รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง เปิดเผยความคืบหน้าในการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากล ว่า ในส่วนของ มทร.9 แห่งก็มีการพูดคุยเรื่องนี้กันไปแล้ว และเห็นควรว่าน่าจะต้องมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยรัฐอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่กำหนดให้ภาคเรียนที่ 1 กำหนดให้เปิดภาคเรียนในช่วงกลางเดือน ส.ค.ถึงกลางเดือน ธ.ค. และภาคเรียนที่ 2 เปิดกลางเดือน ม.ค.ถึงกลางเดือน พ.ค. ทั้งนี้อาจจะต้องเริ่มดำเนินการพร้อมกันในปีการศึกษา 2557 และการเลื่อนเปิด-ปิดให้เป็นไปตามสากลก็เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสำคัญ ส่วนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเลื่อนหรือไม่นั้นคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร หากยังไม่เลื่อนทุกอย่างเหมือนเดิมอย่างน้อยนักเรียนที่จะเข้าปี 1 ก็จะมีเวลาในการเตรียใความพร้อมก่อนเข้าไปสู่รั้งมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัว และการปรับพื้นฐานต่างๆ ที่จะต้องเรียน เป็นต้น

ประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง กล่าวอีกว่า สำหรับการรับนักศึกษาของ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งหลายฝ่ายกังวลว่า มทร.อาจจะไม่เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี 2 ปี เนื่องจากว่าขณะนี้วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะเปิดสอนในระดับปริญญาตรีเองนั้น ขอยืนยันว่า มทร. ยังคงเปิดสอนในหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีอยู่ และแม้ว่าในอนาคตทางวิทยาลัยในสังกัด สอศ.จะเปิดสอนระดับปริญญาตรีเอง แต่ มทร.ก็จะยังเปิดสอน ทั้งนี้จะได้เป็นทางเลือกหนึ่งให้ผู้ที่เรียนสายอาชีพได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น และคิดว่าหาก มทร.ไม่เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่องเลย ในขณะที่วิทยาลัยในสังกัด สอศ.ยังไม่มีความพร้อมที่จะเปิดสอนระดับปริญญาตรีได้ครอบคลุม เด็กกลุ่มนี้ก็อาจจะเสียโอกาสที่จะเรียนต่อได้.

Rajamangala Univerities Will Adjust the Academic Year and Continue to Admit Students from the Higher Vocational Education System

Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak, President of Rajamangala University of Technology Thanyaburi and President of the Association of Rajamangala University Presidents, reveals that the nine Rajamangala Universities agree to adjust the academic year to the same standard used in state universities nationwide.

This means that the first semester will start from mid-August and end in mid-December, while the second semester will start from mid-January and end in mid-May. This new standard will be applied to the 2014 academic year, for the benefit of the students. Meanwhile, schools that fall under the jurisdiction of Office of the Basic Education Commission (OBEC) may or may not adjust the academic year to match with the same standard.

Dr. Numyoot also addresses the concern about whether or not Rajamangala Universities will continue to admit students with high vocational certificates into its undergraduate program. “All nine Rajamangala Universities will continue to admit students who graduate with high vocational certificates to continue studying for two more years in the undergraduate level,” he says. “We will continue to do so even though the universities under the jurisdiction of Office of Vocational Education Commission will open their own undergraduate level programs in the near future,” he adds.

This is to serve the needs of students who wish to transfer from the vocational education system into the university system. “If we don’t admit these students, then they may miss the chance to continue their education in the university system,” Dr. Numyoot says.