รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือกับเครือเบทาโกร เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป เอ็มเคเรสโตรองต์ จำกัด และแบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) ในโครงการนำร่องการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ที่ห้องมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Dr. Numyoot inked an agreement with various private sectors.

Associate Professor Dr. Numyoot Songthanapitak, the University president, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), inked an agreement with Betagro Group, Central Restaurants Group and BlackCanyon Coffee, Thailand, in the purposes of working together on the educational integration development (between studies and works). This was held at Rin Ubon Conference Room, RMUTT.  

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี
โทรศัพท์ 02-549-3333
โทรสาร 02-549-4993

C-100217021065