นักวิจัยเจ๋งผลิตเส้นใยจากมะพร้าวอ่อน

ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตนและอาจารย์ในคณะจับมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอศึกษาวิวัยและพัฒนาเส้นใยมะพร้าวอ่อนผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ต้านเชื้อแบคทีเรีย ทั้งนี้ จากการศึกษาวัตถุดิบมะพร้าวอ่อนจาก บริษัท K-fresh จำกัด ซึ่งส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำหอมไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก พบว่ามีเปลือกมะพร้าวอ่อนที่เหลือทิ้งกว่า 10 ตันต่อวันจึงนำมาแยกสกัดเส้นใยด้วยวิธีการเชิงกล ด้วยการระเบิดแรงดันไอน้ำ โดยเป็นวิธีการแยกเส้นใยที่ปลอดสารเคมีและผลิตได้รวดเร็วแล้วนำมาปั่นเป็นเส้นด้ายด้วยระบบอุตสาหกรรม โดยการปั่นเส้นด้ายจากเส้นใยมะพร้าวอ่อนผสมใยเรยอน จะได้เส้นด้ายเบอร์ 20 Ne จากนั้นผลิตเป็นผืนผ้ามีคุณสมบัติพิเศษในการต้านเชื้อแบคทีเรียและการเก็บรักษาน้ำในเส้นใยเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพ ทางผู้วิจัยจึงได้นำไปผลิตเป็นรองเท้ารูปทรงหยดน้ำต้านเชื้อแบคทีเรียภายใต้แบรนด์ Secret Nature ผู้สนในสอบถามได้ที่ โทร.08-6618-4639, 0-2549-3164 More >

มทร.ธัญบุรี จับมือ HIU ประเทศญี่ปุ่น จัดประกวดสื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)กับ Hokkaido Information University เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย ดำเนินกิจกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและประกวดเว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและประกวดภาพยนตร์สั้น และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและประกวดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่มีความสามารถเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตเว็บไซต์ การผลิตภาพยนตร์สั้น และเทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น สนองตอบกลยุทธการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกณฑ์มาตรฐานด้านการพัฒนานักศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับผู้ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดเว็บไซต์ International Web Design Contest (iWDC) ได้แก่ผลงาน “Eco Lifestyle” นายอนันติชัย เจ้าศิริ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดหนังสั้น International Short Films Contest 2016 (iSFC) ได้แก่ผลงาน “Bighamster” ของ นายภัทวัฒน์ สิริเจริญทรัพย์ และ นางสาวสิรีธร ยิ้มพงษ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดการเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ International Computer Programming Contest (iCPC) “Invasion Alert” ได้แก่ผลงาน ““Invasion Alert” ของนายอรรณพ คงการ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี More >

มทร.ธัญบุรีเปิดห้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า การบริหารธุรกิจเป็นเรื่องที่สำคัญ มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และคาบเกี่ยวทุกศาสตร์สาขาวิชาชีพ ยิ่งในปัจจุบันด้วยแล้วต้องเน้นย้ำหรือเพิ่มเติมเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง ตามเทรนด์ของโลก ขณะเดียวกันคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ก็ปรับตนเองให้เป็นแหล่งผลิตกำลังคนเพื่อสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ พร้อมเข้าสู่โลกการทำงานต่อไป และเพื่อสนองนโยบายการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพของมหาวิทยาลัย คณะได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 นักศึกษาปริญญาโทและเอก และสำหรับการฝึกอบรม บ่มเพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร. ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ห้องปฏิบัติการที่สร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้ในการเรียนการสอนแล้วในปัจจุบัน คือห้องปฏิบัติการทางโปรแกรมเอสเอพี เป็นโปรแกรมที่บริษัทขนาดใหญ่แทบทุกบริษัททั้งไทยและต่างประเทศนำมาใช้เพื่อช่วยให้การทำงานมีความง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งมีอยู่หลายโมดูลที่สอดประสานกัน โดยปกติแล้วการเข้ารับการอบรมในโปรแกรมนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เป็น 1 ในสถาบันอุดมศึกษาเพียงไม่กี่แห่งที่นำโปรแกรมนี้มาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความพร้อมและมีโอกาสในการทำงานทันทีที่จบการศึกษา

More >

คอลัมน์ SCIWATCH: สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษจากใยมะพร้าว

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิจัยและพัฒนาสิ่งทอจากเส้นใยมะพร้าวอ่อน โดยได้รับ การสนับสนุนจากบริษัท K-fresh จำกัด ผู้ส่งออกมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งมีเปลือกมะพร้าวอ่อนเหลือทิ้งกว่า 10 ตันต่อวัน

