ผศ.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น โดยได้จัดทำโครงการร่วมกันหลายโครงการ อาทิ โครงการ “สหกิจอาจารย์” กับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เป็นการเปิดโลกทัศน์ของอาจารย์ให้ได้เห็นภาพรวมของกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการต่างๆ ภายในสถานประกอบการ ซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก More >