คอลัมน์ SCIWATCH: มทร.ธัญบุรีผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ส่งออก

ผศ.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมทีมงาน ได้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดนาโน จำหน่ายให้กับหน่วยงานทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรมทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทุนพัฒนาและฟื้นฟูการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมเอกชนในประเทศมาเลเซีย รวมถึงรัฐบาลมาเลเซีย รวมมากกว่า 110,000 ตันต่อปี สร้างรายได้ 800-900 ล้านบาทต่อปี

หัวเชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดนาโน หัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ดนาโน สารสกัดจุลินทรีย์นาโนและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ได้จากการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ และพัฒนาต่อยอดร่วมกับสถานประกอบการเครือข่ายฯ ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งได้นวัตกรรมชีวภาพที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อการเกษตร

ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยเหล่านี้ทำให้เกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มกำไร กำจัดโลหะหนักปนเปื้อน และที่สำคัญปรับปรุงสภาพดินที่เสื่อมโทรมให้สามารถเพาะปลูกในระยะยาว ยกตัวอย่างการปลูกข้าว 1 ไร่ เมื่อเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยเคมี มีต้นทุนประมาณ 7,000 บาท หากใช้หัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ดนาโนและสารสกัดจุลินทรีย์นาโน จะลดต้นทุนเหลือ 2,000-3,000 บาท แต่ผลผลิตมากขึ้นกว่าปกติ

More >

หนุ่ม มทร.ธัญบุรี หัวใจอาสาเพื่องานสังคม

ธนพร โรจน์สุวณิชกร

ธนพร  โรจน์สุวณิชกร หรือ ปาล์ม วัย 22 ปี  หนุ่มจังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรของนายวิโรจน์ และนางมาลี โรจน์สุวณิชกร มีพี่ชาย1 คน คือ นายธรรมชาติ โรจน์สุวณิชกร ปาล์มเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนนครสวรรค์ แล้วเรียนต่อวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

ปาล์ม เล่าว่าหลังจากจบวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง และได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จึงยื่นโควตาสอบตรงเข้าเรียนสาขาวิชาดุริยางค์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และมุ่งมั่นขยันเรียน ด้วยฝันอยากเป็นอาจารย์สอนวิชาดนตรี และมีความสุขมากที่ได้เรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ More >

คอลัมน์ สปอร์ตแคมปัส

***ขอเชิญชมการแข่งขัน กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” วันที่ 4-11 มิ.ย. ที่ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี งานนี้จัดขึ้นทุกปีไม่มีแนวคิดจัด 2 ปีครั้งเหมือนกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ใครว่างอย่าลืมไปดู แต่สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขันก็อย่าประท้วง โดยให้เหตุผลว่าฝั่งใดโกงคุณสมบัติผู้เล่น เพราะผู้เข้าร่วมแต่ละแห่งก็เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้ว เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชน ที่สำคัญน่าสนใจว่ากีฬานี้หาเจ้าภาพกันง่ายจริง ๆ More >

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ผลิตหัวเชื้อ จุลินทรีย์และสารสกัดนาโน ส่งออก

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ นักวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และ RMUTT Research Center : Nano Microorganism for Agriculture ได้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดนาโน ส่งออก ให้กับประเทศมาเลเซีย จำนวนมากกว่า 110,000 ตันต่อปี โดยสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยฯ กว่า 100 ล้านต่อปี More >

คอลัมน์ หุ้นส่วนประเทศไทย: สู่มิติใหม่ของโอท็อป Version 2.0 (จบ)

สุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย

เมื่อตอนที่แล้วได้กล่าวถึงพัฒนาการของ โอท็อปจากเวอร์ชั่น 1.0 ที่วางอยู่บนหลักของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ (Product Development) ไปสู่มิติใหม่ หรือ OTOP Next V.2.0 ที่มุ่งเน้นการวางระบบบริหารจัดการใหม่โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา และได้ชี้ชวนให้เห็นถึงการส่งเสริมให้ชุมชนรวมตัวกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ ผ่านการพัฒนาหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยว ประเด็นที่จะกล่าวถึงในครั้งนี้เป็นเรื่องของการมองถึงอนาคตของโอท็อปว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสืบไป More >

