มทร.ธัญบุรีเปิดรับ นศ.ป.โท-เอก

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคการเรียนศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาเอก 3 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานวัสดุ, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ ระดับปริญญาโท 7 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, วิศวกรรม เครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมสิ่งทอ, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร Young-MBA วิชาเอกการตลาด,วิชาเอกการจัดการทั่วไป, วิชาเอกการบัญชี, วิชาเอกระบบสารสนเทศ, วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ, วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ, วิชาเอกการเงิน หลักสูตร Executive-MBA วิชาเอกการตลาด, วิชาเอกการจัดการทั่วไป, วิชาเอกการบัญชี, วิชาเอกระบบสารสนเทศ,วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ, วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ, วิชาเอกการเงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีประยุกต์, สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้- 31 พฤษภาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2549-3618, 3697 More >

หนุ่มศิลปกรรม เจ้าของร้านปีกไก่เขย่า Stifler Cafe

อีก 1 เมนูยอดนิยมในตลาด Rmutt Walking Streert ถึงกับต้องเข้าคิวยาว แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับผู้ชื่นชอบเมนูนี้เลย โดยเมนูที่ว่า นี้คือปีกไก่เขย่า ร้าน Stifler Cafe ร้านของ “น้องปลั๊ก” นายสันติรัฐ จันทร์แย้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาดุริยางค์สากล (สายครู) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทุกคนคงอยากรู้จักความเด็ดดวงของร้านนี้กันแล้ว ว่าทำไมถึงมีลูกค้าเยอะขนาดนี้ More >

คอลัมน์ เลาะรั้วมหาวิทยาลัย: สงกรานต์แบบไทย’ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า’

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2559

อลงกรณ์ รัตตะเวทิน

ตัวแทนนักศึกษาหนุ่มสาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ชวนเล่นสงกรานต์ตามประเพณีไทยประหยัดน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

“โอห์ม” ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่คว้าตำแหน่ง Mr.Face of Thailand 2016 จากเวที Channel 8 Asia New Star Model Contest เปิดเผยว่า จากการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์น้ำน้อย พื้นที่บางแห่งในหลายจังหวัดเกิดวิกฤติขาดแคลนน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และน่ากลัว หากเราไม่มีน้ำ เราก็อยู่ไม่ได้ สัตว์และต้นไม้ก็เช่นเดียวกัน แม้หลายภาคส่วนจะออกมาตรการต่างๆ เพื่อหนุนการลดใช้น้ำ แต่สิ่งหนึ่งที่ง่ายที่สุดคือ เราต้องมีจิตสำนึกและลงมือทำจริงจัง เริ่มจากตัวเองก่อน ให้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเท่าที่จะทำได้ ไม่เพียงแต่ช่วงสงกรานต์ไปรดน้ำดำหัวพ่อแม่และผู้ใหญ่ที่นับถือ More >

3ดี-วัดปัญญานันทารามนักศึกษา’มทร.ธัญบุรี’

“วัดปัญญานันทาราม” ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต.คลองหก อ.คลอง หลวง จ.ปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 38 ไร่ 19 ตารางวา

ด้วยเจตนารมณ์ของ พระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ที่มุ่งมั่นให้สถานที่แห่งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาต่อไป เหมาะแก่การส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้า เป็นเหมือนโรงพยาบาลทางใจของชาวโลกทั้งหลายที่มีความทุกข์

วัดปัญญานันทาราม จึงเป็นวัดที่จัดสร้างเจริญรอยตามพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้า และสนองงานตามดำริปัญญานันทภิกขุ เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่พุทธธรรม

ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) นำนักศึกษาเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมในโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้วยนโยบายสถานศึกษา 3D ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม ประชาธิปไตย (Democracy) คุณธรรมจริยธรรม (Decency) และ สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากสิ่งเสพติด (Drug-Free) More >

จดหมายข่าว ราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2559

จดหมายข่าว ราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรูปเล่ม (PDF) http://www.news.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/prdrmutt160107-24.pdf

More >

‘ยิปซัมผสมเศษฝุ่นฝ้าย’ นวัตกรรมเพื่องานก่อสร้างภายใน ชูจุดเด่น รักษ์สิ่งแวดล้อม-ลดต้นทุนการผลิต

More >

สรรพสาร-มทร.ธัญบุรี เสิร์ฟ ต.น.งานว่างกว่าหมื่น อ. ในงาน “ราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ’ 59”

More >

คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา: ทุนเรียนฟรี มทร.ธัญบุรี 2559

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาฟรีตลอดหลักสูตร ในโครงการ Young Professional Retailer ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) เรียนที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) คุณสมบัติของ ผู้สมัคร ต้องมีใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริปต์) ระดับชั้น ม.6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป มีความเต็มใจทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยได้รับเบี้ยเลี้ยงตอบแทนวันละ 300 บาท สมัครได้ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี วันนี้p 30 มิ.ย.2559 เวลา 09.00p16.30 น. สอบถาม โทร.08-9890-7475 และ 08-9212-1397

