ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี มีโครงการที่จะส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่ได้มีการลงนามความร่วมมือกัน เพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยตั้งเป้านักศึกษาจำนวน 100 คน และให้แต่ละคณะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และจัดกลุ่มสอนเพิ่มเติมด้านภาษาซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นจะต้องเป็นเด็กทีเก่งภาษาอังกฤษ แต่ขอให้มีความตั้งใจในการเรยน เริ่มสอนภาษาเดือน ส.ค.นี้ ส่วนการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะต้องสอบถามความสมัครใจของนักศึกษาก่อน โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้บางส่วน โดยเดินทางไปประเทศที่ร่วมมือกันได้แก่ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตเรีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น นอกจากนี่ มทร.ธัญบุรี จะสนับสนุนให้นักศึกษาที่เรียนดี เรียนต่อปริญญาโทในต่างประเทศ ตามที่มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงและหากนักศึกษาสนใจที่จะมาเป็นอาจารย์ให้กับ มทร.ธัญบุรี ก็จะสนับสนุนให้เรียนต่อระดับปริญญาเอกต่อไป โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน. More >