มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติราชการสำนักบัณฑิตศึกษา วุฒิปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปีในด้านงานทะเบียนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.ped.rmutt.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2549 4913 , 0 2549 4918 และ 0 2549 4926

 

อลงกรณ์  รัตตะเวทิน

นักประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

โทร.02 549 4994