รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

C-120329009133