2 พร๊อพ คนรักบ้าน โคมไฟใส่ไอเดีย

แสงสว่าง เป็นอีกปัจจัยในการสร้างบรรยากาศของบ้าน ดังนั้นในการเลือกโคมไฟที่นำมาใช้ตกแต่งบ้าน จึงควรเลือกให้เหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันโคมไฟมีความหลากหลาย อีกสิ่งสำคัญในการเลือกโคมไฟให้เหมาะกับบ้าน คือ ความสวยงาม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่รักในการตกแต่งบ้าน 2 นักศึกษาสาวจากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ออกแบบโคมไฟใส่ไอเดียผ่านเทคนิค ผลงาน “โคมไฟจากมุ้งลวด ด้วยเทคนิคการปักแผ่นเฟรม”ของนางสาวพรปวีณ์ วัฒนปรีชานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และ ผลงาน “โคมไฟติดผนังลวดลายผ้าจกไท-ยวน” ของนางสาวใยแก้ว เกตุมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นโคมไฟใส่ไอเดีย ที่มีชิ้นเดียวในโลก More >

อบรมผู้นำนักศึกษา สร้างอัตลักษณ์ รับน้องสร้างสรรค์

10 ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมวัสดุและโลหการ, วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมสิ่งทอ, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเกษตร จัดโครงการสัมมนาผู้นักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในการรับน้อง More >

คอลัมน์ แวดวงของเรา: คณะวิทย์ มทร.ธัญบุรีรับพนักงานราชการ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ1 อัตรา ตำแหน่ง “นักวิชาการศึกษา” สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานี ภายในวันที่ 15 มิ.ย.59 สอบถามโทร.0-2549-4154 More >

มทร.ธัญบุรีเปิดโครงการปั้น’Start Up’

มทร.ธัญบุรี สนองนโยบายรัฐบาล เปิดโครงการ “Start Up ราชมงคลธัญบุรี” ให้โอกาสนักศึกษาที่กำลังศึกษา-ใกล้จบและที่จบแล้ว เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพก้าวสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการ บดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ให้เจริญเติบ โตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งนั้น จึงเห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานส่งเสริม SMEs ระยะเร่งด่วนปี 2558 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ (4P) รวม 13 โครงการ โดยมุ่งเน้นงานที่สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการบริหารจัดการงานส่งเสริม SMEs ให้มีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ ดำเนินงานสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน และมีการสร้างกลไกหรือโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้ SMEs สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้ตามวงจรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) โดยใช้ชื่อว่า โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Start Up ราชมงคลธัญบุรี) เพื่อนำผู้ที่มีความสนใจจะประกอบธุรกิจหรือผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจ นำมาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะจัดให้มีนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา การฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเข้ามาทำการอบรม

ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) จะต้องอยู่ในสาขาภาคการผลิตหรือภาคการบริการและต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษาหรือใกล้จบการศึกษาหรือจบการศึกษาไปแล้ว ทั้งประเภทการศึกษาภาคปกติหรือภาคพิเศษ และบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจหรือเคยดำเนินธุรกิจมาแล้วแต่ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจนั้นๆ บุคคลที่ตกงานหรือไม่มีงานประจำทำอยู่ รวมถึงผู้ที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน แต่มีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น More >

คุมเข้มนักศึกษาเล่นพนันฟุตบอลยูโร วอนไอซีที-สตช. กวดขันสกัดปัญหาต้นทาง ใช้โซเชียลเตือนสติลูกศิษย์

รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือ ยูโร 2016 ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย.-10 ก.ค.2559 ซึ่งหลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วงเรื่องการพนันฟุตบอลที่จะเกิดขึ้นตามมานั้น ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี เองก็รู้สึกวิตกกังวลกับปัญหาดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษาที่เป็น ลูกศิษย์ของเราเช่นกัน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ระหว่างการปิดภาคเรียนพอดี ประกอบกับการพนันฟุตบอลในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการรับแทง พนันผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบออนไลน์ต่าง ๆ ทำให้ผู้ที่จะพนันฟุตบอลเข้าไปเล่นพนันได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจึงต้องเรียกร้องไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที ได้ระดมสรรพกำลังในการบล็อคเว็บไซต์การพนันต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นต้นทางของการเข้าไปแทงพนันบอล

