มนูญ สมฝั้น/นุชา เวียงจันทร์

ปัจจุบันการศึกษาของเหล่าน้อง ๆ หนู ๆ วัยเยาว์ในปัจจุบันนั้น ผู้ปกครองต่างมองหาความเชื่อมั่น และศักยภาพจากการเรียนในสถาบันการศึกษาที่นับวันมีมากมายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับความต้องการของผู้ปกครอง อีกหนึ่งทางเลือกที่แม้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดสอนในระดับประถมศึกษาแต่ความคาดหวังที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เมล็ดพันธุ์กล้าแห่งการเรียนรู้ในวัยเยาว์ด้านนักคิดและปฏิบัติ พร้อมกับการสร้างโรงเรียนประถมฯ ต้นแบบให้กับประเทศในอนาคต

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในฐานะผู้รับผิดชอบการบริหารงาน “โรงเรียนสาธิตนวัต กรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” เปิดเผยว่า ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีหน้าที่ในการจัดระบบการเรียนการสอนพื้นฐานได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ทำให้มีจุดเด่นทางด้านอัตลักษณ์ซึ่งมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโน โลยีและการปฏิบัติ และพันธกิจทางด้านการให้บริการวิชาการกับสังคม โดยเฉพาะเยาวชน จึงเล็งเห็นว่าศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ ในการเปิดโรงเรียนเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็น “ประถมนักคิดและนักปฏิบัติ”ภายใต้แนวคิดเน้นการให้เด็กมีทักษะทางด้านปฏิบัติ นักนวัตกรรมตั้งแต่เด็ก ๆ คำว่า “นวัตกรรม” เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเราจะมุ่งเน้นการเรียนรู้ทางด้านพลังงาน เนื่องจากพลังงานเป็นสิ่งที่ต้องการในอนาคต นอกจากนี้ด้านองค์ความรู้ที่จะได้รับ ประกอบด้วย ด้านวัฒนธรรม ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านอาชีวะ

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรการเรียนของโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ได้มีการเพิ่มชั่วโมงการเรียน ในกลุ่มของวิชาโครงงานและกิจกรรมเป็นหลัก อีกส่วนหนึ่งมีการเน้นทางด้านภาษา เพื่อวางรากฐานการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ เรายังปลูกฝังให้เด็กมีมโนธรรมซึ่งประกอบไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรช่วยกันสนับสนุนในเรื่องนี้ให้มากขึ้น “การเปิดสอนในระดับประถมศึกษาที่เน้นทางด้านนวัตกรรม และต้องการเป็นโรงเรียนประถมฯ ต้นแบบให้กับประเทศ ในขณะเดียวกันก็จะสร้างครูต้นแบบ และหลักสูตรต้นแบบ การเรียนวิชาพื้นฐานจะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ส่วนการเรียนในกลุ่มรายวิชากิจกรรมเสริมจะใช้ภาษาอังกฤษ นับว่าเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่เน้นทางด้านนวัตกรรม

รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวอีกว่า การเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจะเกิดทักษะ จะทำให้เด็กมีองค์ความรู้มากกว่าการรับรู้ เด็กจะรู้จักการประยุกต์ความรู้เมื่อทำข้อสอบต่าง ๆ โดยการเปิดรับสมัครในระดับชั้น ป.1 จำนวน 70 คน การคัดเลือกนักเรียนมี 3 เกณฑ์ คือ1. การสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยาเพื่อประเมินถึงการเรียนรู้และรับรู้ในเรื่องต่าง ๆ 2. การสอบข้อเขียน และ 3. การทดสอบทางด้านการปฏิบัติ ขณะเดียวกันจะมีการพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ปกครองด้วย สามารถ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2555 สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ สำนักงานโรงเรียนสาธิตชั่วคราว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี.

C-120328004149