บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ดังนี้คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร Executive-MBA (แผน ก แบบ ก2) วิชาเอกการจัดการทั่วไป วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ หลักสูตร Executive MBA (แผน ข) วิชาเอกการจัดการทั่วไป วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (แผน ก แบบ ก2) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (แผน ก แบบ ก2) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร รับสมัครถึง 7 ต.ค.นี้ ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ณ บัณฑิตวิทยาลัย ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.grad.rmutt.ac.th สอบถามรายละเอียด โทร.0-2549-3618-9

C-130914009132