ผศ.สาคร ชลสาคร ผู้ร่วมวิจัย กล่าวว่า คณะผู้วิจัยจึงนำของเหลือดังกล่าวมาปั่นเป็นเส้นด้ายด้วยระบบอุตสาหกรรม โดยผสมใยเรยอนในอัตราส่วน 20 : 80 จะได้เส้นด้ายเบอร์ 20 Ne จากนั้นผลิตเป็นผืนผ้า ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการต้านเชื้อแบคทีเรียและการเก็บรักษาน้ำ ในเส้นใยทำให้สวมใส่สบาย จึงเหมาะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสุขภาพ ผู้วิจัยได้ทดลองนำเส้นใยเปลือกมะพร้าวอ่อนที่ได้มาผลิตเป็นรองเท้า สตรี ภายใต้แบรนด์ Secret Nature โดยออกแบบให้มีรูปทรงหยดน้ำ ช่วยรองรับแรง พื้นยางกันลื่น รองส้นด้วยซิลิโคน ตัวผ้าใยเปลือกมะพร้าวอ่อน ต้านเชื้อแบคทีเรีย ให้ความชุ่มชื้นต่อผิว เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ

จึงนับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตร ด้วยการ พัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นทิศทางการเดินทางรุดหน้าของสิ่งทอไทย

More >

คอลัมน์ ชุมชนสตาร์ทอัพ: ผู้ประกอบการธุรกิจ 4.0

ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรีกล่าวว่า การบริหารธุรกิจเป็นเรื่องที่สำคัญ มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และคาบเกี่ยวทุกศาสตร์สาขาวิชาชีพ ยิ่งในปัจจุบันด้วยแล้วต้องเน้นย้ำหรือเพิ่มเติมเรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งตามเทรนด์ของโลก

ขณะเดียวกันคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ก็ปรับตนเองให้เป็นแหล่งผลิตกำลังคนเพื่อสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ พร้อมเข้าสู่โลกการทำงานต่อไป กระบวนการผลิตบุคลากรเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต ได้แก่ ห้องปฏิบัติการที่สร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้ในการเรียนการสอนแล้วในปัจจุบัน คือ ห้องปฏิบัติการทางโปรแกรม SAPเป็นโปรแกรมที่บริษัทขนาดใหญ่แทบทุกบริษัททั้งไทยและต่างประเทศนำมาใช้เพื่อช่วยให้การทำงานมีความง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งมีอยู่หลายโมดูลที่สอดประสานกัน

ห้องปฏิบัติการหลักทรัพย์สำหรับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งจะแสดงข้อมูลแบบ Real Time เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน พร้อมโปรแกรม Bisnewsที่ใช้วิเคราะห์หุ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน ทำให้นักศึกษามีสมรรถนะในการวิเคราะห์และซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงฝึกทักษะการแนะนำบุคคลอื่นที่ต้องการลงทุน และยังใช้ฝึกอบรมบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และห้อง SmartClassroomเป็นห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถนำเสนอในรูปแบบ Interactive ซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมกับนักศึกษาได้เป็นอย่างดีรวมถึงสามารถบันทึกการสอนของอาจารย์และไฟล์เอกสาร เพื่อการทบทวนของนักศึกษาอันจะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ทิศทางของคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ชัดเจนสอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะในด้านภาคธุรกิจเอสเอ็มอี ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อสร้างและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะสูง ออกสู่โลกการทำงานและเป็นผู้ประกอบการต่อไป
More >

‘ผ้ายันต์ราชมงคลธัญบุรี’มทร.จัดทำ-สมทบหอประดิษฐานพระ

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มทร.ธัญบุรีจัดสร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพระพุทธพิริยมงคล ขนาด 45 นิ้ว ด้วยเนื้อนวโลหะ เพื่อใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกราบไหว้ ปลูกฝัง ให้ตระหนักถึงหน้าที่ชาวพุทธ ในขณะนี้มหาวิทยาลัยดำเนินการสร้างหอพระ จึงขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างหอพระด้วยการจัดทำผ้ายันต์ราชมงคลธัญบุรีขึ้น ด้วยความเมตตาของพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เมตตา ให้นำลายเซ็นมาลงในผ้ายันต์ราชมงคลธัญบุรีด้วย

สำหรับผ้ายันต์ราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย ยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง กทม., ยันต์เกราะเพชร (อิติปิโส 8 ทิศ) หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา, ยันต์ตาข่ายเพชร (ตารางเพชร) หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท, ยันต์พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง, ยันต์รึลือ ปู่ฤๅษีบรมครู, ยันต์ธงชัยมหาราช ยันต์ตรีนิสิงเห หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กทม., ยันต์ธงชัยนวหรคุณ พระอาทิตย์เทวา (เทพสุริยัน)

