รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) 9 แห่ง เปิดเผย ถึงการเลื่อนเวลาของการเปิดและปิดเทอม แบบใหม่ว่า ในส่วน ของ มทร. 9 แห่ง ยังไม่ได้ตัดสินใจกันว่าจะเอาอย่างไร โดยส่วนตัว ไม่ว่าจะเลื่อนเปิดและปิดภาคเรียนตาม ทปอ.หรือไม่ ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียแน่นอน หากมองในแง่ดีหากเลื่อนเวลาเปิด-ปิดภาคเรียน เด็กชั้น ม.6 ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาก็จะมีเวลาในการเตรียมตัวมากขึ้น และมหาวิทยาลัยที่เปิดรับหลักสูตรนานาชาติก็อาจจะได้รับอานิสงส์เด็กจากต่างประเทศเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น ในแง่ลบเรื่องนี้เชื่อว่าจะกระทบต่อการเปิด รับตรงของมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 5 ก.ย. ซึ่ง ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สอศ.) จะนัดหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องนี้ทั้งหมด โดยเฉพาะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม ตนได้ประสานให้อธิการบดี มทร.ทุกแห่ง เตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอในที่ประชุมดังกล่าวด้วย เนื่องจากการจะปรับเปลี่ยนเวลาเปิดและปิดภาคเรียนนั้น ต้องพิจารณาจากกลุ่ม เป้าหมายหลักซึ่งเป็นเด็กกลุ่มใหญ่ของประเทศมาพิจารณาว่าเขาได้รับผลดี ผลเสียอย่างไร เรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแล และกำหนดนโยบายต้องชี้ชัดและตัดสินออกมาให้ชัดเจน เพราะในส่วนของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งเป็น ผู้ปฏิบัติ จะให้ทำอย่างไรเราก็พร้อมเดินหน้าอยู่แล้ว

ด้าน ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า หาก ทปอ.มีการเลื่อนการสอบแอดมิชชั่นจริง และหาก 9 มทร.ไม่เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาตาม เชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อ มทร.ธัญบุรี แน่นอน เนื่องจากปัจจุบัน มทร.ธัญบุรี แบ่งการรับนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม รับตรง 40% โควตา 30% และแอดมิชชั่น 30% ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัย รับนักศึกษาเฉพาะโควตาและจากการรับตรงย่อมมีจำนวน นักศึกษาที่ไม่เพียงพอกับจำนวนการรับ รวมถึงจะส่งผลต่อการเปิดภาคเรียน เพราะนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากการรับตรง มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนถึงช่วงสอบกลางภาคแล้ว แต่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในระบบแอดมิชชั่นจะเพิ่งเริ่มเปิดเรียน ซึ่งย่อมจะมีปัญหาอย่างแน่นอน ซึ่งตนเห็นด้วยที่จะปรับการเปิดภาคเรียนตามอาเซียน แต่ต้องดูปัจจัยกระทบ 1.สพฐ.และอาชีวศึกษา เขาคิดอย่างไรกันบ้าง 2.เรื่องงบประมาณการจัดการศึกษา 3.องค์กรวิชาชีพทั้งหลาย เช่น คณะครุศาสตร์ หากสพฐ.ไม่เลื่อนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะนี้ และต้องเข้าไปอยู่ในสถานศึกษา จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 4.สมศ.ที่เข้าประเมินจะมีวิธีการทำอย่างไร โดยปัญหาเหล่านี้จะต้องมีการตกลงให้ชัดเจน เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของระดับมัธยมศึกษา ตนมองว่าไม่น่าปรับการเลื่อนเปิดภาคการศึกษา

C-120904005045