ปัจจุบันแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพรเข้ามามีบทบาทในการ รักษาอาการเจ็บป่วยของผู้คนมากขึ้น อีกทั้งสถานพยาบาลหลายแห่งได้สนับสนุนให้มีการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม คือ รักษาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อย่างที่โรงพยาบาลแม่ลาวได้ตั้งศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมขึ้นมา ภายใต้วิสัยทัศน์ “ศูนย์การเรียนรู้ การเสริมสร้างสุขภาพ โดยผู้รับบริการมีส่วนร่วม สามารถนำกลับไปดูแลตนเองและแนะนำผู้อื่นต่อไป”

น.พ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า โรงพยาบาลแม่ลาว เป็นโรงพยาบาลภาครัฐที่ได้รับมาตรฐานการบริการเสริมสร้างและบำบัดสุขภาพแบบ องค์รวม ตามโครงการพัฒนามาตรฐานบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ด้วยการดำเนินการกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมอันจะทำให้เกิด สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวิถีธรรมชาติและสามารถบำบัดรักษาสุขภาพได้ ซึ่งนอกจากประชาชนจะมีสุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังทำให้ประหยัดงบประมาณและทรัพยากรของประเทศ นอกจากนี้ศูนย์สุขภาพองค์รวมของโรงพยาบาลแม่ลาวมีจุดเด่นที่แตกต่างจากที่ อื่น คือ เป็นการดูแลทั้งกาย จิต วิญญาณผสมผสานกันแบบหลากหลายวิธี ด้วยการใช้องค์ความรู้แบบล้านนา ทำให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองและคนในครอบครัวได้

ด้าน น.ส.ภัทรานุช อิ่มเพชร นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ทุ่มเทให้กับการนวดแผนไทยและสนใจในเรื่องของแพทย์พื้นบ้าน เล่าว่า จากการที่ได้เข้ามาฝึกงานที่โรงพยาบาลแม่ลาว ทำให้ทราบว่า อาการเจ็บป่วยของชาวบ้านที่อำเภอแม่ลาว ส่วนมากมีสาเหตุมาจากการทำงาน ซึ่งมีอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา 80-90% จะมาด้วยอาการเจ็บปวดเรื้อรังตามหลัง บ่า แขน ขา ซึ่งการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอาการที่แสดง

สำหรับขั้นตอนการรักษาจะเริ่มจากการทำบัตรเวชระเบียนทั่วไปก่อน จะคัดกรองอาการโดยแพทย์แผนไทย จากนั้นจะส่งมารักษาตามอาการของผู้ป่วย การรักษาด้วยแพทย์แผนไทยจะเป็นการรักษาที่ค่อนข้างจะใช้เวลา ผู้ป่วยจะต้องทำการนวดบำบัด หรือประคบ มากกว่า 8 ครั้งขึ้นไปถึงจะเห็นผล ที่ผ่านมาได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการนวดมือให้กับผู้ป่วยที่มีอาการนิ้ว ล็อก อาการปวดหลัง อัมพฤกษ์ อัมพาต

น.ส.ภัทรานุช กล่าวว่า การรักษาด้วยแพทย์แผนไทยให้ผลดีกับผู้ป่วยหลายอย่าง อาทิ การนวด ช่วยให้กล้ามเนื้อของผู้ป่วยไม่ลีบ ลดการใช้ยาแผนปัจจุบันบางตัวที่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายหากใช้เป็นเวลานาน อีกทั้งผู้ป่วยยังมีส่วนร่วมในการรักษาด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่เป็น ประโยชน์ และยังสามารถนำวิธีการนวดไปใช้กับคนในบ้านได้ แต่แพทย์แผนไทยยังมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่าง เช่น แพทย์แผนไทยสามารถนวดให้ผู้ป่วยได้ไม่เกิน 5 คนต่อวัน ห้ามฉีดยาให้กับผู้ป่วย สามารถเย็บและทำแผลเบื้องต้นเท่านั้น