ยันต์มหาพิชัยสงคราม คุ้มครองดวงชะตาโบราณจะลงดวงชะตาไว้กลางยันต์ ยันต์โสฬสมหามงคล 16 พระองค์ (16 ชั้นฟ้า) หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี, ยันต์มหาจักรพรรดิ หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา, ยันต์พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ครองโลก, หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์, ยันต์มหาสาวัง (ยันต์มงคลโบราณ) พระจันทร์เทวา (เทพจันทรา)

ผ้ายันต์ดังกล่าว เข้าพิธีพุทธาภิเษกเมื่อวันเสาร์ที่ 27 ส.ค. 2559 ที่มณฑลพิธีอุโบสถ วัดวังแดงใต้ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา จากเกจิอาจารย์ดัง หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา, หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา, หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา, หลวงพ่อเสริฐ วัดช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา, หลวงพ่อเพย วัดบึง จ.พระนครศรีอยุธยา, หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา, หลวงพ่อน่วม วัดโพธิ์ศรี จ.สุพรรณบุรี, หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ สมุทร ปราการ, หลวงพ่อสุนทร วัดหนองสะเดา จ.สระบุรี, หลวงพ่อจักษ์ วัดชุ้ง จ.สระบุรี เมตตาปลุกเสกในครั้งนี้ สั่งจองได้ที่กองประชา สัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี สอบถามรายละเอียดที่โทร.0-2549-4992 More >

คอลัมน์ สดจากเยาวชน: ปิกาจู-กัปตันอเมริกางานจิตรกรรมนักศึกษาไทย

งานศิลปะ..หนึ่งในบันทึกสะท้อนเรื่องราวแต่ละยุคสมัย ไม่เว้นแม้ในยุคโซเชี่ยลล่าสุดคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาสาขา วิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี วาดตัวการ์ตูนปิกาจู และผองเพื่อนโปเกมอน เกมออนไลน์ที่ยังคงฮอตฮิต สอดแทรกคติธรรมลงในจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดวังยายหุ่น จ.สุพรรณบุรี

นายคมกริช สวัสดิรมย์ อาจารย์ประธานหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะไทย เปิดเผยว่า ด้วยพระมหาจำเริญ เจ้าอาวาสวัดนิเวศน์ธรรมาราม (วัดวังยายหุ่น) จ.สุพรรณบุรี บูรณะพระอุโบสถหลังเก่า เป็นวิหารหลวงพ่อรอด ภายในวิหารยังไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง จึงทำเรื่องมายังมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยที่มีโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ จึงมอบให้สาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมวาดรูปจิตรกรรม ฝาผนังวิหารวัดวังยายหุ่น

ทางสาขาวิชาจึงจัดทำภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ โดยเขียนภาพอิงตามแบบการเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถโบราณ อาทิ จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ วัดคงคาราม จ.ราชบุรี และหนังสือป่าหิมพานต์ ตามพระราชเสาวนีย์ ผลงานศ.ปรีชา เถาทอง ผสมผสานงานศิลปะจิตรกรรมร่วมสมัย โดยเขียนภาพจิตรกรรม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า-ด้านหลังพระประธาน ขนาด 4.5×6 เมตร ด้านข้างซ้าย-ขวาของโบสถ์ ขนาด 4×10 เมตร ผนังด้านหน้าพระประธานเป็นเรื่องราวมารผจญ ด้านหลังพระประธานเป็นเรื่องไตรภูมิ ผนัง ทั้งด้านซ้ายและขวาเล่าเรื่องป่าหิมพานต์และพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุข

“จิตรกรรมฝาผนังวิหารของวัดวังยายหุ่น ผสมผสานการเขียนจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถแต่ละภาคอันมีเอกลักษณ์เข้าไว้ด้วยกัน เช่น ภาคเหนือ-อีสาน เป็นเรื่องราวนิทานชาดกพื้นบ้าน นิทานปรัมปรา สอดแทรกคติธรรม นอกจากนี้ ยังเขียนตัวการ์ตูน ปิกาจู มากิคาร์บ เกียราดอส ตัวละครใน เกมโปเกมอนซึ่งกำลังฮิตในขณะนี้ รวมถึงตัวละครกอลลัม ในหนังเดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ โทนี่ โทนี่ ช็อปเปอร์ ในการ์ตูนวันพีซ ภาพการ์ตูน นักเตะฟุตบอลยุโรป ร่วมไปกับต้นบุรุษผลต้นแรกในป่าหิมพานต์ เป็นการบันทึกเวลาช่วงสมัย 2559 ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง โครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลา 4 เดือน เป็นผลงานจิตอาสาของอาจารย์ นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน” อ.คมกริชกล่าว

