รายการห้องข่าว 7 สี ช่วง ศาสตร์และศิลป์ ถ่ายทำการแสดงศิลปะพื้นบ้านภาคอีสาน ชุด แหย่ไข่มดแดง และสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษาภาควิชานาฎศิลป์และดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี