“โครงการออกแบบภายในอาคารเสริมทักษะเด็กวัยอนุบาล” ไอเดียสุดเจ๋งได้รับแรงบันดาลใจการเล่นคือการเรียนรู้ “มะปราง” นางสาวถลัชนันท์ วรธงไชย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มะปราง เล่าว่า แนวคิดในการออกแบบ ต้องการส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามที่เด็กในวัยอนุบาลจะต้องได้รับผ่านการเรียนโดยใช้ “การเล่น” เป็นเครื่องมือในการทำให้แนวคิด ส่งเสริมให้เด็กได้เติบโตมีพัฒนาการไปตามช่วงวัยที่เหมาะสม ให้เด็กได้เล่นสนุกอย่างเต็มที่กับเพื่อนในวัยเดียวกัน และการปูพื้นฐานความพร้อมก่อนเรียนในระดับถัดไป ซึ่งตนเองได้ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กและศึกษาวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนนานาชาติ รวมถึงโรงเรียนทางเลือกก็เป็นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ ก่อนที่จะทำการออกแบบ ได้ทำการวิเคราะห์หลักสูตรที่จำเป็นสำหรับโครงการออกแบบภายในอาคารเสริมทักษะเด็กวัยอนุบาล จนเกิดเป็นหลักสูตรใหม่ ที่เน้นให้เด็กๆทำกิจกรรมภายในพื้นที่ ที่ออกแบบขึ้นมาทดแทนห้องเรียน โต๊ะ และกระดาน

จากการศึกษาเรื่องของเด็ก ซึ่งเป็นวัยพื้นฐานของชีวิต ที่ต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ เด็กวัยนี้จะเรียนรู้มากที่สุดในชีวิต เพราะเป็นวัยที่ร่างกายและสมองกำลังเจริญเติบโต ถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูมาดีและถูกต้องตามหลักจิตวิทยา เด็กจะพัฒนาได้เต็มศักยภาพ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัยนั้น จึงมีความสำคัญ ในช่วง 6ปีแรกเป็นช่วงที่พัฒนาการทั้ง 4 ด้านกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงเป็นระยะที่เหมาะสมต่อการวางรากฐานเพราะเด็กวัยนี้ง่ายต่อการปลูกฝังพฤติกรรม จึงควรส่งเสริมและกระตุ้นด้วยกิจกรรมที่สร้างเสริมสติปัญญาความคิด และพัฒนาการ นำไปสู่การศึกษาเรื่องของพื้นที่ต่างๆที่รองรับและสอดคล้องกับพฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ จึงเป็นที่มาของแนวความคิด คุณครูอนุญาตให้พวกเราเล่นในห้องเรียนได้ค่ะ หรือ Feel Free Play

จากการศึกษาและหาข้อมูลโรงเรียนนานาชาตินอริชตั้งอยู่ใน โครงการณุศาศิริ พระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนนานาชาตินอริช เหมาะแก่การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ อาคารประกอบไปด้วยห้องเรียน จำนวน 12 ห้อง ห้องสมุดและสื่อการสอนสมัยใหม่ 2 ห้อง ห้องเรียนศิลปะและบัลเลย์ สวนน้ำและสระว่ายน้ำ รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องเล่นกลางแจ้ง พร้อมสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด มุ่งพัฒนาสร้างนักเรียนให้เป็นเลิศด้านวิชาการ ผ่านหลักสูตรที่ดีที่สุด 3 ด้าน ทั้งหลักสูตรจากประเทศอังกฤษ เน้นการสอนที่พัฒนาสมองและหลักสูตรพุทธวจน เพื่อสร้างคนดีให้สังคม โดยมีแนวคิดเลือกหลักสูตรที่ดีที่สุด ต้องการที่จะเห็นเด็กเติบโตเป็นคนเก่ง ฉลาด และเป็นคนดี ด้วยการสอนแบบทีละขั้นตอน ให้นักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถไปตามวัย ได้เสริมหลักสูตรพัฒนาสมองโดยมีวิจัยมาแล้วว่า 80% ของการพัฒนาสมองจะเริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึง7 ปี ดังนั้นตนเองจึงได้เลือกโรงเรียนนี้

ในการออกแบบภายในอาคารพัฒนาทักษะเด็กวัยอนุบาล ศึกษาเรื่องการใช้พื้นที่การเล่นเพื่อการเรียนรู้ตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก ซึ่งจำเป็นต้องมีพื้นที่ต่างๆดังต่อไปนี้ แบ่งเป็น พื้นที่สำหรับเรียนรู้ 80% พื้นที่ส่วนสำนักงาน บริการต่าง ๆ 15% และอื่น ๆ อีก 5% สำหรับพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ 80% แบ่งออกเป็น ส่วนพื้นที่เอนกประสงค์ (Gymnasium) 717 ตารางเมตร ห้องเรียนเสริมจินตนาการ (Imagine Play) 172 ตารางเมตร ห้องต่อบล็อก (Block Build) 150 ตารางเมตร ห้องสมุด (Play House) 235 ตารางเมตร กล่องนักสร้างสรรค์ (Idea Box) 153 ตารางเมตร พื้นที่นักสร้างสรรค์ (Creative Space) 100 ตารางเมตร พื้นที่เรียนรู้นอกอาคาร (Light Play) 321.5 ตารางเมตร โรงอาหาร (Canteen) 449 ตารางเมตร และห้องส่งเสริมคุณธรรม (Good thing room) 160 ตารางเมตร

ประโยชน์ของโครงการการออกแบบภายในอาคารพัฒนาทักษะเด็กวัยอนุบาล สามารถนำไปออกแบบพื้นที่เหมาะสมต่อความต้องการของพฤติกรรมของเด็กในแต่ละวัย เรียนรู้การทำงาน ผ่านกระบวนการออกแบบอย่างเป็นขั้นตอน และสร้างสรรค์ผลงานที่ดี มีความแปลกใหม่จากผลของการศึกษา มะปรางกล่าวทิ้งท้าย ขอปรบมือให้กับไอเดียที่แปลกใหม่ของน้องมะปราง โดยผลงาน “Living Plus+” ของเธอยังได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทออกแบบตกแต่งห้อง โครงการ ลิฟวิ่งรูม ลิฟวิ่งมอลล์ ดีไซน์ คอนเทสต์ 2015 บาย อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง (Living Room Living Mall Design Contest by Index Living Mall) การประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์และการออกแบบตกแต่งห้องอีกด้วย

000ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 0-2549-4994