พระมหาจำเริญ เจ้าอาวาสวัดนิเวศน์ธรรมาราม (วัดวังยายหุ่น) กล่าวว่า ทางวัดบูรณะวิหารหลวงพ่อรอด อุโบสถหลังเก่า ภายในผนังวิหารยังเป็นปูนสีขาว อยากให้มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระพุทธเจ้า ทางมทร.ธัญบุรีเปิดสอนทางด้านนี้ โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์รับอาสาเข้ามาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร นับเป็นสิ่งที่ดีเพราะทุกคนต่างมาด้วยใจ สำหรับตัวการ์ตูนปิกาจูที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ อาจเรียกความสนใจให้คนเข้าวัดมากขึ้น แต่แท้ที่จริงงานจิตรกรรมฝาผนังมีคุณค่าในตัวของงาน เป็นความงดงามของศิลปะไทย

ด้านนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมบอกเล่าความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้

เริ่มที่ กล้วย นายวสุศักดิ์ วงษ์นาค เล่าว่าเป็นคนที่หลงใหลในงานทางด้านนี้ เวลาว่างจะฝึกวาดงานประเภทนี้ โดยนำภาพ ที่วาดเสร็จไปถวายวัด งานนี้เป็นงานใหญ่ครั้งแรก ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยที่ให้ตนเองและเพื่อนมีโอกาสแสดงฝีมือ จะเป็นเครื่องเตือนใจในฐานะว่าที่ศิลปินแขนงนี้ในการรักษาเอกลักษณ์ไทยไม่ให้จางหายไป

เฟม น.ส.ศรัญญา ขันธ์สัมฤทธิ์ เผยว่าการเขียนภาพจิตรกรรม ฝาผนังวิหารกว่าจะได้ 1 ภาพ ต้องใช้ระยะเวลา ด้วยความชอบและเลือกเรียนสาขาวิชานี้ เป็นความสุขที่ได้ลงมือทำ ทั้งยังได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้พร้อมเรียนรู้เทคนิคในการทำงาน

ฟลุค นายนัยธรรม สว่างจิต บอกเล่าว่าภูมิใจที่ได้ทำงานอันเป็นเอกลักษณ์ของงานศิลปะแขนงนี้ เป็นงานที่ชอบ มีความสุข เมื่อได้เห็นงานที่ช่วยกันทำเสร็จความรู้สึกบรรยายไม่ถูก งานที่เขียนเหมือนงานจิตรกรรมฝาผนังที่อาจารย์พาไปดูตามวัดต่างๆ ในฐานะของนักศึกษาสาขาศิลปะไทยและเป็นชาวพุทธถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทย

ปิดท้ายที่ อีฟ น.ส.สุรางคณา เชื้อนิล กล่าวว่า ระหว่างทำงานได้เรียนรู้เทคนิคใหม่จากอาจารย์และรุ่นพี่ ดีใจและภูมิใจที่ได้ทำงานครั้งนี้ เป็นการฝึกฝีมือก่อนออกไปเป็นศิลปินเต็มตัว

“งานด้านนี้ต้องอาศัยใจรัก เพราะต้องใช้เวลานั่งเขียนภาพ ต้องอดทนสูงและละเอียด ที่เลือกเรียนสาขาวิชาศิลปะไทยเพราะชอบเอกลักษณ์ไทย อยากให้ศิลปะไทยมีคนสืบทอดต่อไป”

More >

คอลัมน์ ท่องเที่ยวรอยเท้ารายทาง: ‘เนปาล’นมัสเต ก้าวแรกสะพานสร้างสรรค์อันงดงาม

เรื่องโดย…..”ออนอาร์ต”

“นมัสเต…เนปาล

ข้าพเจ้าได้สัญจรผ่านเมืองขุนเขา

เต็มด้วยมิตรภาพระหว่างเรา

เสมือนแนบเนามาเนิ่นนาน…”

บทแรกของ “บทกวี” ผลงานของ “นายทิวา” แห่งคอลัมน์ “ใต้ถุนสภา”ของ “นสพ. บ้านเมือง” เขียนขึ้น และอ่านเป็นครั้งแรก ณ Nepal Academy ท่ามกลางกวีและศิลปินที่เข้าร่วมกิจกรรม “Creative Bridge”

กิจกรรม “Creative Bridge” เป็นกิจกรรมการแสดงผลงานศิลปะและบทกวีนานาชาติ จัดขึ้น ณ “ประเทศเนปาล” โดย “JARA Foundation” ซึ่งมี “Krishna Prasai” เป็นประธานมูลนิธิ

