รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2555 มทร.ทั้ง 9 แห่ง ยังคงยืนยันที่จะรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ในระบบรับตรงร่วมกันเหมือนปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายของนักเรียน และผู้ปกครอง เพราะหากแต่ละสถาบันต่างคนต่างเปิดรับกันเองนักเรียนก็คงต้องวิ่งรอกสอบ และเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการที่ มทร.ทั้ง 9 แห่งยังยืนยันที่จะรับนักศึกษาด้วยระบบรับตรงด้วยกันจึงถือว่าจะช่วยนัก เรียน และผู้ปกครองได้มาก ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อีกทางหนึ่งด้วย More >