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้อยากให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้มีนโยบายไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกพื้นที่ให้กวดขันและเอาจริงเอาจังกับ ปัญหาดังกล่าว เพราะปัจจุบันแม้แต่ร้านอาหารบางแห่งก็ได้ใช้วิธีการเปิดโทรทัศน์ถ่ายทอดสด ฟุตบอล แต่ในโทรทัศน์แอบแฝงประชาสัมพันธ์ช่องทางการแทงพนันบอลไปด้วย ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาจริงเชื่อว่าจะไม่ได้ช่วยเฉพาะเด็กนักเรียน นักศึกษาเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยเหลือประชาชนคนทั่วไปให้รอดพ้นจากการเป็นทาสของผีพนันได้ ด้วย ทั้งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม้จะเป็นช่วงปิดเทอม แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้กำชับให้อาจารย์หาช่องทางในการติดต่อสื่อสารไปยังลูกศิษย์ของตัวเอง เพื่อตักเตือนให้เด็กมีสติอย่าตกเป็นผีพนัน โดยอาจจะใช้วิธีสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย เอสเอ็มเอส หรือการทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้เด็กได้รู้ถึงโทษของการเล่นการพนัน ที่ท้ายที่สุดแล้วผู้เข้าไปเกี่ยวข้องหากถล่ำลึกจะต้องเข้าไปสู่วังวนของการ ก่ออาชญากรรมตามมา อย่างไรก็ตามในวันที่ 30 พ.ค.นี้ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.คลอง 5 และสภอ.ธัญบุรี รวมถึงฝ่ายปกครองได้มาประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันปัญหาการพนัน ฟุตบอลร่วมกันด้วย

 

Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi presents RMUTT Global Business and Economices Conference (RTBEC) 2016 under the theme of Business Challenges 2025

More >

ภาพข่าว: ระบบขนส่งทางราง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.) ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 4 ภูมิภาคโดยมี อนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี More >

ระดมสมองนักวิชาการทุกแขนงพัฒนามาตรฐานสมรรถนะสำหรับผู้ใช้ไอทีรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

More >

‘อนุษา ดวงเกิด’ สาวน้อยแพ้กาย ไม่ยอมแพ้ใจ เหรียญทองแดงเวทีโลก

“เหนื่อยแค่ไหนก็อดเอา อย่าเพิ่งท้อแท้ ยังมีพ่อแม่ส่งกำลังใจให้” คติพจน์ประจำใจ “แน๊ก” น.ส.อนุษา ดวงเกิด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นักศึกษาพิการบกพร่องทางการได้ยิน คนเก่งของ มทร.ธัญบุรี คว้าเหรียญทองแดง สาขาการประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ จากการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ เมืองบอร์กโดซ์ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 49 สาขา มีคนพิการ More >

สสว.ผนึกปลุกพัฒนา’เอสเอ็มอี’

นางสาลินี วังตาล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า หลังจาก สสว.ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ดูแลกลุ่มลูกค้าที่เริ่มมีกำลังซื้อ จำนวน 10,000 ราย โดยเน้นไปที่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ในภาคการผลิต การค้า และบริการ ที่ยังขาดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ลูกจ้างยังเป็นแรงงานฝีมือขั้นต่ำ ขาดโอกาสทางการตลาด ข้อมูลการตลาดเชิงลึก และยังขาดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาวิจัยพัฒนาสินค้า ดังนั้นสสว. จึงร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการให้ความรู้ผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มนี้ โดยจะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงวินิจฉัยให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อยกระดับความสามารถให้กลับมาพัฒนาธุรกิจให้เติบโต และมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น

ด้านรศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี มีคณาจารย์ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์หลากหลายสาขาในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านเอสเอ็มอีเฉพาะด้านในคณะบริหารธุรกิจ ทำหน้าที่อบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ สร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้ รวมถึงมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายด้านเพื่อเป็นแหล่งทดสอบและเทียบมาตรฐาน หรือห้องแล็บ เพื่อรองรับการปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจได้ More >

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดนาโน ส่งออก สร้างรายได้ ให้มหาวิทยาลัยฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ นักวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และ RMUTT Research Center : Nano Microorganism for Agriculture ได้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดนาโน ส่งออก ให้กับประเทศมาเลเซีย จำนวนมากกว่า 110,000 ตันต่อปี โดยสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยฯ กว่า 100 ล้านต่อปี More >

ภาพข่าว: ร่วมมือ

พรทิพย์ ตันติวงศ์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ อัครภัสสร์ ชนะจินดาโสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือจัดโครงการอบรม “หลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มและเทคนิคการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ”

