา เป็นสำคัญ กำหนดรูปแบบให้ด้านบนสุดตรงพระเศียรลักษณะเป็นรูป “ดอกบัวตูม” เปรียบเหมือนปัญญา และมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใน จ.ปทุมธานี มีสัญลักษณ์ คือ “ดอกบัว” ในส่วนของ พุทธลักษณะ กำหนดให้องค์พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร โดยได้รับแรงบันดาลใจจากพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน และศิลปะอินเดียแบบคุปตะ ในส่วนของพระวรกาย ลักษณะของจีวร ได้รับแนวคิดมาจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ ประทับนั่งอยู่บนฐานบัว โดยมหาวิทยาลัยได้อัญเชิญตราประจำพระองค์ (สธ) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประดิษฐานบนผ้าทิพย์ของพระพุทธรูป เพื่อเป็นศาสนสถาน และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สื่อความหมายถึงความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่มหาวิทยาลัย”

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า “พระพุทธรูปมีขนาดหน้าตัก ๔๕ นิ้ว เนื่องจาก ๔+๕ =๙ เลขมงคล หมายถึงพระพุทธรูปองค์นี้ได้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๙ และแสดงถึงความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ทางด้านสติ สมาธิ ปัญญา … นอกจากนี้ ยังเน้นในเรื่องของความงาม ความดี และความจริง…คือ “ความงาม” ในส่วนของพระพุทธศิลปะ “ความดี” ในส่วนของพระพุทธศาสนา และ “ความจริง” ในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และ พึงระลึกถึงพระพุทธเจ้า”

สำหรับพระพุทธรูปองค์นี้ ได้ทำพิธี เททองหล่อเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มทร.ธัญบุรี โดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพระคณาจารย์อันเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน 8 รูป ประกอบพิธีอธิษฐานจิต คือ พระสุนทรธรรมานุวัตร (หลวงพ่อเอียด) วัดไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา, พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม) วัดป้อมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา, พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงพ่อแม้น) วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา, พระครูโสภณถิรคุณ (หลวงพ่อสุนทร) วัดหนองสะเดา จ.สระบุรี, พระครูวิชัยกิจจารักษ์ (หลวงพ่ออุดม) วัดพิชัยสงคราม จ.พระนครศรีอยุธยา, พระครูสิริบุญเขต (หลวงพ่อมี) วัดม่วงคัน จ.อ่างทอง, พระครูสุวรรณศีลาธิคุณ (หลวงพ่อพูน) วัดบ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา, พระครูอดุลวิริยกิจ (หลวงพ่อเอื้อน) วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา และ พระมหาเป็นหนึ่ง สุนทรเมธี วัดบรมวงศ์ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา ขณะเดียวกัน มทร.ธัญบุรี ยังได้จัดสร้างพระพุทธรูป (จำลอง) เนื้อผงหินอ่อน ขนาด ๗ นิ้ว เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญบูชาจำนวน ๑,๐๐๐ องค์ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ อันเป็นวันครบรอบวันสถาปนา มทร.ธัญบุรี ทางมหาวิทยาลัยได้จัดประกอบพิธีพุทธา ภิเษกพระพุทธรูปรุ่นนี้อีกวาระหนึ่ง โดยมีพระคณาจารย์ชื่อดังร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิต ได้แก่ หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา, หลวงพ่อมี วัดม่วงคัน จ.อ่างทอง, หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา, หลวงพ่อสะอาด วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์, หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา, พระมหาจำเริญ วัดวังยายหุ่น จ.สุพรรณบุรี, พระมหาเป็นหนึ่ง วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

สำหรับพระพุทธรูปองค์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ขนาดหน้าตัก ๔๕ นิ้ว ได้หล่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอเพียงการตั้งประดิษฐานบนหอพระต่อไป

สำหรับผู้ศรัทธาสนใจบูชาพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย (องค์จำลอง) เนื้อผงหินอ่อน หน้าตัก ๗ นิ้ว บูชาองค์ละ ๙๙๙ บาท ติดต่อบูชาได้ที่…กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี คลองหก จ.ปทุมธานี โทร.๐-๒๕๔๙-๔๙๙๐-๔ หรือบูชาโดยโอนเงินผ่านบัญชี “สร้างพระพุทธรูป (มทร.ธัญบุรี)” เลขที่บัญชี ๙๔๖-๐-๑๔๕๑๔-๘ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี ธัญบุรี

C-140213036049

C-140213014038