เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ได้ร่วมมือกับอีก 6 สถาบัน ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่มาบตาพุด โดยมี ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด ผู้อำนวยการแผนงาน นสธ. เป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว

MOU for Mueang Map Ta Phut People’s Heath

August 6th, 2010, เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา the Plan of Education Promotion of Public Policy Studies Institute together with 6 educational institutions and governmental organization, comprising Silpakorn university, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Center of Excellence for Environmental and hazardous Waste Management, Rayong Provincial Administrative organization, Municipality Mueang Map Ta Phut and Eastern People Network has inked the academic agreement of Memorandum of Understanding or MOU about the Environmental Watch and Mueang Map Ta Phut People’s Heath Care. Here, Professor Dr. Mingsan Khaosa-ad, director of Public Policy Studies Institute is the president to open the ceremony of MOU.

Translated by Mr. Suraporn Onputtha