เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและการผลิตสื่อทางเลือกสำหรับผู้พิการทางสายตาที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเป็นรูปเล่มได้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วย น.ส.ทิพวัลย์ เชี่ยวชาญกิจแก้ว น.ส.กัณจนาณัฎ พัฒนะสิริกุลชัย นายอนันต์ ล้อมพน นายเตวิช เพียรเจริญ น.ส.รัตติกาล แก้วเจริญ และ น.ส.นงนภัส เดชธรรมรงค์ จึงสร้างหนังสือระบบ DAISY สำหรับเด็กพิการทางสายตา โดยใช้เทคนิคการสร้างเสียงประกอบการใช้เสียงดนตรีเพื่อสร้างความน่าสนใจขึ้นมา โดยมี ดร.ภัสสร สังข์ศรี เป็นที่ปรึกษา

นายเตวิช เพียรเจริญ ตัวแทนกลุ่ม กล่าวว่า การสร้างหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY สำหรับเด็กผู้พิการทางสายตาครั้งนี้ ได้นำนิทานชา ดกมาประกอบเพื่อปลูกฝังคติธรรม คำสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่ในนิทานชาดก ทางคณะผู้จัดทำได้สร้างเสียงประกอบและใส่เสียงดนตรีเพื่อให้น่าฟังและน่าสนใจ ทำให้เด็กๆ เหล่านี้ขยายโอกาสการรับข่าวสารและได้รับความสนุก สนานเพิ่มขึ้น ทางคณะผู้จัดทำได้ฝึกปฏิบัติการสร้างและใส่เสียงประกอบ การเขียนบท ให้เป็นแนวทางสำหรับเด็กผู้พิการทางสายตาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายในโอกาสต่อไปด้วย

ซึ่งโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นั้นไม่มีหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับระบบ DAISY แต่นักเรียนผู้พิการทางสายตามาแต่กำเนิด ระดับประถมศึกษาตอนปลายสามารถใช้ระบบนี้ได้ เนื่องจากนักเรียนจะเข้าไปฟังหนังสือเสียงที่ห้องสมุดและจะมีบรรณารักษ์เป็นผู้สอนให้ ซึ่งเด็กที่เรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายจะใช้ระบบนี้เป็นทุกคน เพราะทางโรงเรียนจัดให้มีการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และทางโรงเรียนยังมีมาตรฐานในการสอน สามารถประเมินผลนักเรียนได้เป็นอย่างดี จึงเชื่อว่าเด็กผู้พิการทางสายตาระดับประถมศึกษาตอนปลายสามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบ DAISY ได้

โดยคณะผู้จัดทำได้เลือกนิทานชาดก 12 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 รางวัลแก้เผ็ด ตอนที่ 2 แพะใช้กรรม ตอนที่ 3 ลิงกับจระเข้ ตอนที่ 4 ลูกชายสอนพ่อ ตอนที่ 5 นกกระยางกับปู ตอนที่ 6 ชายหนุ่มกับแม่มด ตอนที่ 7 หนูกับสุนัขจิ้งจอก ตอนที่ 8 โคนันทวิศาล ตอนที่ 9 แม่นกกับช้างเกเร ตอนที่ 10 เต่าบิน ตอนที่ 11 เศรษฐีขี้งก ตอนที่ 12 พญาลิงผู้ยอมเสียสละ มาจัดทำเป็นหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY มีความยาว 59 นาที มีเนื้อหาสอดแทรกความรู้และคติสอนใจแก่ผู้ฟัง โดยนิทานชาดกนี้ได้นำมาแปลงบทใหม่ แต่อ้างอิงจากเล่มเดิม แล้วทำการบันทึกเสียงด้วยไมโครโฟน Condencer ขยายสัญญาณเสียงไปสู่ลำโพงด้วยเครื่องขยายเสียง จากนั้นแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงด้วยลำโพง ESI ปรับแต่งสัญญาณเสียงด้วยเครื่องผสมเสียง บันทึกและตัดต่อด้วยโปรแกรม ADOBE AUDITION 1.0 บนเครื่องคอมพิวเตอร์

จากนั้นแปลงเป็นหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ DAISY ด้วยโปรแกรม My Studio PC แล้วบันทึกผลงานลงคอมแพ็กดิสก์ (CD) ส่วนการประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การประเมินผลเชิงปริมาณ โดยประเมินจากนักเรียนผู้พิการทางสายตาในระดับประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และจะทำการประเมินเชิงคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 4 ด้านด้วยกัน คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง 1 คน อาจารย์ผู้สอนเด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตา 1 คน ผู้ผลิตหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบ DAISY 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านนิทาน 1 คน.

C-111111008105