ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี จะเปิดรับสอบตรง เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งเป็นหลักสูตรเทียบโอนใน 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 600 คน คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 500 คน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 100 คน และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 200 คน รวม 1,400 คน โดยทุกคณะจะใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 2 ปี ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะใช้เวลาเรียน 3 ปี ซึ่งปีการศึกษานี้จะต่างจากปีการศึกษาที่ผ่านมา เนื่องจาก มทร.ธัญบุรี จะพยายามเทียบโอนผลการเรียนให้กับนักศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนการเข้าเรียน แต่ถ้าไม่สามารถเทียบโอนได้หมดก็จะให้เรียนในช่วงภาคเรียนฤดูร้อนเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่กำหนด แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับนักศึกษาจะสามารถเทียบโอนวิชาเรียนได้เท่าใดและผลการเรียนด้วย

รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ส่วนการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องเรียนระยะเวลา 3 ปีนั้น เนื่องจากมีเกณฑ์การเทียบโอนและหลักสูตรของอาชีวศึกษาปัจจุบัน นักศึกษามีวิชาเลือกที่หลากหลาย จึงเรียนไม่เหมือนกันประกอบกับหน่วยกิตไม่เท่ากัน ซึ่งอาชีวศึกษาส่วนใหญ่จะเรียนวิชาละ 2 หน่วยกิต แต่ที่ มทร.ธัญบุรีเรียนวิชาละ 3 หน่วยกิต ดังนั้น จึงต้องใช้ระยะเวลาที่จะเรียนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าจำนวนรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนเพียงพอกับความต้องการของผู้ที่จะเข้าเรียนอย่างแน่นอน โดยผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาในหลักสูตรเทียบโอนนี้ สามารถสั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่ 15 ก.ย.-15 ต.ค.2554 หรือซื้อใบสมัครได้ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-1 พ.ย.2554 ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2549-3613-5.

Planning to admitting 1,400 students only from degree completion in Certificate of Higher Education

Assistant Professor Dr.Panpetch Chininthorn, the vice president of Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), said that  the University is opening up a direct entrance examination for 2012 academic year for only who completes their Certificates of Higher Vocational Education. The transferred courses are offered by  the Faculty of Engineering for 600 persons, the Faculty of  Business Administration for 500 persons, the Faculty of Home Economics Technology 100 persons and the Faculty of Mass Communication Technology for 200 persons, therefore, the total numbers are 1,400 persons. In studying policy, every faculty set 2 years for the degree completion but the Faculty of Engineering is accepted because it needs 3 years instead.  At the University, this academic year is different from previous years due to the attempts to finish the process prior to study. If the process could not be completed as mention, the University will immediately put the students into the summer semester so that the students will be able to graduate within the time addressed.  However, this must also depend upon the students’ potentials and grades.

The vice president also keeps saying on this matter that the reason for the Faculty of Engineering requires three years for degree completion is that both credits and course structure for Higher Vocational Education are different from the other institutions offering. Mostly, each subject has 2 credits; meanwhile our university has 3 credits. Therefore, the time duration must be longer. Nevertheless, the University believes that the provided courses are sufficient for the demand. Herewith, the interested person can purchase the form of application either by mails from September 15th to October 15th, 2011 or by walk in from October 1st to November 1st, 2011. For more information, please contact 0-2549-3613-5.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

C-110915039084