ตัวแทนจากประเทศไทยที่ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีทั้งหมด 6 คน โดยมี “เจน สงสมพันธุ์” อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นผู้นำคณะ

พร้อมด้วยตัวแทน “กวี” จากประเทศไทย คือ “นายทิวา” หรือ “เอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร” ซึ่งเคยเดินทางไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนลักษณะเดียวกันนี้ เมื่อปลายปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นที่ “ประเทศบังกลาเทศ”

ผู้ร่วมเดินทางจากเมืองไทยยังมี “ชื่นกมล ศรีสมโภชน์” และ “จุฬารัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา” ในฐานะผู้ประสานงานและผู้แทน “JARA Foundation”ประจำประเทศไทย

ข้างฝั่งศิลปินไทย 2 คน ได้แก่ “สาโรจน์ อนันตอวยพร” ผู้มีชื่อเสียงด้านจิตรกรรมสีน้ำ จาก “ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” และ “ตนุพล เอนอ่อน”ศิลปินหนุ่มไฟแรง จาก “ม.มหาสารคาม” More >

คอลัมน์ อวดดี: ออกแบบบรรจุภัณฑ์

นักศึกษาสาขาออก แบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลป กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แสดงฝีมือคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Packaging Design Contest by Printed Electronics Technology) ชิงรางวัล Smart Packaging Design Awards 2016

งานนี้ จัดขึ้นโดย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยกว่า 75 ทีม จากนั้นคัดเลือกเหลือ 50 ทีม และทำการประกาศผลการตัดสิน ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ น.ส.รัตนาภรณ์ อ่ำพิจิตร จากผลงาน ซาง (SHANG)

น.ส.รัตนาภรณ์ อ่ำพิจิตร บอกว่า ซาง เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่องค์พระสังกัจจายน์ ซึ่งทัศนคติและความเชื่อในสังคมไทยปัจจุบันมีความเชื่อในเรื่องของวัตถุมงคลค่อนข้างสูง เป็นที่ยอมรับและศรัทธา ซึ่งการกราบไหว้จะทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ประสบความสำเร็จไม่ขัดสนเรื่องเงินทอง โดยพระสังกัจจายน์เหมาะที่จะตั้งไว้ร้านค้า สำนักงาน หรือที่บ้าน จากเหตุผลดังกล่าว จึงนำมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ลักษณะเป็นดิสเพลย์ (Display) สำหรับวางโชว์สินค้าได้ในตัว สำหรับตั้งโชว์ โดยแพทเทิร์นสามารถพับเป็นกล่องขึ้นรูปได้โดยใช้กระดาษเพียงชิ้นเดียว

นอกจากรางวัลชนะเลิศแล้ว นักศึกษาจาก มทร. ยังคว้ามาได้อีกสองรางวัล คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน “SNOOPY” ของนายอนุสรณ์ พุ่มทับทิม และรางวัลชมเชย ผลงาน “บ้านนกคุ้มแสนสุข” ของนายอภิชัย อภิสิทธิ์หลักชัย

ด้าน นายอนุสรณ์ พุ่มทับทิม เจ้าของผลงาน “SNOOPY” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บอกว่า ลักษณะบรรจุภัณฑ์กล่องคอนเสิร์ต snoopy ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคอนเสิร์ตที่มีแสงไฟสวยงามและดูน่าสนใจ โดยรูปแบบเป็นทรง 6 เหลี่ยม ภายในเป็นแบบ 3 มิติ สามารถเป็นของที่ระลึกและสะสมสำหรับคนที่ชอบ snoopy โดยเฉพาะรูปแบบกล่องจะเป็น Display มีลูกเล่นด้วยการติดไฟ ซึ่งแสงไฟจะออกจากด้านล่างหรือพื้นของตัวโมเดลเป็นแสงสีฟ้าทำให้ดูน่าสนใจ และช่วยในเรื่องการขนส่งที่สะดวกประหยัดเนื้อที่

ถือเป็นการหาประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียนที่คุ้มค่ามาก เพราะได้ฝึกในการใช้ความคิดที่ได้ร่ำเรียนมา เพื่อลงมือผลิคชิ้นงานจริง ๆ ที่อาจนำไปสู่การประยุกต์ใช้หรือนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต. More >

‘ขับวิน’ อาชีพเสริม นศ.สู้ชีวิต

“คนทำงาน คือคนที่ชีวิตมีคุณค่า เพราะไม่งอมืองอเท้าต่อโอกาสที่ผ่านเข้ามา” นี่เป็นความเชื่อของผู้ชายคนหนึ่ง ที่มองเห็นมุมมองด้านบวกและเสน่ห์ของการทำงาน ไม่ว่าชีวิตต้องทำงานเหนื่อยแสนเหนื่อยเท่าใด งานก็คือโอกาส และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ที่จะทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น …นายธนาคาร ทองสุข หรือเอิร์ท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นักศึกษาทุนเซ็นทรัลในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทร.ธัญบุรี และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด หนุ่มนักสู้ที่ขยันทำงานหลังเลิกเรียน