More >

จี้ไอซีทีบล็อกเว็บแทงบอล ดึงสตินักศึกษาสกัดผีพนัน

รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ จะมีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือ ยูโร 2016 ซึ่ง มทร.ธัญบุรีกังวลว่าปัญหาการพนันฟุตบอลจะเกิดขึ้นกับนักศึกษา เพราะปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการรับแทงพนันบอลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ที่จะเล่นพนันฟุตบอลเข้าไปเล่นพนันได้ง่ายขึ้น จึงขอเรียกร้องให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ได้ระดมสรรพกำลังในการบล็อกเว็บไซต์การพนันต่าง ๆ ที่เป็นต้นทางของ การเข้าไปแทงพนันบอล นอกจากนี้อยากให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่กวดขัน และเอาจริงเอาจังกับปัญหาดังกล่าว เพราะจะช่วยให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปรอดพ้นจากการเป็นทาสของผีพนัน ทั้งนี้แม้การแข่งขันบอลยูโรจะอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน แต่ มทร.ธัญบุรี ก็ได้กำชับให้อาจารย์ติดต่อสื่อสารไปยังลูกศิษย์ของตัวเอง เพื่อตักเตือนให้เด็กมีสติอย่าตกเป็นผีพนัน. More >

คุมเข้มนักศึกษาสกัดทาสผีพนันบอลยูโร แนะพึ่งโซเชียลเตือนสติศิษย์ จี้ไอซีทีบล็อกเว็บ-สะกิดตำรวจเอาจริง

รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป หรือยูโร 2016 ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย.-10 ก.ค.นี้ ซึ่งหลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วงเรื่องการพนันฟุตบอลนั้น ในส่วนของ มทร.ธัญบุรีก็รู้สึกวิตกกังวลกับปัญหาดังกล่าว เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน ประกอบกับการพนันฟุตบอลในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการรับแทงพนันผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบออนไลน์ ทำให้ผู้ที่จะพนันฟุตบอลเข้าไปเล่นพนันได้ง่ายขึ้น จึงได้กำชับให้อาจารย์หาช่องทางในการติดต่อสื่อสารไปยังลูกศิษย์ของตัวเอง เพื่อตักเตือนให้เด็กมีสติอย่าตกเป็นผีพนัน โดยอาจจะใช้วิธีสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย เอสเอ็มเอส หรือการทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้เด็กได้รู้ถึงโทษของการเล่นการพนัน ที่ท้ายที่สุดแล้วผู้เข้าไปเกี่ยวข้องหากถลำลึกจะต้องเข้าไปสู่วังวนของการก่ออาชญากรรมตามมา และในวันที่ 30 พ.ค.นี้ ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.คลอง 5 และ สภอ.ธัญบุรี รวมถึงฝ่ายปกครองได้มาประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันปัญหาการพนันฟุตบอลร่วมกันด้วย

รศ.ดร.สุจิระกล่าวอีกว่า ขอเรียกร้องไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ช่วยระดมสรรพกำลังบล็อกเว็บไซต์การพนันต่างๆ ซึ่งถือเป็นต้นทางของการเข้าไปแทงพนันบอล นอกจากนี้ ขอให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) มีนโยบายไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกพื้นที่ให้กวดขันเรื่องนี้ เพราะร้านอาหารหลายแห่งก็ใช้วิธีเปิดโทรทัศน์ถ่ายทอดสดฟุตบอลที่แอบแฝงประชาสัมพันธ์ช่องทางการแทงพนันบอล หากตำรวจเอาจริงเอาจังเชื่อว่าจะช่วยเด็กและประชาชนให้รอดจากการเป็นทาสผีพนัน. More >

คอลัมน์ กอสซิพริมรั้ว

**เริ่มย่างเข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการ แต่ “ขาเม้าท์” ว่า อุณหภูมิก็ยังคงร้อนปรอทแตก แม้อากาศจะเปลี่ยนแปลงแต่อย่าปล่อยให้ใจแปรปรวน ด้วยรักและเป็นห่วงนะค้าทุกคน ว่าแล้วอย่าให้เสียเวลา ล้อมวงเข้ามาเม้าท์มอยกันดีกว่า

**เริ่มเข้าสู่เทศกาล “รับน้อง” อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของบรรดาวัยจี๊ดรั้วอุดมศึกษา นัยว่าเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง แต่ “ขาเม้าท์” ว่าภาพที่ปรากฏต่อสาธารณชน กลับกลายเป็นเรื่องของความโหดร้าย รุนแรง ละเมิดสิทธิมนุษยชน จนแทบทุกมหา’ลัย ตระหนักและพยายามหาทางสกัดก่อนปัญหาเกิดจนกลายเป็น “วัวหายล้อมคอก”

More >