เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อผู้พิการทางสายตาที่ไม่อาจเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบหนังสือ หรือสื่อภาพได้ คือแรงบันดาลใจให้ กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สร้างสรรค์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยใช้เสียงบรรยายเสียงประกอบและเสียงดนตรี นำสู่ความสนใจ More >