เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อย่างเช่น แกลบ ขุยมะพร้าว ซังข้าวโพด เศษปุ๋ยคอก และเศษวัสดุอื่นๆ ทางการเกษตรที่หลงเหลือจากการใช้ประโยชน์ ส่วนมากจะถูกปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นขยะ เน่าเหม็น ไร้มูลค่า ทั้งยังสร้างปัญหาให้สิ่งแวดล้อม ดังนั้นหากมีการนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าคงจะดีไม่น้อย

ด้วยแนวคิดดังกล่าวทำให้นายจำรัส เกตุมณี นายปัญญา ลาไธสง นายวิวัตร ศรีคำสุข นักศึกษาจากภาควิชาอุตสาหการ คณะค รุ ศาสตร์อุตสาหการ มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ช่วยกันคิดค้นเครื่องอัดขุยมะพร้าวอัตโนมัติเพื่อแบ่งเบาภาระและส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีเศษวัสดุเหลือใช้ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า โดยผลงานดังกล่าวมีอาจารย์ชัยรัตน์ หงส์ทอง เป็นที่ปรึกษา

เจ้าของผลงานเปิดเผยว่า เครื่องอัดขุยมะพร้าวนี้ควบคุมด้วยระบบ PLC จุดประสงค์ที่คิดสร้าง เพราะต้องการสร้างมูลค่าเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรและลดขยะที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยเครื่องอัดขุยมะพร้าวอัตโนมัติเครื่องนี้จะทำการขัดเศษขุยมะพร้าวให้เป็นรูปทรงกระบอก เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้ทำเป็นแท่งเมล็ดพันธุ์พืชกล้าไม้ และแท่งปุ๋ยสำหรับใส่ต้นไม้ ใช้เป็นแท่งเพาะเมล็ดโดยไม่ต้องใช้ถุงดำ เนื่องจากแท่งวัสดุที่อัดได้นี้มีความหนาแน่นพอที่จะไม่แตกออกจากกัน ทำให้รูปทรงกระบอกเหมือนถุงดำเพาะกล้วยไม้ เป็นการลดปริมาณของขยะที่ย่อยสลายยาก เช่น ถุงดำ และประหยัดต้นทุนในการซื้อถุงดำเพาะกล้าไม้อีกทางหนึ่ง

ในส่วนของเครื่องและการทำงาน เครื่องจะแยกการทำงาน

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นจุดลำเลียงสำหรับลำเลียงวัตถุดิบ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 24 โวลต์ ส่วนที่สองเป็นชุดอัดแท่งขุยมะพร้าว สำหรับอัดแท่งขุยมะพร้าวขนาด 150x200x140 มิลลิเมตร เมื่อประกอบเข้าด้วยกันและทดสอบประสิทธิภาพการทำงานพบว่า เครื่องสามารถอัดแท่งวัตถุดิบมีอัตราเฉลี่ย 7.3 กรัม/ 1 คู่ ใช้เวลาเฉลี่ย 20 นาที

สำหรับการผลิตแท่งอัดขุยมะ พร้าวของเครื่องอัดต่อการผสม 1 ครั้ง ใช้ปริมาณการผลิต 20 ชิ้น มีอัตราการผลิตแท่งอัดขุยมะพร้าว 360 แท่งต่อชั่วโมง

ทั้งนี้ ส่วนผสมสำหรับอัดขุยมะพร้าวประกอบด้วย ขุยมะ พร้าว 5 กิโลกรัม สารเหนียว 0.8 กิโลกรัม และน้ำดินเหนียว 6 กิโลกรัม ผสมส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเทลงใน Hopper ของถังลำเลียง จากนั้นก็เดินเครื่องเพื่อให้ใบป้อนลำเลียงวัตถุดิบลงชุดอัดแท่ง จากนั้นกระบอกสูบนิวเมตริกทำการอัดวัตถุดิบให้เป็นแท่งขุยมะพร้าวและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป.

C-110927008090