นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ใหม่ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี แสดงวความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่า ดีเด่น ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี.

Congratulations to the award receivers.

Associate Professor Dr. Numyoot Songthanapitak and the president of Alumni Association, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), had participated in congratulating the Good Alumni Award receivers at RMUTT Conventional Hall (Meeting Hall).   

Translated by Mr. Suraporn Onputtha

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี
โทรศัพท์ 02-549-3333
โทรสาร 02-549-4993

B-100211009081