จากกรณีที่ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง พิจารณาเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง โดยรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) 2 ปี ในทุกสาขาที่เปิดสอน นั้น รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง กล่าวว่า ได้เชิญ อธิการบดี มทร.ทั้ง 9 แห่ง มาพูดคุยเพื่อรับทราบนโยบายในเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่ง ทุกแห่งก็พร้อมที่จะสนองนโยบาย โดยล่าสุด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของแต่ละ มทร. ก็ได้ประชุมเพื่อวางกรอบการดำเนินงานกันแล้ว พร้อมทั้งได้มีการทำหนังสือแจ้งไป ยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อขอเปิดสอนระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี ในสาขาต่างๆ แล้ว ทั้งนี้ หาก สกอ.มีการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ การอุดมศึกษา (กกอ.) พิจารณา และ อนุมัติให้ดำเนินการตามที่เสนอขอภายใน ปีการศึกษา 2556 ก็น่าจะสามารถเปิดรับ นักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวได้ทันที

“ทาง มทร.ทั้ง 9 แห่งยินดีที่จะรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี และ ที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่จะเปิดรับในบางสาขา และในจำนวนที่จำกัดตามที่คณะกรรมการ กกอ.อนุมัติให้ดำเนินการได้เท่านั้น แต่หากในอนาคตมี นโยบายที่ชัดเจนที่จะให้ มทร.ผลิตบัณฑิตหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่องในจำนวน ที่เพิ่มมากขึ้นเราก็พร้อมที่จะสนองนโยบาย แต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูผลกระทบให้รอบด้าน ด้วย เพราะต้องเข้าใจด้วยว่าสถานประกอบการ ต่างๆ ล้วนต้องการกำลังคนสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และปวส.เข้าไปทำงานเป็นผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งหากเราส่งเสริมให้คนเหล่านี้หลั่งไหล เข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งหมด และยิ่งล่าสุดผู้ประกอบการต่างปรับเงินเดือน ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็น 15,000 บาท ตามนโยบายของรัฐบาล ยิ่งเห็นชัดเจนว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ยิ่งพยายามที่จะเข้ามาเรียน ต่อระดับปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น ย่อมจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตในสถานประกอบการต่างๆ ได้ ดังนั้นหากเป็นไปได้จึงอยากให้ผู้ที่จบ ปวช. และปวส.เมื่อจบการศึกษาแล้วควรได้เข้าสู่เส้นทางของการทำงานก่อน หลังจากมีประสบการณ์แล้ว จากนั้นจึงค่อยเข้ามาเรียนต่อก็ได้” ประธาน ที่ประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง กล่าว

รศ.ดร.นำยุทธ กล่าวอีกว่า ส่วน กรณีที่จะให้ มทร. เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี โดยให้มีหลักสูตร ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ที่จะเข้าเรียนสามารถ เลือกเรียนได้ ตามความต้องการนั้น เรื่องนี้ ตนมองว่าหากผู้ที่เรียนสายอาชีพมาก็ควร จะได้เรียนต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ ไม่ใช่ข้าม ไปเรียนสายอื่นๆ เช่น จบสายอุตสาหกรรม แต่ข้ามไปเรียนสายศิลปศาสตร์ ซึ่งคงจะเกิดประโยชน์น้อย

C-120706005107