เอิร์ท เล่าว่า ตนเป็นลูกคนกลาง ด้วยฐานะทางบ้านและข้อจำกัดของครอบครัว จึงทำให้ต้องบวชเรียนในช่วงมัธยมศึกษา จากนั้นเริ่มทำงานพาร์ทไทม์ในร้านอาหาร ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว จนสอบเข้าเรียนสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี (ทุนเซ็นทรัล) เพราะเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้เป็นอย่างดี แต่ด้วยค่าครองชีพในปัจจุบัน ทำให้ต้องใช้ชีวิตปากกัดตีนถีบจนกระทั่งมาพบผู้ใหญ่ใจดี 2 ท่านคือป้าทิพย์ และป้าตุ้ม ที่ให้เสื้อวินมอเตอร์ไซค์ มาขับในย่านพรธิสาร (คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งใกล้กับมหาวิทยาลัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งเสื้อวินตัวนี้เคยช่วยสนับสนุนนักศึกษามาแล้วหลายต่อหลายรุ่น นับว่าโชคดีที่ได้โอกาสตรงนี้ ซึ่งตนเองมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วจึงเริ่มทำอาชีพนี้เรื่อยมา หลังจากเลิกเรียน

เอิร์ทมองว่า “เราเองเคยได้รับโอกาสมาแล้ว เราก็ควรสวมบทเป็นผู้ให้เช่นเดียวกัน เวลาเจอน้องๆ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ผมจะไปส่งให้ฟรีตามรอบตามคิวของการขับวิน พอเพื่อนๆ รู้ว่าผมทำอาชีพนี้ ก็ช่วยกันสนับสนุนผมเหมือนกัน เช่น สั่งกาแฟ ขนมปัง เบเกอรี่ แล้วให้ผมไปรับ และมาส่งให้ ซึ่งก็นับว่าผมโชคดีที่คนรอบข้างรู้และเข้าใจในสิ่งที่ผมเป็นอยู่นี้”

แม้ชีวิตของเอิร์ทตอนนี้ค่อนข้างจะดีขึ้น แต่ก็ปรารถนาที่จะมีธุรกิจเป็นของตนเอง มอบให้กับครอบครัวเกี่ยวกับธุรกิจคาร์แคร์ และอยากขอบคุณผู้ส่งต่อโอกาสดีๆ รวมทั้งแง่คิดเพื่อให้กำลังใจผู้คนว่า “ผมจะคว้าโอกาสทุกครั้งที่มีโอกาส จะยากจะเหนื่อยเพียงใด ใจของเราก็ต้องสู้…ขอให้กำลังใจคนที่เรียนและทำงานไปด้วยทุกคนครับ” More >

คอลัมน์ อวดดี: ออกแบบบรรจุภัณฑ์

นักศึกษาสาขาออก แบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลป กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี แสดงฝีมือคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Packaging Design Contest by Printed Electronics Technology) ชิงรางวัล Smart Packaging Design Awards 2016 More >

สบส.เผย2วันร้านนวด-สปา ยื่นขออนุญาตแล้วกว่า4,000ราย

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมผู้ดำเนินการสปา กว่า 600 คนทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหาร จัดการสปาคุณภาพ และการขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสปาตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 เพื่อ ส่งเสริมคุณภาพ มาตรฐาน การบริหารจัดการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทสปา ให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทุกแห่ง

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง เปิดเผยว่า ในรอบ 2 วันหลังกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ มีเจ้าของสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงามยื่นขออนุญาตประกอบการที่กรม สบส.กว่า 600 ราย กว่าร้อยละ 70 เป็นกิจการนวด เช่น นวดตัว นวดเท้า ขณะนี้คาดว่าทั่วประเทศจะมีผู้ยื่น เรื่องขออนุญาตไม่ต่ำกว่า 4,000 ราย กิจการที่อยู่ระหว่างขออนุญาตจากกรม สบส. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถเปิดบริการได้ตามปกติ โดยให้แสดงเอกสารแทนใบอนุญาตติดที่โซนบริการ เพื่อยืนยันคุณภาพ มาตรฐานของสถานประกอบการ แก่ผู้รับบริการทั้งไทยและต่างประเทศ โดยการ ออกใบอนุญาตใช้เวลาประมาณ 60 วัน และกำหนด ต่ออายุใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี

