รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯได้สำรวจการมีงานทำของบัณฑิตใหม่ หลังจากสำเร็จการศึกษาไปเพียง 8 เดือน ในระหว่างซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พบว่ามีบัณฑิตตอบแบบสอบถามจำนวน 97.31% พบว่าบัณฑิตมีงานทำ 87.04 % กำลังหางานทำ 12.96 % และในส่วนนี้ส่วนใหญ่รอคำตอบจากหน่วยงานและรอเรียกตัวไปทำงาน ในส่วนที่ได้งานทำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครองแชมป์การมีงานทำสูงสุด 96.53 % คณะศิลปศาสตร์ 92.82 % คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 89.71 % คณะวิศวกรรมศาสตร์ 88.19 % คณะเทคโนโลยีการเกษตร 87.13 % วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 87.06 % คณะบริหารธุรกิจ 86.92 % คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 86.54 % คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 84.39 % คณะศิลปกรรมศาสตร์ 83.04 % คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 77.48 % และพบว่าบัณฑิตใช้เวลาหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา 1-3 เดือน 37.78 % ได้งานทำทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 29-37 % ใช้เวลาหางานทำ 4-6 เดือน 19.09 % ซึ่งการติดตามผลการมีงานทำในครั้งนี้พบว่าในภาพรวมทุกคณะบัณฑิตมีงานทำเพิ่มขึ้น ซึ่งตนมีความพอใจอย่างมาก แสดงว่าการผลิตบัณฑิต มทร.ธัญบุรี ได้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างดี แต่อย่างไรก็ตามตนได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาและคณะฯ พยายามติดตามความคืบหน้าของบัณฑิตต่อไป ไม่ได้หมายความว่าการเก็บข้อมูลครั้งนี้จะยุติเพียงเท่านั้น เพราะจะได้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับศิษย์เก่าเป็นจุดเน้นอีกเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯพยายามดำเนินการ More >