รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร กณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ได้ปลูกฝังคุณธรรม ความซื่อสัตย์ การเป็นนักธุรกิจที่ดีแก่นักศึกษาผ่านหลักสูตรวิชาต่างๆ ของคณะ โดยปีการศึกษา 2554 ได้นำเรื่องจรรยาบรรณการทำธุรกิจกฎหมาย ข้อบังคับในการทำธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศมาสอนเพื่อรองรับการค้าเสรี More >