More >

เบสท์ บ้านไร่ ไออรุณ farmstay จากชีวิตสถาปนิกสู่ชีวิตเกษตรกร ที่สามารถออกแบบได้

“บ้านไร่ ไออรุณ” farmstay จังหวัดระนอง ที่พักท่ามกลางธรรมชาติ เปลี่ยนอาชีพจากสถาปนิกสู่เกษตรกร นายวิโรจน์ ฉิมมี หรือเบสท์ ศิษย์เก่าจากสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๒ กับอาชีพของเกษตรกรที่ออกแบบชีวิตเอง

เบสท์ เล่าว่า ความฝันอยากออกแบบบ้านได้ด้วยตัวเอง และที่เลือกสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รู้จักจากรุ่นพี่คนหนึ่งที่เเนะนำมา เมื่อได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของมหาวิทยาลัย รู้สึกชอบจึงเลือกเรียนที่นี่ ตอนเรียนไม่ได้เป็นนักศึกษาเรียนเก่งอะไร สำหรับเกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.10 ซึ่งเคล็ดลับในการเรียน “ขยัน สร้างสรรค์ ตรงต่อเวลา คิดเเละลงมือทำ ต่อยอดจากจินตนาการ ลงสู่เเผ่นกระดาษ เเละต้องนำไปสร้างจริงให้ได้” More >

จุลสารราชมงคลธัญบุรี ฉบับ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

จุลสารราชมงคลธัญบุรี ฉบับ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรูปเล่ม (PDF) http://www.news.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/prdrmutt160107-23.pdf More >

ขนมหวานจานเด็ด: ทับทิมกรอบรากบัว

More >

จุลสารราชมงคลธัญบุรี ฉบับ เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปินสิรินธร

จุลสารราชมงคลธัญบุรี ฉบับ เทิดไท้องค์วิศิษฏศิลปินสิรินธร

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรูปเล่ม (PDF) http://www.news.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/prdrmutt160107-22.pdf More >

จุลสารราชมงคลธัญบุรี ฉบับ เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรี

จุลสารราชมงคลธัญบุรี ฉบับ เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรี

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรูปเล่ม (PDF) http://www.news.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/prdrmutt160107-21.pdf More >

จุลสารราชมงคลธัญบุรี ฉบับ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จุลสารราชมงคลธัญบุรี ฉบับ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรูปเล่ม (PDF) http://www.news.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/04/prdrmutt160107-20.pdf More >

คอลัมน์ แวดวงราชภัฏ

..รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แจ้งข่าวกำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษา ในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคการเรียนศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หลายคณะที่กำลังเป็นที่ต้องการ สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้-31 พ.ค. นี้ ถามรายละเอียดที่ 0-2549-3618,3697

More >

สสว.ขอเชิญ SMEs เข้าร่วม 3 โครงการ เพื่อ “เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพ SME ไทยสู่เวทีโลก”

More >

คอลัมน์ รักษ์สุขภาพ: ‘ต้านร้อน-ต้านโรค’ ทูอินวัน สำคัญที่..’เลือกสรรอาหาร’

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยปริญญาโท รับ 10 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และปริญญาเอก 2 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมพลังงานวัสดุ และวิศวกรรมไฟฟ้า สนใจสมัครได้ที่ www.grad.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2559 สอบถามโทร.0-2549-3554.

More >

คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: มทร.ธัญบุรี รับวิศวะโท-เอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยปริญญาโท รับ 10 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และปริญญาเอก 2 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมพลังงานวัสดุ และวิศวกรรมไฟฟ้า สนใจสมัครได้ที่ www.grad.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2559 สอบถามโทร.0-2549-3554.

More >

ภาพข่าว: บันทึกข้อตกลง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดย นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ให้ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้านเกษตรกรรมให้เกิดรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานรากให้ยั่งยืน ณ ห้องประชุมมงคลอุบล ชั้น 1 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเมื่อเร็วๆ นี้

More >

คอลัมน์ สายตรงจาก ต่างแดน

ออสเตรเลีย ณัฐพล ขันธหิรัญ กสญ.ณ นครซิดนีย์ สนับสนุนโครงการของชุมชนไทยและการอบรมอาหารไทยของทาง สมาคมร้านอาหารไทย, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบัน Australia International college โดย ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (วิทยกร) สถาบันเทคโนฯราชมงคลธัญบุรี ได้รับการเชิญไปอบรม ร่วมกับ ธนวรรณ สวัสดิวรานุกร และ ประภาวดี สังขภิญโญ…..

More >