ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในวันที่ 31 ก.ค.นี้ มทร.ธัญบุรี จะจัดประชุมให้กับโรงเรียนเครือข่าย เกี่ยวกับการให้โควตาแก่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากทั่วประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายให้โควตาแก่นักเรียนประมาณ 3 พันคน หรือคิดเป็นเกือบ 50% ของจำนวนนักศึกษาที่ มทร.ธัญบุรี รับในแต่ละปี โดยนักเรียนทีจะขอโควตาเพื่อศึกษาต่อนั้น มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกจากผลการเรียนเป็นหลัก จะเปิดให้นักเรียนแสดงความประสงค์ที่จะขอเข้าเรียนสาขาวิชาใดก็ได้ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งสิ้น 80 สาขาวิชา แต่ทั้งนี้ หากคะแนนของนักเรียนไม่ได้ตามเกณฑ์ที่วางไว้ มทร.ธัญบุรี ก็จะให้นักเรียนเข้าเรียนในสาขาวิชาที่ได้เลือกไว้อันดับต่อไป สำหรับปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ให้โควตาแก่นักเรียนทั้งสิ้น 1,600 คน More >