ผศ.นาถรพี ชัยมงคล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่าที่ผ่านมาคณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs เพื่อฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ สามารถช่วยกระจายความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยเปิดอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรด้านการตลาด : โครงการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างตราสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และ หลักสูตรการบัญชี : โครงการฝึกอบรมการจัดทำภาษีเพื่อ SMEs และบุคคลทั่วไปมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 200 คน More >