นายสมภพ เพชรรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2553 นี้ มทร.ธัญบุรี ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้รายใหม่ จำนวน 1,505 ราย คิดเป็นเงิน 64,484,000 บาท ส่วนผู้กู้รายเก่า มีจำนวน 5,966 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 254,915,248 บาท โดยแบ่งเป็นผู้กู้รายเก่าของ มทร.ธัญบุรี เองจำนวน 4,846 ราย คิดเป็นเงิน 224,207,100 บาท ส่วนที่เหลือจำนวน 1,120 ราย คิดเป็นเงิน 30,708,148 บาท เป็นนักศึกษาเก่าจากสถาบันการศึกษาอื่นที่ย้ายมาเรียน มทร.ธัญบุรี ซึ่งเด็กในกลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่องเงินกู้เพราะกลุ่มสาขาที่เคยเลือกเรียนมา จากสถาบันเก่าจะมีค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแตกต่าง จาก มทร.ธัญบุรี ยิ่งเมื่อมาเลือกเรียนในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ บริหารธุรกิจ ค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตยิ่งแตกต่างกันมาก ทำให้ไม่เพียงพอในการจัดสรรให้แก่ผู้กู้ยืมรายเก่าทั้ง 1,120 รายได้ ดังนั้น มทร.ธัญบุรีจึงได้แก้ไขปัญหาโดยทำหนังสือ ถึงผู้จัดการ กยศ. เพื่อขอวงเงินเพิ่มเติมในส่วนของค่าเล่าเรียนและ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาสำหรับผู้กู้รายเก่าที่ย้ายสถานศึกษาเหล่านี้

รอง อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ในส่วนของนักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ.ของมทร.ธัญบุรี ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วนั้น พบว่ามีการชำระหนี้คืนให้กับ กยศ. เป็นจำนวนมาก เนื่องจากนักศึกษาที่จบไปมีงานทำกว่า 90% ทำให้มีเงินชำระคืน รวมถึงตอนปัจฉิมนิเทศมหาวิทยาลัยได้เชิญเจ้าหน้าที่ธนาคารมาชี้แจงขั้นตอน การชำระหนี้ให้กับนักศึกษา ส่วนกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2553 มีผู้กู้คงเหลือเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จำนวน 75 ราย เป็นเงิน 1,066,015 บาท ทั้งนี้ กองทุนกรอ.ได้ยุติการให้กู้ยืมสำหรับผู้กู้รายใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2533 แต่ก็คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับนักศึกษา เพราะกองทุนดังกล่าวให้กู้เฉพาะค่าเล่าเรียน และให้สิทธิ์เฉพาะนักศึกษาสายวิทย์ศาสตร์ และสายเทคโนโลยีเท่านั้น ทำให้นักศึกษาให้ความสนใจน้อย

RMUTT Requires Fund Edge Expansion to Support Old Student Borrowers. 

Mr. Sompob Petchrat, the Vice President, Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), mentioned that, 2010 academic year, Student Loan Division allocated 64,484,000 baht for 1,505 new student borrowers and 254,915,248 baht for 5,966 old ones. Hereby, RMUTT has allocated these amounts of fund for 4,846 originated RMUTT students at 224,207,100 baht and the remaining fund is for 1,120 students who moved from other university, accounted for about 30,708,148 baht. This group of students normally encounter with the different fund allocation problems because their tuition fee in their previous university is different, especially, students who move to study in field of science and technology, sociality and humanity and International program at RMUTT. It leads to university has an insufficiency fund to allocate for the 1,120 old borrowers. Therefore, the university wrote the letter to Student Loan Fund Division managers in order to expand the fund that it would be able to cover the additional tuition fee and students who move from other university.

Vice President added that “student borrowers, who already graduated, have been found that 90% paying thier debt back to the Student Loan Fund Division. In additional reason, they were also oriented about the debt payment instruction on their graduation day. By the way, for 2010 academic year, there are only 75 student borrowers from Income Contingent Loan (ICL), the 2nd to 4th year students, and its loan value is accounted for about 1,066,015 baht. The funder already gives up loaning program for 1st year student in 2010 academic year. However, it will not affect student borrowers because the mentioned funder provides only the tuition fee and priority to the students who are in fiend of science and technology. These lead to have less students being interested in.”

Translated by Suraporn Onputtha