พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. เข้าชมนิทรรศการ การนำความรู้และเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ และ ผศ.ดร.ศิรินันธ์ เอี่ยมประภา ม.เทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก ประเทศฝรั่งเศส.

C-120726009144