เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. นายประภาส บุญยินดี อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการการสนับสนุนโครงการ OTOP ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงาน

C-120129006022