รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ วิทยากรบรรยาย “ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี”.   More >