สำหรับสปา ซึ่งเป็นกิจการขนาดใหญ่ให้บริการเสริมสร้างสุขภาพด้วยน้ำและนวดร่างกายเป็นหลัก และบริการหลายเสริมอีกหลายประเภท เช่น การใช้ความร้อน-เย็น การดูแลบำรุงผิวกาย ผิวหน้า การออกกำลังกาย โยคะ เป็นต้น จะต้องมีการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยอย่าง ใกล้ชิด โดยผู้ดำเนินการที่มีความรู้ ความสามารถจริง โดยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการ สปาเพื่อ สุขภาพ 100 ชั่วโมง จากสถานศึกษาที่ได้รับ การรับรองจากกรม สบส. 5 แห่ง ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัย มหิดล 2.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 4.วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และ 5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประการสำคัญต้องไม่เคยรับโทษในคดีต้องห้าม 5 คดี ได้แก่ ค้ามนุษย์ ค้าประเวณี ยาเสพติด คดีทางเพศและคดีเกี่ยวกับทรัพย์ และต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถจากกรม สบส.

More >

ภาพข่าว: ทอดผ้าป่า

พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินสมทบทุนสร้างหอพระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี More >

Newsletters จดหมายข่าว ราชมงคลธัญบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2559

Newsletters จดหมายข่าว ราชมงคลธัญบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2559

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรูปเล่ม (PDF) http://www.news.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/rmutt-160921-0001.pdf
More >

มาส์คสมุนไพรผลลัพธ์วิจัยเชื่อมธุรกิจ

บุษกร ภู่แส

ประสบการณ์กว่า 10 ในธุรกิจรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง “บารามี แลบบอราทอรี่ส์”มองเห็นตลาดผลิตภัณฑ์มาส์คบำรุงผิวหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงลงทุนพัฒนาสินค้าของตัวเอง พร้อมเสริมเด่นด้วยงานวิจัยจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี

ผลิตภัณฑ์ในชื่อ “มาตุลี” (Matuli) เกิดขึ้นในเวลา 2 ปีต่อมา การันตีความสำเร็จด้วยรางวัล Special Award on Stage และรางวัล Gold Medal จากงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 2559 ณ กรุงเจนีวา ซึ่งเป็นเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

นักวิจัยคือทางลัดธุรกิจ

ศันสนีย์ กองไชย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัท บารามี แลบบอราทอรี่ส์จำกัด กล่าวว่า แม้ว่าบริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนาแต่การร่วมมือกับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่าง ดร.ไฉนน้อยแสง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างก้าวกระโดดแทนการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง

“พื้นฐานธุรกิจคือ การรับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปาให้กับแบรนด์ต่างๆ แต่แผ่นมาส์คมาตุลีเป็นสินค้าตัวแรกที่เราวางคอนเซปต์สำหรับการส่งออกโดยเฉพาะ ภายใต้แบรนด์ของเราเอง โดยแยกออกมาเป็นอีกบริษัทหนึ่งในการทำตลาดและจัดจำหน่ายอย่างชัดเจน” More >

ปิกาจู จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดวังยายหุ่น จิตอาสา มทร.ธัญบุรี

คณาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี วาดตัวการ์ตูนปิกาจู สอดแทรกคติธรรม ลงในจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดวังยายหุ่น จังหวัดสุพรรณบุรี More >

เปิดห้องเรียนบริหารฯ มทร.ธัญบุรี ‘สร้างผู้ประกอบการธุรกิจ 4.0’

 

จากการที่รัฐบาลให้นโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทุกมหาวิทยาลัยต่างก็ปรับตัวเพื่อให้สอดรับนโยบายดังกล่าว ดังเช่นคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจและสังคม 4.0 More >

คอลัมน์ ชุมชนสตาร์ทอัพ: Packaging Design Contest

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดโครงการการประกวดขึ้นมา เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้พัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ และเผยแพร่ผลงานการออกแบบไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ ผลการแข่งขันในปีนี้เป็นของนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรม-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คว้า3 รางวัลในการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์(Smart PackagingDesignContest by Printed Electronics Technology) ชิงรางวัลSmart Packaging Design Awards 2016 โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทยกว่า75 ทีมเข้าร่วมประกวด และคัดเลือกเหลือ 50 ทีม

รางวัลชนะเลิศในผลงานชื่อ “SHANG” ของ รัตนาภรณ์ อ่ำพิจิตร ขณะที่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานชื่อ “SNOOPY” ของอนุสรณ์ พุ่มทับทิม และรางวัลชมเชย ผลงานชื่อ “บ้านนกคุ้มแสนสุข”ของอภิชัย อภิสิทธิ์หลักชัย

