นายสมภพ เพชรรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2553 นี้ มทร.ธัญบุรี ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้รายใหม่ จำนวน 1,505 ราย คิดเป็นเงิน 64,484,000 บาท ส่วนผู้กู้รายเก่า มีจำนวน 5,966 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 254,915,248 บาท More >