ด้าน รัตนาภรณ์ อ่ำพิจิตร เจ้าของผลงานรางวัลชนะเลิศ”SHANG”กล่าวว่า ซาง เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่องค์พระสังกัจจายน์ ซึ่งทัศนคติและความเชื่อในสังคมไทยปัจจุบันมีความเชื่อในเรื่องของวัตถุมงคลค่อนข้างสูง เป็นที่ยอมรับและศรัทธา ซึ่งการกราบไหว้จะทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ประสบความสำเร็จไม่ขัดสนเรื่องเงินทอง โดยพระสังกัจจายน์เหมาะที่ตั้งไว้ร้านค้า สำนักงาน หรือที่บ้าน จากเหตุผลดังกล่าวจำนำมาออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ลักษณะเป็นDisplayสำหรับวางโชว์สินค้าได้ในตัว สำหรับตั้งโชว์ โดยแพทเทิร์นสามารถพับเป็นกล่องขึ้นรูปได้โดยใช้กระดาษเพียงชิ้นเดียว More >

คอลัมน์ สสว.ทิปส์: ฟื้นฟูกลุ่มเทิร์นอะราวด์

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ภายหลังสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ (เทิร์นอะราวด์) มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ประกอบการจำนวน 1 หมื่นราย โดยบูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

ต่อความคืบหน้าโครงการฯ ที่เริ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2559 โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 1.36 หมื่นราย ผ่านคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกเพื่อรับคำปรึกษาแนะนำแล้วทั้งสิ้น 12,816 ราย เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 หมื่นราย ในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคล 5,000 ราย

โดยผู้เชี่ยวชาญจาก มทร.ธัญบุรี ได้เข้าวิเคราะห์ธุรกิจในเชิงลึกแล้วพบว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้ 4,000 ราย สสว.ช่วยประสานให้ปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้เดิมได้ 2,000 ราย

ขณะที่ประเด็นปัญหาของผู้ประกอบการกลุ่มเทิร์นอะราวด์ที่ประสบอยู่ จำแนกออกได้เป็น 3 เรื่องที่สำคัญคือ 1.ยอดขายลดลงเพราะขาดช่องทางในการจำหน่ายสินค้า 2.ขาดการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเทคนิคต่างๆ 3.ขาดสภาพคล่องถูกเร่งรัดหนี้สินจากธนาคาร

สสว.และ มทร.ธัญบุรี จึงได้จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ ให้แก่ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้

ประสานงานเพิ่มช่องทางในการขาย อาทิ งานแสดงสินค้าต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดจนเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ การหาแนวทางลดต้นทุน โดยให้ความรู้ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเทคนิคต่างๆ โดยที่ปรึกษาของทางมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งเป็นภาคี จะช่วยพัฒนาตรวจสอบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ การให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล และการสร้างแบรนด์ การวินิจฉัยให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อปรับปรุงธุรกิจให้ความรู้ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากิจการเอสเอ็มอีเทิร์นอะราวด์ เพิ่มสภาพคล่องเพื่อปรับปรุงกิจการและเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต

โดยยื่นขอสินเชื่อจากโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อมของ สสว. ซึ่งให้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเป็นเวลาไม่เกิน 7 ปี ซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงนามอนุมัติระเบียบหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สสว.จะจัดตั้งคณะทำงานกลั่นกรองสินเชื่อ โดยมอบให้ ธพว.เป็นหน่วยร่วมรับหน้าที่ดำเนินการทางด้านสินเชื่อและติดตามดูแลลูกหนี้

ปัจจุบันผู้เข้าร่วมโครงการเทิร์นอะราวด์ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และได้รับการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้รายเดิมแล้วมีจำนวน 2,000 ราย โดยผู้ประกอบการกลุ่มนี้มีคุณสมบัติสามารถยื่นขอกู้จากเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อมได้ ในส่วนของผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาจำนวน 5,000 ราย และผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลอีก 1,000 ราย ที่มีข้อจำกัดทางด้านศักยภาพ สสว.ได้จัดโปรแกรมกิจกรรมเสริมศักยภาพการอบรมสัมมนา เช่น การจัดทำเว็บไซต์เพื่อจำหน่ายสินค้าออนไลน์ การใช้เว็บไซต์สำเร็จรูป การให้คำแนะนำทางด้านตลาด และการบริหารจัดการ

โดยภาพรวม ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอีของ สสว.ทั้ง 12,816 ราย ได้รับการส่งเสริมทางด้านการขาย การเพิ่มนวัตกรรมและการบริหารจัดการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการฟื้นฟูกิจการให้เติบโต ได้ต่อไป More >

คอลัมน์ สาระน่ารู้รอบรั้วบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี: เส้นทางอาชีพ การจัดการราชมงคลธัญบุรี

More >